Saga Bacardí
00092
ESCRITURA DE CARTA DE PAGO HACIA BRUNELL, POR CATALINA GALLISSÁ.


Sia a tots notori, com jo Baudili Brunell, comerciant ciutadá de Barcelona aixi en mon nom propri com en lo de procurador per estas y altras cosas llegitimament constituhit y ordemat per Joseph Ravella comerciant, ciutadá de dita ciutat, com de ma procura consta ab acte rebut en poder de Ramon Matheu y Smandia notari publich de número de esta ciutat als deu Agost mil setcents norana de la que lo dit notari ab sas lletras y signe dona fe. En dit nom. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonech a Catharina Gallissá viuda y a Joseph Gallissá comerciant mare y fill, los dos habitants en la vila de Valls, camp y Arquebisbat de Tarragona absents, y per ells lo notari avall escrit present y estipulant. Que en lo modo mencionador, y baix pacte de la cessió expresadora me han donat, y pagat la quantitat de mil vuit centas onse lliuras dos sous y set diners moneda cathalana, que son a saber mil setcentas setse lliuras tretse sous y quatre diners a cumpliment de sis milvuit centas setanta sis lliuras tretse sous y quatre diners, y estas també a cumpliment de vint mil lliuras junt ab sos interesos vensuts fins al dia dels pagos estipulats en la escriptura calendadora que Joan Gallissá comerciant ciutadá de esta ciutat prometé satisfer a mi y a dit mon principal en lo conveni entre ell, y lo mateix mon principal, y ja format ab escriptura forvada sa fecha en esta ciutat en primer Setembre mil setcents noranta, setanta lliuras sinch sous per los interesos a rahó de sis per cent per raho de dita quantitat dende primer Setembre mil setcents noranta tres fins a primer del corrent. Las restatns disset lliuras dotse sous y tres diners son per los gastos processales soportador per mi dit mon principal, per lo cobro de dita quantitat. En lo qual conveni dit Joseph Gallissá en son nom propri y com a procurador de la referida Chaterina sa mare se constituhi fiador en quant a vint y quatra parts en forsa de dita fiaduria pagar ell, y dits mare sua la expressada mil vuitcentas onse lliuras deu sous y set diners. El modo de la paga de dita quantitat es que aquellas confesso rebrer dels referits mare y fill Gallissá ab diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis nomenadors permans de tercera persona. En testimoni del que otorgo la present apoca. Y sens evicció no obligació alguna cedesch als expressats mare y fill Gallissá tots los drets y accions a mi, y al sobredit mon principal competents per rahó de la expresada quantitat, a fi que pugan reclamar aquella del mencionat Joan Gallissá de sos bens y de altra qualsevols personas y bens al pagao de la mateixa quantitat obligats. Y al efecte de cobrarla, exposar clams y reclams instar execucions y fer tot lo demes que jo, y dit mon principal podriam fer antes de la present cessió, continuantlos y substituintlos respectivament per est efecte en procurador meus, y de dit mon principal com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Juny del any mil setcents noranta quatre. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Forany y Joseph Borull escribents en dita ciutat residints.
Baudilio Brumells en dit noms, En poder de Joseph Ubach.