Saga Bacardí
00089
ESCRITURA POR SEÑORIA HACIA ROS, POR VENTA ENTRE OM Y ANTON TOMBA Y ROCA.


Sia a tots notori. Com jo lo Dr. en drets Olaguer Ros en la present ciutat domiciliat. De mon grat y certa ciencia, en quant a mon interes, firmo per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua feta y firmada per Anton Tomba vomerciant ciutadá de barcelona, a favor de Joan Hom sabater, ciutadá de dita ciutat de totas aquellas casas ab quatre portals fora pbrints, a saber dos en lo carrer Ample, y los restants dos, so es un gran que al present se troba tapiat ab una reixa, y altre petit en lo carreró que no passa no menat antiguament “La Fundició de Pere Ferrer de Vich”, al qual se entra per las “Voltas dels Encants”, situadas ditas casas en esta ciutat, y en dits respective carrers llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als catorse octubre mil setcents noranta tres. Salvos los censos, lluhismes, y demes drets dominicals a mi en dit nom deguts, y ni pagats, la present firma en res no obstant. Per la qual firma, eo per lo lluhisme a mi degut per rahó de dita venda, rebo del referit comprador ab diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors, cent una lliuras quinse sous, y nou diners moneda catalana, feta gracia del restant. La qual firma fas en esta ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Desembre del any mil setcents noranta y quatre. Y lo dit otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá. Essenr presents per testimonis Francisco Moner notari real y Anton Mitjans estudiant en barcelona habitants.
Dr. Olaguer Ros, En poder de Joseph Ubach.