Saga Bacardí
00086
ESCRITURA DE VENTA DE TRES CASAS EN LAS VOLTAS DELS ENCANTS HACIA OM, POR ANTONIO TOMBA Y ROCA.


En nom del Señor Amen. Sia a tots notori com jo Anton Tomba, comerciant, ciutadá de Barcelona, per expedició de certs negocis, que de present me ocorren, de mon grat y certa ciencia per mi y los meus hereus y successors, qualsevols sian, vench, y per causa y ocasió de la present venda concedesch a Joan Om sabater ciutadá de dita ciutat, present y avall acceptant, y a qui voldrá perpetuament.
Primo: Tot aquell hispici o casas ab son operatori a ell contiguo y un portal en lo carrer publich avall escrit, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, que per titol de venda perpetua de ellas, y de las avall designadas a mon favor feta per Ignasi Carabassa Corredor de orella, ciutadá de Barcelona, de la qual consta ab acte rebut en poder de Carlos Rondó notari publich de número de Barcelona als vint y quatre Juny mil setcents seixanta set firmat per rahó de Señoria tinch y possehesch en lo carrer Ample de esta ciutat. Y se tenen ditas cosas junt ab las designadas per los successors de Miquel Simón comerciant, ciutadá de Barcelona com a succehint a Teresa Riera y Vidal viuda de Joan Pau Riera botiguer de telas, ciutadá de barcelona, y per lo Dr. Olaguer Ros en esta ciutat domiciliat, com a succehint a Joseph Ros comerciant de Barcelona que habia succehit a Gertrudis Ros y Vidal muller de Joseph Ros argenter, ciutadá de dita ciutat, comunment y per indivis a cens de cent lliuras pagaderas tots anys la mitat als vint y dos Mars, y la altre mitat lo dia vint y dos Setembre, que ho tenen per los Rnts. Rector y Comunitat de Pares de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de esta ciutat com a succehint al Retor y Obrers de dita Iglesia a cens de trentalliuras pagadoras la mitat en lo dia de Nadal, y la altre mitat en lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Y dits Rectors y Comunitat ho tenen per lo Excelentisim Señor Compte de Aranda, com a succehint a Miguel Salvá y de Vallescá a cens de deu lliuras, vuit sous, y sis diners pagadors tots anys la mitat den lo dia de Nadal, y la altre mitat en lo die de Sant Joan del mes de Juny. Lo qual cens y ditas diset lliuras, vuit sous y sis (segons la llicensia y facultat que se expressa en la calendada venda) se paga sempre se ha acostumat pagar al expressat Excelentisim Señor Compte de Aranda del sobre dit cens de trenta lliuras sens danys ni despesas dels possessors de ditas casas. Y dit Excelentisim Señor Compte de Aranda te lo mencionat hospici per los successors del Noble Señor D. Francisco Felix de Durai qua habia succeit al Magnifich Galceran Durai donzell en esta ciutat domiciliat, y baix son domini y alou a cens de deu morobatins annualment pagadors la mitat en lo dia de Sant Joan del mes de Juny y la altre mitat en lo dia de nadal. Y afrontan las mencionadas casas a solixent ab las proximament designadoras. Al mitgdia y ponent ab casas de Francisco Bransi passamaner, ciutadá de esta ciutat; y a tremontana ab lo expressat carrer Ample.
Item: Tot aquell altre hospici o casas també ab un portal obrint en dit carrer, ab sas entradas y eixidas drets y pertinencias, que per titol de la calendada venda tinch y possehesch en lo expressat carrer, y al costat per la part de llevant de las sobre designadas. Y se tenen ditas cosas junt ab las dsobre designadas, y las que avall se designaran per los referits successors de dit Miquel Simón, y per lo mencionat Dr. Olaguer Ros, com a succehont a ditas Theresa Riera y Vidal y Gertrudis Ros y Vidal, fermanas comunment y per indivis al mencionat cens de ditas cent lliuras, pagadoras en lo expressat termini. Qui ho tenen per los enuncnats Rnts. Rector y Comunitat de Sant Cugat al referit cens de trenta lliuras, pagador en los citats terminis. Y estos ho tenen per lo referit Excelentisim Señor Compte de Aranda al mencionat cens de ditas deu lliuras pagador en los mateixos terminis. Y dit Excelentisim Señor Compte de Aranda te dit hospici, o casas en est segon lloch designadas per lo Benefici baix invocació de Sant Jaume Apostol fundat en la Parroquial Iglesia del Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de esta ciutat, per la Señora Ines Muller del Venerable Jaume de Peremola Caballer en Barcelona populat, y per son Rnt. obtentor en nom de aquell y baix domini y alou de dit Benefici com a laich a cens de vuit morobatins pagadors tots anys la mitat en lo dia primer del mes de Maig y la altre mitat en lo dia primer del mes de Novembre. Y afronta dit hospici o casas a solixent ab los successors de Isidro Vidal sabater ciutadá de Barcelona; a mitg dia ab las casas proximanent designadoras; a ponent ab las designadas en lo primer lloch; y a tremontana ab lo expressat carrer Ample.
