Saga Bacardí
00108
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE MARIA ANGELA SUÑOL Y BOLVENA E IGNACIO TOMBA Y GALCERAN.


En nom de Deu, amen. Per rahó del matrimoni que mediant la gracia del Sperit Sant se ha tractat y acordat entre Ignasi Tomba y Galceran, comerciant, ciutadá de Barcelona fill legitim y natural de Carlos Tomba sastre de dita ciutat y de Theresa Tomba y Galceran conjuges difunts de una. Y Maria Angela Suñol y Bolvena doncella filla legitima y natural de Barthomeu Suñol Dalmau sastre de aquesta ciutat y de Maria Suñol y Bolvena conjuges vivint de altra part, se han fet y firmat los capitols y pactes seguents.
Primerament, Joan Suñol y Dalmau comerciant de dita present ciutat, oncle de la mencionada Mariangela Suñol, per lo amor li professa, aadectant sa collocació, y pera contemplació del matrimoni que ab expres consentiment dels sobre dits sos pares de ell dit son oncle y demes parents seus, espera contractar ab lo referit Ignasi Tomba, y altrament. De sa libera y espontanea voluntat per donació es a saber pira, e irrevocable nomenada entre vius. De son grat y certa sciencia, dona y per titol de donació concedeix a la matexa Mariangela Suñol y Bolvena sa neboda com benemérita present, y avall acceptant, y als seus y a qui voldrá de una part, mil lliuras moneda barcelonesa tenint ab estas compresas cent lliuras que Barthomeu Suñol sastre de la present ciutat son avi, per lo cas de contraurer matrimoni li deixá y llegá ab son ultim y valido testament que feu y firmá y clos entregá al notari avall escrit als sis de Maig de mil setcents setanta nou, y despres de sa mort fou per lo mateix notari obert y publicat als divuit Agost mil setcents noranta quatre. Y sinquanta lliuras que a la hora de la mort recomaná Maria Suñol y Dalmau al expressat Joan Suñol las entregás a la mencionada Mariangela sa neta. Y de altra part de dos calaixeras ab sas robas y apéndices nubials segons son estat corresponents tot pagador y entregador lo dia present. La qual donació fa aixi com millor dir y entendrer se pot. Prometent y jurant la present dinació tenir per ferma y agradable y contra ella no fer ni venir ni revovarla per rahó de ingratitut, necessitat o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó. Renunciant en virtut de dit jurament a la lley que diu, que la donació per rahó de ditas y altras causas, se pot revocar, y a qualsevol altre dret y lley que afavorir li puga. Y present la referida Mariangela Suñol donataria predita acepta la present conoció per lo precitat Joan Suñol son oncle a son favor feta per los motius y ab lo modo y firma sobre referits a tot lo que expresament consent ab demonstracións de gratitut.
Item: A la mencionada Mariangela Suñol y Dalmau fent estas cosas, y contractant lo present matrimoni. De voluntat y consentiment de dits sos pares, oncle y demes parents seus. De son grat y certa sciencia constitueix y aporta en dotal referit Ignasi Tomba y Galceran son esdevenidor marit las sobreditas mil lliuras, calaixeras, robas y apéndices que en lo antecedent capitol per lo expressat Joan Suñol son oncle li son estadas donadas en lo modo en aquell contengut. Volent y consentint que dit son esdevenidor marit en virtut de la present constitució dotal demane, reba y possehesca la dita sua dot y los fruits o quasi de ella, seus propris, fasse durant lo present matrimoni per los carrechs del mateix suportadors. Lo qual fins y en toto temps que restitució de dot tinga lloch ella y los seus recobren salva la proprietat de aquella del modo constará haverse rebuda, sens contradicció alguna de dit son esdevenidor marit ni dels seus. La qual constitució dotal fa ab totas cuausulas de cessió de drets, y accions y constitució de procutador com en fet y cosa propria. Prometent y jurant la present constitució dotal tenir per ferma y agradable y contra ella no fer ni venir per causa o rahó alguna en virtut del qual jurament afirma esser menor de vint y sinch anys, major empero de vint y dos anys,. Per so, renuncia al benefici de sa menor edat, lesió, facilitat,. E ignorancia, al que demana la entera restitució y a qualsevol altre dret y lley que afavoror li puga.
Item: Lo sobre anomenat Ignasi Tomba y Galceran. De son grat y certa sciencia firma carta dotal y de esponsalici a la expressada Mariangela Suñol y Dalmau, esdevenidora muller de las expressadas mil lliuras, calaixera ab sas robas, y apéndices nubcials que ab lo antecedent capitol li ha constituit. Per la qual li fa de creix, esponsalico o donació propter nubcias de la quantitat de mil lliuras moneda barcelonesa. La qual dot y creix li salva y asegura sobre tots sos bens y drets, mobles e immobles haguts y per haver, tot lo que li promet tornar en tot temps que de dot y solución de creix tinga lloch, a saber, la dita dot en lo modo constará haverse rebuda, y las calaxeras, robas y apéndices en la conformitat que a les horas existirán sens dilació ni escusa alguna, y ab restitució y esmena de tots danys, gastos, interesos y despesas, volent y consentint que la precitada Mariangela esdevenidora muller reba y possehesca la expresada sua dot y creix, tot lo temps de sa vida natural, sens contradicció alguna de ell,ni dels seus. Lo di temperó creix previnga al fill o fills que del present matrimoni procreats serán, als quals en cas de sa existencia ara per las horas, los ne fa donació pura, e irrevocable, dit entre vius. En ma y poder del present notari. Si emperó tals fills no sobre viuran, en est cas lo dit creix torni a dit donador o a son hereu o sucesor universal y per cumplir las sobreditas cosas no obliga tots los bens y drets mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant a qualsevol lley o dret que afavorirli puga.
Y aixi las sobreditas parts llohant y aprobant los precedents capitols, y tot lo en ells contengut, present la una part a la altra reciprocament cumpliré, con en cada un de ells se conté, baix las mateixas obligacions renuncias y clausulas en ells expressadas a que se refereixen. Y las ditas parts quedan advertidas per mi lo notari avall escrit que dels presents capitols matrimonials se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis días proxims altrament no ha de donar fe en juducu per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció puglicada en esta ciutat, tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als vint y quatre días del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta set. Essent presents per testiminos Francisco Maciá y Novell jove de comers, y Felix Abreu escrivent los dos en Barcelona habitants.
Juan Suñol y Dalmau, Ignasi Tomba, Maria Angela Suñol, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dits contrahents, y que han firmat de sas mans.