Saga Bacardí
00090
TESTAMENTO DE AGUSTIN TOMBA Y AYMAR
.

En nom de Deu sia Amen.
Jo Agusti Tomba allistat per lo Servey del Rey en lo Regiment de fusillers de Cataluna fill empero legitim, y natural de Carlos Tomba mestre sastre difunt, y de Theresa Tomba y Aymar conjuges, en Barcelona residents estant ab perfecta salut fas y ordeno ultim testament en y ab lo qual.
Elegesch per marmessors de la mia anima, y executors dels meu testament a dita Theresa Tomba y Aymar mare mia, y a Joan Rovira mestre perxer ciutadá de Barcelona, als quals dono ple poder, y facultat de cumplir lo present meu testament com jo aixi ordenaré.
Primerament vull, y man que tots mos deutes sien pagats, y las injurias satisfetas de mos bens breument y de plá sent estrepit ni figura de judici la sola veritat del fet atesa y considerada.
La sepultura y celebració de missas vull sia feta y executada a voluntat de la dita mare mia.
En tots los altres empero bens meus mobles, e immobles presents, y veniders drets, y accions mias universals, que me tocasi y espectan y poran tocar, y espectar ara y en lo venider per qualsevols titol causas, raho, drets, y --- y a mi hereva universal fas e instituesch a dita Theresa Tomba, y Aymar mare mia a totas las liberas voluntats.
Revocant custant, y annullant ab lo present meu testament tots los demas que tingué fet fins lo dia present encara que en aquells hi hagues posat qualsevols paraulas derogativas de las que ne hagues de fer menció caroca quells me penit y vull que lo present meu testament a tots los demes prevalga.
Y aquesta es la mia ultima y darrera voluntat mia que vull que valga per testament nuncupatiu, e si valer no pora que valga per codicil, o per aquell especie de ultima voluntat que millor de dret porá.
Fet y firmat es lo present meu testament ultima y darrera voluntat mia en Barcelona als vint y set dias del mes de Maig de mil set cents noranta y hu. Essent presents per testimonis per boca propria de dit testador pregat y rogat Joseph Casadevall y Guillerm Darde residents en Barcelona.
Agustin Tomba, En poder meu Joseph Ribas y Granes notari que conech dit testador.