Saga Bacardí
00079
ARRENDAMIENTO DE PRADO DE INDIANAS A DEMESTRES, POR ANTONIO TOMBA Y ROCA.


En nom de Deu, Amen. Sia a tots notori con lo Señor Anton Tomba perxer, ciutadá de Barcelona. Per temps es a saber de tres anys que comensaren a correr lo dia quinse de Mars prop passat y finiran en semblant dia del any mil setcents notanta. De son grat y certa sciencia arrenda al Señor Esteve Demetre, Vidal & Cia. comerciant, ciutadá de Barcelona a estas cosas present y baix acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá dit temps durant. Tot aquell prat de indianas de tinguda de quatre mojadas tres quartas y dos mundinas de terra de sembradura poch mes o menos que per sos cers y llegitims titols te y posseheix en lo territori de esta ciutat de Barcelona cerca la Capella de Nostra Señora de Port, Parroquia de Nostra Señora de Sans junt ab sos rebejadors y siquions ab sas tancas corresponents, perso ab sa casa en lo mateix prat construida, ab sinch calderas en dita casa existents per lo curs del prat a saber, quatre de aram y una de plom, un taulell o dormidor de pots per dormir la gent empleada en dit prat, ab totas las portas corresponents en dita casa, y armaris en ella construits ab sos panys y claus. Lo qual arrendament li fa ab los pactes y condicions infrascrits y seguents.
Primo ab pacte: Que sia de la obligació de dit Señor Esteve Demestres, Vidal & Cia. amen del preu avall escrit, y dins lo termini dels tres anys diurará lo present arrendament de fer ensorrar a sas listas lo que faltía de ensorrar en las dos tiradas o teixas dels tres siquions del dit prat.
Item ab pacte: Que dit Señor Esteve Demestre, Vidal & Cia. dega també a sas costas fer continuar lo cordó que se troba ja comensat a la part dels albas de dit prat, y fins al cap de vall del mateix per per la part de solixent.
Item ab pacte: Que dit Señor Anton Tomba com compensa de lo que dits Señores Esteva Demestres, Vidal & Cia. invertirá en fer ensorrar lo que faltia en las dos tiradas o fetas dels tres siquions, y continuar lo dit cordó dega cedirli, com ab lo present li cedeix la cullita del blat que vuy dia se encontra semblant en la pessa de terra ahont se troba construit lo dit prat.
Item y finalment, ab pacte: Que si fos cas lo Riu Llobregat sobreeixis com ha succehit, y tirás las parets o altre cosa de dit prat a terra que en tal cas vaga a carrech de dit Señor Anton Tomba ferho tornar a compossar a sos propis gastos.
Y aixis ab dits pactes y no sens ells cedeix al dit Señor arrendatari y als seus tots los drets y accions a ell competents en las ditas cosas ab lo present arrendadas en virtut dels quals puga usar y valerse de ells en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo procurador seu com en cosa propria. Lo preu del present arrendament per los dits tres anys es mil trescentas sinquanta lliuras moneda barcelonesa, a rahó de quatre centas y sinquanta lliuras per quiscun a nys, y estas pagadoras ab dos iguals pagas, de mitg en mitg any anticipadament, comensan a fer la primera paga anticipadament y la segona lo dia quinse de Setembre proximent, la tercera lo die quinse de Mars de mil setcents vuytanta y vuyt, la quarta lo die quiinse de Setembre del propdit any, y las demes en dits dos ultims dias y termini, fins esser pagats e integrament satisfet lo preu de dit arrendament. Y aixis renuncnant a la excepció del preu no ser aixis convingut, no hagut ni rebut, a la lley y ultradiminium, y a altre qualsevol lley o dret de son favor; cedeix al dit arrendatari tot lo que mes valer podrian las cosas arrendadas del preu sobredit. Y promet lo present arrendament durant dit temps ferli valer y tenir, y las cosas arrendadas pocehir, y estarlin de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Al cumpliment del que obliga, tots y sengles bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders, ab totas renuncias necesarias y pertañents. Y lo dit Señor Esteve Demestres en lo dit nom de Demestres, Vidal & Cia. a estas cosas present llohant y aprobant aquellas, y acceptant lo present arrendament ab los pactes sobredits als quals expressament consent. Promet al dit Señor Anton Tomba que cumplirá y observará los dits pactes en lo que a ell tocant, y pagará lo preu en lo modo y forma, y en los plassos sobre expressats, y observará tot lo demes que en virtut del present acte vinga a son carrech, cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de danys y gastos. Y per atendrer y cumplir las ditas cosas ne obliga tots los bens de la dita compañía, mobles e immobles haguts y per haver. Renuncnant a qualsevol dret y lley que acerca las ditas cosas valer y afavorirli puga. Y per pacte a son propri for, submetentse al del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat de Barcelona y a altre qualsevol jutge y superior secular solament. Ab facultat de variar de judici una y mes vegadas; Y per ce fa y firma escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor y altre qualsevol jutge y superior secular solament, com se ha dit. Per lo que obliga sa persona y bens, y los de dita compañía mobles e immobles haguts y per haver. Y per quant lo dia present es feriat per ser lo de Pasqua de Resurecció del Señor, per qual motiu no pot firmarse la dita escriptura de ters. Perço constitueix y ordena en procurador seus a tots los notaris y escrivans jurats de dita curia. Peraque en son nom pugan firmarla en dia habil y no feriat, y ab promesa de tenir per ferm y agradable tot lo que per ells y lo altre de ells a solas será fet, y executat. Y no revocarho en tempsalgun, baix obligació de tots sos bens y dels de dita compañía mobles e immobles haguts y per haver. Y declarant dits contrahents quedar advertits per lo notari que del present acte deu pendrerse la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat per los efectes previnguts en la Real Pragmatica Sanció publicada sobre hipotecas. En testimoni del que aixis ho firma en la ciutat de Barcelona vuy que comptam als diset dias del mes de Abril any del Naixament del Señor mil setcents vuitanta y set. Essent presents y cridats per testimonis Francisco Foch y Broquetas y Ramon Gualsa y Baell escribents en dita ciutat residents. Y dits contrahents, coneguts de mi lo infrit notari ho firman de propria má.
Anton Tomba perxer, Esteve Demestre, en lo nom social de Demestre, Vidal & Cia. En mon poder Joseph Gualsa y Roig, notari.