Saga Bacardí
00076
VENTA Y ABSOLUCION DE CENSO DE GABRIEL PAGES A ANTONIO TOMBA
.

En nom de Deu: Amen. Sia notori com jo Gabriel Pagés, y Baixeras, pages de la parroquia de Sant Vicens de Sarriá bisbat, y temini de Barcelona. Per expedició de mos negocis no he trobat medi menos daños a mos bens, que lo de la pesent venda, y absolució. Perso, de mon grat, y certa sciencia, per mi, y mos hereus, y successors vench, y absolch a Anton Tomba comerciant ciutadá de barcleona, encara que ausent, y per ell present y estipulant lo notari avall escrit, y als seus, y a qui voldrá perpetuament tot aquell cens de penció dos lliuras junt ab tota sa señoria mitjana, firma, y fadiga, y altre qualsevols drets, als Sor. mitjá competent, que tots anys als vint y sinch de Juliol me fa, y presta per rahó de aquell tros de terra campa de tinguda de amplaria a saber es al principi de entrar a ella per poder girar los carros sexanta palms, y despues fins arribar a siquia vint y quatre palms, y de llargaria seixanta palms, o mes si hi son feu arriban a la expressada siquia ral devense compendrerse dit tros de terra, desde capdemunt de la pessa que immediatament se expresará, fins arribar al Prat de Indianas que dit Anton Tomba de nou ha construhit, qual tros de terra es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra de tinguda set quartas de sembradura poch mes, o menos circuhida de siquia ab sas entradas, y exidas, drets, y pertinencias de aquella, que per titol de cumpliment de dit tros de terra per mi a favor de dit Anton Tomba, fet ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y sinch Juliol mil set cents vuytanta quatre firmat per rahó de señoria, te, y posseheix en lo terme de Port devant la Capella de Nostra Señora de Port inmediata al Port gran. Y lo sobre dit tros de terra se te per mi a cens de dos lliuras com del dia present en avant en virtut de la present venda, y absolucio, quedara lo mateix cens junt ab sa Señoria, y demes drets a dit cens annexos extint, y al dit, y al domini de dit tros de terra aplicat, y consolidat. Y en consta quant dit tros de terra junt ab lo restant de una pessa de terra se té per lo Sor. Dn. Joseph Fidel, y Temboni succehint a los Señoras Gertrudis Senillosa, y Maria Antonia Pujol, y Senillosa, mare y filla, avia y mare de dit Sor. respective en Señoria Mitjana, ni prestació alguna de cens en virtut de venda feta a favor de la prop dita Señora mare, y filla –gada, dita Señoria Mitjana, otorga lo Mag. O Magnifich Francisco Timboni ciutadá honrat de Barcelona, ab acte rebut (segons se diu) en poder de Joan Francisco Casals, difunt notari publich de numero de la present ciutat als sinch dias del mes de Setembre del any mil set cents trenta vuyt, se ha de saber que antes la dalt designada pessa de terra junt ab elmes, se tenian per la Señora Violant Timboni viuda, y per lo Magnifich Dr. en drets Olaguer Geronim Timboni a cens de sexanta quatre lliuras, y de tres parells de gallinas, y un parell de pollastres; De las quals deduhidas las corresponcions dels censos dels Señors alodials de la casa, forn de couren cals, y pessa de tera en que está fundida dita casa, y de altra pessa de terra en dit lloch situada, y la prestació de dos lliuras, y deu sous delegadas a Joseph Crest botiguer de telas ciutadá de Barcelona los quedavan cent y quaranta una lliuras, y dits tres parells de gallinas, y un parell de pollastres fou enterament venuda, y absolta segons se assereix, a favor de las enunciadas Señoras Gertrudis de Senillosa , y Maria Antonia Pujol, y Senillosa mare, y filla com a possessoras de dita casa. Forn, y gleva, y del altra pessa de terra lo indicat Magnifich Sor. Francisco Timboni ab lo prop calendat acte de venda, y cessió del domini mitjá los fou venut, y absolt: No obstant de quedaban intro---- de que sia