Saga Bacardí
00093
CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE CAYETANA RAMONEDA Y PRAT, Y ANTONIO TOMBA Y ROCA. (Segonda esposa)


En nom del Señor, Amen. Sia a tots notori com per rahó del matrimoni tractat, y per gracia del Esperit Sant celebrador entre Anton Tomba comerciant, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Carlos Tomba, sastre, ciutadá de dita ciutat, y de Francesca Tomba y Roca, conjuges, difunts, de una, y Gaetana Ramoneda, y Prat, doncella en Barcelona habitant, filla llegitima y natural de Andreu Ramoneda pagés, ciutadá de dita ciutat, difunt, y de Josepha Ramoneda y Prat, conjuges, vivint de part altre se han fet, firmat y jurat los capitols y pactes seguents.
Primerament: La dita gaetana Ramoneda y Prat, de son grat y certa ciencia dona, constitueix y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua al referit Anton Tomba son esdevenidor marit la quantitat de trescentas lliuras moneda catalana, ab lo valor de diferents robas, trastos, y alajas de casa propria, tot de dita Gaetana, estimadas ditas cosas de comú consentiment de ella y de son esdevenidor marit a la referida quantitat; la qual constitució dotal fá aixis com millor dir y entendrer por ab cessió, y mandato de tots drets, y accions, contitució de procurador com en cosa propria, y demes clausulas oportunas, volent y concentint que lo mateix son esdevenidor marit, hage, rebia, tinga, y possehesca tota la expressada sua dot, y los fruits de ella seus propris, fasse, durant lo present matrimoni, lo qual finit, y altrement que en tot cas restitució de dot tinga lloch ellas los seus recobrian salva la proprietat de aquella, sens contrdicció de dit son marit, no de altra persona. Y promet, y jura la present constitució dotal, y totas las cosas en ella contengudas, tenir y haver per fermas y validas, y contra ellas no fer, ni venir per algun motiu, causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret, que valerli y ajudarla pogués llargament.
Item: Ab altre capitol lo mencionat Anton Tomba de son grat y certa ciencia fa, y firma carta dotal, y de espoli a la expresada Gaetana esdevenidora muller sua, de las mencionadas trescentas lliuras, que ab lo antecedent capitol li ha constituhit, y aportat en dot ab lo valor de las referidas cosas esmenadas per consentiment dels dos a dita quantitat de, y per las quals lin fa de creix, aument, o donació per causa de matrimoni la quantitat de trescentas lliuras de dita moneda, la qual dot y creix li salva, y asegura, asigna y consigna sobre tots sos bens mobles, e immobles, presents y veniders: vol empero, y consent que dita esdevendiora muller sua tinga y possehesca tota la expressada sua dot, y durant tot lo temps de sa vida natural, ab marit y sens marit, ab infants y sens ells, sens contradicció alguna del mateix Anton Tomba, ni de altre persona; lo die empero del obit de la expresada Gaetana los seus recobrian dita sua dot en lo modo pertañera, y lo dit creix previnga al infant o infants que de est matrimoni seran procreats per les hores los ne fa donació, pura, perfecta, e irrevocable nomenada entre vius en ma y poder del notari de estos capitols per dits infants, naixedors acceptant y estipulant, y si los tals infant o infants no sobreviviran lo dit creix torne y pervinir dega a dit donador dsi viurá, y si no viurá a son hereu o successor. Y promet, y jura la present carta dotal y de espoli, y totas las cosas en ella contengudas tenir per fermas, y validas, y contra ellas no venir no en quant tocant a donació revocar per rahó de ingratitut, necessitat, ofensa, ni per altre motiu, causa, o rahó, renunciant a la lley tal revocació permetent, y a tot altre que ajudarlo pogues, solsament. E lo notari de estos capitols acepta esta donació per dits infants naixedors.
Item: Lo mencionat Anton Tomba per favor y contemplació de est matrimoni, y a fi que dita esdevenidora muller sia puga mantenirse ab alguna decencia, especialment, si ell premor a ella y quedant mes congruament dotada. De son grat y certa ciencia dona, y per titol de donació pura, perfecta, e irrevocable dita entre vius, y de present otorga y concedeix a dita Gaetana esdevenidora muller sua present, y avall acceptant ab los pactes y condicions avall escrits, y no altrament la quantitat de dos mil lliuras moneda catalana, la qual donació fa ab los pactes seguents.
Primo: Que si dit Anton Tomba premor a ella, y no existiran fills deurá disposar a favor de estos de la quantitat de mil y sinch centas lliuras, y las restants sinch centas lliuras podrá disposarne conforme millor li apareixerá.
Item y finalment: Ab pacte, que si dita Gaetana premor a dit Anton Tomba sols podrá aquellas disposar de sinchcentas lliuras, deuran retornar a dit donador. Y promet y jura la present donació tenir per ferma y valida, y no revocarla per rahó de ingratitut, necessitat, ofensa, ni per altre motiu, causa o rahó , renunciant a la lley tal revocació permetent, y a tota altre lley, y dret que valerli y ajudarli pogues llargament. Y present la mencionada Gaetana accepta esta donació a son favor feta per dit son esdevenidor marit.
Item: Ab altre capitol lo mencionat Anton Tomba de son grat y certa ciencia firma apoca a la dita Gaetana esdevenidora muller sua de las expresadas trescentas lliuras, que li ha constituhit en dot ab lo valor de ditas robas, trastos, y alajas de casas de que li ha ell fet la corresponent carta dotal, y de espoli, segons que de tot apar en los antecedents capitols, quals robas, trastos, y alajas de casa, confessa haver rebut de la dita Gaetana per real y efectiva entrega que de ditas cosas li ha fet en propria especie a sas voluntats. Y aixis renunciant a la excepció de no ser ditas cosas entregadas, en lo modo referit, y a tot altre dret, y lley de son favor otorga la present apoca.
Item: E las ditas parts lloant y aprobant los antecedents capitols, y tot lo en ells, y qualsevols de ells contenguts, convenen y prometen la una a la altra vicisitudinariament cumplirlos, y observarlos, baix las mateixas obligacións, renuncias y clausulas en ells continuadas, a que se refereixen. Y se ha de saber que dels presents capitols se ha de haver la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Setembre de mil setcents noranta quatre. Y de dit contrahents, coneguts del infrit notari, lo mencionat Anton Tomba ho firmá, y la referida Gaetana Ramoneda no ha firmat perque digué no saber, per ella y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis essentho presents Francisco Maner notari real y Joseph Matheu y Vidal cursant de lleys en Barcelona habitants.
Anton Tomba comerciant, Per dita Gaetana Ramoneda y de son consentiment firma Joseph Matheu y Vidal testimoni, En poder de Joseph Ubach, tomada razon del presente.