Item y finalment; totas aquellas altres casas ab sos embans y altres edificis de aquellas desde terra fins al cel ab dos portals lo un gran que al present se troba per mi tapat, ab una reixa y lo altre petit obrint en lo carrer avall escrit, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, que també per titol de la calendada venda tinch, y possehesch en esta ciutat de Barcelona en un carreró que no passa nomenat antiguament “La Fundició de Pere Ferrer de Vich” al qual se entra per las “Boltas dles Encans”, ditas antiguament “Las Boltas de mar”, y al detrás de las sobre designadas casas. Y se tenen ditas casas junt ab las designadas en primer y segon lloch per los mencionats successors de dit Miquel Simon y per lo referit D. Olaguer Ros y Vidal al mencionat cens de cent lliuras pagadoras en lo terminis expressats. Qui ho tenen per los mencionats Rnts, Rector y Comuitat de pares de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech, a cens de ditas trenta lliuras pagadoras en lo referit terminis. Que ho tenen per lo mateix Excelentisim Señor Compte de Aranda, al referit cens de deu lliuras, vuit sous y sis diners pagadors en los expressats dias. Y dit Excelentisim Señor Ocmpte de Aranda te las referidas casas per la Camarersa de dit Real Monastir de Sant Pare de las Puellas del Ordre de Sant Benet de la present ciutat, y baix domini, alou de la mateixa Camareria a cens de quatre morobatins y mitg pagadors tots anys a saber dos morobatins y mitg en lo dia quinse de Setembre y los dos restants en lo dia quinse de Mars. Y afrontan ditas casas a solixent ab lo referit carreró que no pasia; a mitgdia ab D. Baltasar Bacardí en esta ciutat domiciliat; a ponent ab lo mencionat Bransí; y a tremontana ab las casas proximament designadas. Y se ha de saber que dit Excelentisim Señor Compte de Aranda del mencionat son cens deu satisfer los censos als demes Señors per que ell te ditas cosas, sens danys ni gastos dels possessors de estas, ni dels Señroes que las tenen per ell. Y es de entendrer que antes ditas cosas se tenian per las mencionadas Germanas Theresa Riera y Gertrudis Ros y Vidal concedirem facultat a Joseph Carabassa cirurgiá de esta ciutat per lluir del mencionat cens cent lliuras en penció en nuda percepció, y despres ab acte rebut en poder del mateix Mariano Rondó notari als dinou Abril mil setcents nou las mateixas germanas venerem y absolgueren a dit Joseph Crabassa quaranta set lliuras deu sous en pensió, y en nuda percepció del expressat cens, y haber disposat dit Joseph Carabassa inseguint lo disposat y delegacio feta ab dit acte de facultat lluit un censal de preu conchcentas lliuras y pensió vint y sinch lliuras, que tots anys als vint y dos Maig feian y prestaban dotas germanas a la Rnt. Mare Correctora y Convent de Religiosas Monimas del Ordre de S. Francesco de Paula de la present ciutat, com així ho declara los Procuradors de dita Mare Correctora y Convent ab acte rebut en poder de dit Carlos Rondó notari als vint Juny mil setcents seixanta set, y aixímateix pagat a Maria Vidal donsella, germana de part de pare de las experssadas Teresa Riera y Gertrudis Ros cinchcentas sinquanta lliuras per son dot e ingres en Religió com consta de las apocas firmadas per la Priora y Casa de las Beatas de Santa Chatarina y Joseph Ros y Juliá argenter rebudas en poder de Pau Cabrer notari publich de Barcelona als vint y vuit Novembre y tres Sesembre mil setcents divuit, quedá dit cens reduit a las mencionadas cent lliuras. Y aiximateix se adverteix que per rahó de ditas tres casas se feian y prestaban a Miquel Salvá y de Vallescá aquí ha succehit lo expressat Excelentisim Señor Compte de Aranda trenta lliuras de cens; empero ab acte rebut en poder de Francisco Aguiles notari de Barcelona als sinch Janer mil siscents tretse per lo mateix Miquel Salvá y Paula Salvá y Sabater conjuges, foren absoltas y definidas a Joan Alsina Sabater ciutadá de Barcelona, dinou lliuras, onse sous y sis diners moneda barcelonesa del mencionat cens en nuda percepció, així que queda aquell reduit a ditas deu lliuras, vuit sous y sis diners. Igualment se advereix que per las mateixas tres distinctas casas o hospici se feia y prestaba a Joseph Alsina negociant ciutadá de Barcelona (ha qui han succehit dits Rnts. Rectors y Comunitat de Obrers de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech per medi dels obrers de la mateixa Parroquial Iglesia) setanta lliuras de cens, empero despues ab acte rebut en poder de Rafel Alisa notari publich de Barcelona als tretse Juny del any mil siscents vuitanta dits Obrers veneran y absolgueren a Joseph Vidal brodador ciutadá de esta ciutat quaranta lliuras en