Saga Bacardí
00110
ESCRITURA DE PARTE DEL PAGO DE UNAS CASAS EN CALLE AMPLE DE HOM HACIA ANTONIO TOMBA Y ROCA.


Sia a tots notoro, com Jo Anton Tomba comerciant, ciutadá de Barcelona. De son grat y certa ciencia firmo apoca a Joan Hom sabatger ciutadá de dita ciutat present, de la quantitat de dos mil setcentas quaranta quatre lliuras set sous y deu diners moneda catalana, que son a saber dos mil siscentas sexanta quatre lliuras vuit sous y deu diners a cumpliment de dotse mil doscentas catorse lliuras vuit sous, y deu diners de dita moneda y estas lo preu de la venda perpetua per mi a dit Hom feta de totas aquellas casas ab diferents portals fora obrints, situada en lo carrer Ample de esta ciutat y en un carreró que no passa, nomenat antiguament “La Fundició de Pere Ferrer de Vich”, llargament designada en lo acte de dita venda rebut en poder del infrit notari als catorse Octubre mil setcents noranta tres. Com las restants nou mil sinch centas sinquanta lliuras per lo bon compte de dit preu las tinga jo revidas, segons es de veurer en lo acte de dita venda, y ab tres differents apocas de dos mil lliuras quiscuna per mi a dit Hom firmada, rebudas en poder del infrit notari baix diferents diadas. Y las restants setanta quatre lliuras vuit sous, y deu diners. El modo de la paga de la expressada quantitat, es que la rbo del indicat Hom ab diner comptant, realment y de fet, en presencia del notari y testimoni mencionadors. Y axi en testimoni de ditas cosas, otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona als diset días del mes de Octubre del añy mil setcents noranta set. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Lluis Comes y Anton Ubach escrivents residints en esta ciutat.
Anton Tomba, En poder de Joseph Ubach.