Saga Bacardí
00071
RECONOCIMIENTO DE VARIAS PROPIEDADES HACIA LA FABRICA DE INDIANAS APORTADAS POR ANTONIO TOMBA
.

Sia notori: Com jo Anton Tomba, y Roca comerciant ciutadá de Barcelona: Attenent y conciderant, que ab acte rebut en poder del notari avall escrit als quatre de Juny del any prop passat de mil set cents vuytanta quatre, jo dit Anton Tomba ab los infrits Francesch Thomas, y Pí, y Joseph Olsina tenim formada y firmada una bona, y leal companya, sobre la fabrica de tota especie de indianas, y altres texits: Attenent tambe, y concederant que ab altre acte rebut en poder de Francisco Mas notari publich de real collegiat de numero de dita ciutat al primer de dit mes de Juny, y del expressat any Balthasar Bacardí, y Clavell comerciant de la expresada ciutat establí, a mi lo sobre dit Anton Tomba, tota aquella pessa de terra campa, ab alguns arbres blanchs en ella plantats, de tinguda de quatre mojadas, y tres quartas poch mes, o menos, situadas en lo terme de Barcelona, y cerca la capella, o Hermita de Nostra Sra. de Port, a cens de cent quaranta sis lliuras deu sou, y de nou sentas setanta sinch lliuras de entrada, que foren satisfetas com consta en lo acte del citat establiment. Atenent no menos, y conciderant que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y sinch de Juliol del referit any mil set cents vuytanta quatre Gabriel Pagés y Boxeras, pagés de las Cors y parroquia de Sant Visens de Sarriá bisbat, y territori de Barcelona. Establí, a mi al sobre nomenat Anton Tomba tot aquell tros de terra campa, a efecte de construhir una carretera de tinguda de amplaria, a saber es al principi de entrar, a ell, poder girar los carros de trenta palms, y quatre palms, y de llargaria sexanta passos, o mes si y son fins arribar a la expresada sequia tal, deventse comptarse dit tros de terra desde el capdemunt de aquella pessa de terra de tinguda set quartas de sembradura poch mes o menos, situada en lo expressat terme de Port, devant la Capella de Nstra. Sra. de Port, inmediata al Port Gran, fins arribar a la sobre expressada pessa de terra, a cens de dos lliuras moneda barcelonesa, y ab entrada de tres centas lliuras que efectivament forent pafadas, com consta ab lo citat acte de establiment. Attenent igualment, y conciderant que ab altre acte rebut en poder del Escriva Major de la Intendencia General de est Exercit y Principat de Cathaluña a dos de Octubre de mil set cents vuitanta quatre Dn. Manuel de Teran, Baró de la Llorde, Cavaller Profes del Militar orde de Santisim, Comisari ordenador del Real Exercits de Sa Magestat, contador Principal, e Intendent General de Cathaluña, Jutge subdelegat de la Real Rendas de Corredors, Rendas Generals, Tabacs, y demes rams a ella units, y President del Consulat, y Real Junta particular de Comers de est Principat, establí, a mi lo expressat Anton Tomba la facultat de pendrer de la sequia corradora Major que passa cerca la Capella de Nstra. Señora de Port, la aigua necessaria per lo us y curs del Prat que he format pera Blanquejar indianas en la sobre expressada pessa de terra de quatre mojadas, y tres quartas sobre mencionada, a cens de tres rals de ardit, moneda barcelonesa, y ab entrada de cens sinquanta rals de la citada moneda, que realment foren pagats, com en lo citat acte de establiment consta. Y com totas las sobreditas pessas de terra, y facultat de pendrer la aigua las adquiri per lo fi y effecte de plantar en ellas lo Prat, y demes officinas pera blanquejar ditas indianas, com effectivament se troban en las mateixas ha fabricadas ditas officinas, y Prat, y per lo sobre dit Francesh Thomás, y Joseph Olsina en quant auna part quiscun, y en quant a la altre part per mi lo referit Anton Tomba a proporció del interes que cada hu te en dita fabrica, y no adquirí las dos ditas pessas de terra y la facultat de buscar aigua per regar aquellas, a obs, y benefici meu, sino a obs y benefici del mencionats Francesch Thomas, y Joseph Olsina y de mi com sobre sa ha referit, y sibe de diners meus los quals serviren per lo fondo de la referida compañía, y fabrica se pagaren las entradas a dits establiments, los lluhismes, salaris dels actes, y tot lo demes ques tingué de pagar y satisfer, pero fou ab lo animo que aquellas quantitats se concidnassen per fondo propri meu com dita compra, conforme avall en un dels pactes se conté, totas las quals cosas, confesso ab lo present en virtut del jurament avall escrit se rverdaderas ancaraque los actes dels precalendats establiments y demes subseguents sian, a mon favor designats, no a favor dels mencionats Francesch Thomas, y Pí y Joseph Olsina, y de esta veritat no sen ---alls menció alguna: Perso volent regoneixer la bona fe, y no apartarme de la veritat, renunciant a la escepció de la cosa no ser aixi, y a tot altre dret, y lley que afavorirme puga. De mon grat, y certa ciencia dono, cedeix, y transferesch als referits Francesch Thomás, y Pí comerciant de Barcleona, y a Joseph Olsina fabricant de indianas ciutadá de la mateixa ciutat presents, y avall acceptant, y als seus, y a qui ells voldrán perpetuament, dos parts, una es a saber aquiscun de ells tantsolament, y nomes, a proporció de la part y proporció que interesan en dita compañía, tots los drets y accions que me competeix, y me puga competir per rahó dels sobre calendats tres establiments, en virtut dels quals posehescan ells, junt ab mi, y los tres pocehiam las sobre