pensió en nuda percepció del mencionat cens, y persó quedá en reducció a las referidas trenta lliuras pagadors tots anys en lo indocat termini. La qual venda fas aixó com mmillor dit, y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas de ma y poder meu y aquellas poso en ma y poder de dit comprador. Prometent entregarlin possessió corporal, real, actual, o quasi, donantli facultat pera que de sa propria autoritat lo puga pendrer y presa retenir ab clausula de constitut y precario, cedintli tots los drets y accions a mi en ditas cosas competents, dels quals puga usar en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo per est efecte procurador meu com en cosa propria. Salvos los censos, lluismes y demes drets dominicals dels Señores sobre nomenats. Y lo lluisme debedor per rahó del present contracte, lo qual es comforme a la clausula del decé respecte de haver succehit despues de la sentencia arbitral, so es lo expressat Benefici baix imvocació de Sant Jaume Apostol a dita Señora Ines Muller del referit Jaume de Peramola, y dita Camareria de Sant Pere al mencionat Pere Ferrer de Vich, qui eran laichs. Lo preu de la present venda es dotse mil doscentas catorse lliuras vuit sous y deu diners moneda cathalana, de las quals rebo de dit comprador a bon compte ab diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonios mencionadors tres mil sinch centas sinquanta lliuras, de las quals, ab lo present li otorgo la corresponent apoca, y las restants vuit mil siscentas seixanta quatre lliuras vuit sous y deu diners deurá satisferlas en esta forma: dos mil lliuras dins lo termini de un any comptador del dia present en avant; semblant dos mil lliuras del dia present a dos anys; igual dos mil lliuras dins lo termini de tres anys també contadors del dia present en avant, y las restants dos mil sincentas seixanta quatre lliuras, vuit sous y deu diners dins lo termini de quatre anys també contadors de esta fecha en avant. E interin que tardará a satisfer las expressadas vuit mil siscentas seixanta quatre lliuras vuit sous y deu diners, per rahó del lucro cessant, deurá satisferme de dita quantitat lo interes legal de tres per cent, qual interes deurá disminuirse a proporció que se anirá satisfent dita quantitat. Y així renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut en lo modo referit, a la llei que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre dret y llei que afavorirme pogues dono, y cedesch a dit comptador tot lo demes pugan valer las referidas casas del preu sobre expressat, convenint y prometent al mateix comprador que la present venda li faré tenir, y valer, y per ella lin estaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de danys y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo tots mos bens mobles e immobles presents y veniders renunciant a qualsevol llei o dret que valer y ajudarme pogues llargament. Y present jo dit Joan Om accepto la present venda per lo preu dalt expressat, y expressament prometo a dit comprador que pagará las mencionadas vuit mil siscentas seixanta quatre lliuras, vuit sous y deu diners en los plassos dalt expressats, y ab dits interessos. Y faré y cumpliré tot lo demés que vinga a mon carrech sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de danys y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo tots mos bens mobles e immobles presents y venidors, renunciant a qualsevol llei o dret de mon favor, y per pacte a mon propri for sotmetent a mi y a mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, de son tribunal y de altre qualsevol secular solament, ab facultat de variar de judici una y mes vegadas, fent y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres del tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, de son tribunal y de altre qualsevol secular com es dit. Per lo que ne obligo ma persona y bens mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol llei o dret que ajudarme pogués. Y per major firmesa de ditas cosas així dit venedor com comprador las roboram ab jurament que en nostras animas fem y prestam, en virtut del qual jurament no sols prometem a ditas cosas no contravenir, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors Dominicals sobre expressats no de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont corresponga dins lo termini competent segons Real Pragmatica sanció. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Octubre del any mil setcents noranta tres. Y dits otorgants (coneguts del infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Francisco Forrony, y Joseph Molas escribent resident en esta ciutat.
Anton Tomba, Juan Hom, En poder de Joseph Ubach.