mediá lo domini de dit Sor. Dn. Joseph Pujol y Senillosa respecte de la sobre disignada pessa de terra, no manifestanse Señor directe sobre ellas, ni de las demes que sobre se mencionan en lo prop calendat acte de venda, y cessió lo que no obstant se ha continuat en la mateixa conformitat per no innovar cosa alguna sobre dit particular. Y confronta a llevant ab Francisco Capela comerciant ciutadá de Barcelona, a mitg dia , part ab Dn. Mariano Carcer y Montaner, en Barcelona domiciliat, y part ab dit Tomba, mediant una siquia; A tremuntana ab Dn. Felix de Ortiz; Y a ponent ab Dn. Ignasi Aparici los dos en Barcelona domiciliats. La qual venda , y absolució las que com millor dir y entendrer se pot. Extrahent per sobre ditas dos lliuras junt ab sa Señoria de son domini, y poder, de manera que lo sobre dit Anton Tomba, y los seus tingan, y possehexan lo referit tros de terra llibre, y franch de tot lo sobre dit cens de pensió dos lliuras, y junt ab sa Señoria, y del dit present en avant cessiá la present de ditas dos lliuras, que junt ab sa señoria vench, y absolch, convenint, y prometent al mateix Anton Tomba, y als seus que las expresadas dos lliuras annuals ni solament las demanarem ni per rahó de ellas, los intentarem demanar, ni acció alguna ans be imposan a mi, y als meus silenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó de aquellas, cedintlos tots los drets, y accions que me competexen en las sobre ditas dos lliuras en virtut del que pugan aquells tenir, y possehir lo sobre dit tros de terra firmats, y libre de las mencionadas dos lliuras. Y per defensar contra qualsevols personas, y altrament de dits drets, y accions cedits en judici, y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos per est efecte procuradors meus com en cosa propria, salvant los censos, y demes drets dominicals del Señor sobre expressat, y salvat tambe lo lluisme dels mateixos competent. Lo preu de la precalendada venda, y absolució es seixanta sis lliuras, tretse sous, y quatre moneda barcelonesa, las quals confesso rebrer en diners comptant realment, y de fet en presencia del notari,l y testimonis avall escrits, per mans de terceras personas, de las quals ab lo present li firmo la corresponent apocha. Y aixi renunciant a la excepció de la cosa no esser aixi, a la lley que afavoreix als engañats, y a la general del dret. Dono y remeto a dit comprador, y als seus, lo major valor que podrian tenir las cosas venudas, y absoltas del preu sobre dit enterament prometo a dit comprador, y als seus absoldre ditas dos lliuras ab la present venda, y absolució fenlos valer. Y tenir, y –de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució, y esmena de tots danys, gastos, interessos, y despesas, per lo que ne obligo tots mos bens, y drets, mobles, e immobles haguts, y per haver, enunciant a qualsevol lley. O dret que afavorirme puga; Y per major firmessa de lo sobre estipulat, prometo, y juro a Deu Nostre Señor, y a sos sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit no sols, que contra lo sobre ditas cosas no faré, ni vindré per causa, o rahó alguna, sino tambe, que lo present contracte no ha fet en frau dels Señors Dominicals, ni sos drets. Quedant advertits per mi lo notari avall estrit, que del present se ha de haver la rahó en la oficina de hipothecas de dita capital, dins sis dias proxims, altrament ha de donar fe en judici per los efectesw expressats en la Real Pragmatica Sanció promulgada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcleona asl quinse dias del mes de Setembre del any mil set cents vuytanta, y sis. Essent present per testimonis Joseph Balios mestre de primeras lletras, y Llorens Monch escrivent en Barcleona habitants.
Gabriel Pages, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dit otorgant y que ha firmat de sa ma.