mencionadas pessas de terra, y facultat de buscar aygua de mateixa manera que si dits establiments fosen fets, a favor dels tres, y altrament pugan usar de dits drets, y accions, cedits en judici, y fora de ell com millor los convinga constituhintlos perso mos procuradors com en cosa propria. La qual regoneixensa, y cessió fas aixi com millor dir, y entendrer se pot ab los pactos, y condicions seguents. Primo que los expressats Francesch Thomás, y Pí, y Joseph Olsina per la part que quiscun de ells interesa en la sobredita compañía y fabrica dega traurer, a mi y a nos bens indemnes de las obligacions, y promesas per mi fetas en los actes del sobre citat establoment. Item que per quant pagui las entradas, lluhismes, y salaris de actes de diners que tenia promptes pera fondos de dita companya vull que aquells desde el dia que los emplehi per la paga del sobre expressat, me servesca en aument del fondo de dita compañía, deventme correspondrer son lucro, o perdita. Item que venint lo cas de desferse, o separarse la predita compañía degan dits Francesch Thomás, y Pí, y Joseph Olsina cedirme per lo cas jo vulla com ab lo present cedeixen quiscun de ells sa respectiva part, a mi lo referit Anton Tomba per mi mateix pagant de las terras, casa, prat, y demes officinas que a las horas compondran dita fabrica tot lo que ditran dos experts un per part elegidor y en lo cas de discordia per un tercer nomenador per los mateixos experts a ninguna de las parts sas pacte, y deuran estar tots, a lo que ells determinaran no podent acudir a tribunal algun en justicia, sino sols estar a lo que per los dits será determinat y en lo cas empero que jo lo referit Anton Tomba no vulla las sobre ditas terras, casas, prats, y demes officinas, pues me ha de ser facultatiu, y libre lo pendrerlas, o no perdrerlas per lo preu, a que seran estimadas, deuran aquellas vendrerse al encant publich, o del modo que als tres apareixera repertirnos son preu, o valor, a tenor del que se troba estipulat en lo acte de la sobre calendada compra. Item y finalment que dits Frncesch Thomás, y Joseph Olsina degan cumplir tots los pactes y condicions que se troban estipulats en los tres precalendats actes de establiments del thenor dels que als estan plenament noticiats per lectura que jo lo notari avall escrit los ne he fet; De que fas fe. Y aixi ab los sobredits pactes, y condicions, y no sens ells fas la present regoneixensa y cessió prometent las sobreditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra ellas no fer, ni venir, per causa o rahó alguna. Per lo que ne obligo tots mos bens, y drets mobles, e immobles, haguts, y per haver; Renunciant a qualsevol lley, y dret que afavorir me puga. Y presents nosaltres los sobredits Francesch Thomás, y Pí y Joseph Olsina llohan y aprobant las sobre ditas cosas, y acceptant la present cessió, y regoneixensa per lo referit Anton Tomba, a nostre favor fetas, de los pactes, modo y forma sobre individuat, a tot lo que expressament concentim; Y affirmem en virtut del jurament avall escrit estas cosas ser verdaderas. De nostre grat, y certa ciencia prometem al mateix Anton Tomba, que no sols el pactes, y condicions sobre expressats complirem, y observarem, sino tambe tot lo demes per lo que quiscun interessa en la sobre dita compañía, y fabrica a nosaltres toca cumplir en virtut de las sobre calendats establiments, y pactes en ells contenguts dels quals estem plenament cerciorats per la lectura que lo notari avall escrit nos ha fet rellevant indemnes per lo que a quiscun de nosaltres correspon al mencionat Anton Tomba, y a sos bens de tot lo que podria patir y suportar per rahó dels mateixos establiments. Tot lo que prometem atendrer y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, gastos, interessos y despesas; per lo que ne obligam tots nostres bens y drets, y del altre dels dos a solas mobles, e immobles haguts y per haver; Renunciant al benefici de novas constitucions----------cedidoras accions, y consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que asolas se obligan, y a qualsevol altre dret, y lley que afavorir nos puga. Y per pacte a nostre propri for malmetent, a nosaltres , y a nostres bens al for del Illustre Sor. Corregidor de la present ciutat, y a altre qualsevol superior secular tantsolament, ab facultat de variar lo judici fent y firmat escripturqa de ters, baix pena de ters,en los llibres dels tersos del acuria de dit Illustre Sor. Corregidor, y de latre qualsevol superior secular tantsolament, per lo qual obligam nostres personas, y tots nostres bens, y drets, mobles, e immobles haguts, y per haver; Roborant ab jurament que los tres en nostras animas en ma y poder del notari avall escrit fem, y prestam. Quedant advertits per lo notari avall escrit, que del present acte se ha de haver la rahó en la officina de hipothecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no ha de donar fe en judici per los effectes expressats en la Real Pragmatica Sancio publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcleona als trenta dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil set cents vuytanta sinch Essent presents per testimonis Francisco Collell perxer, y Jaume Nadal estudiant en metrica en Barcelona habitants.
Anton Tomba y Roca, Francesch Thomas y Pí, Joseph Olsina, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirma coneixer a dits otorgants, y que han firmat sas proprias mans.