Saga Bacardí
00113
VENTA Y ABSOLUCION DE TRES CENSOS EN SARRIÁ DE LOS CASTELLÓ, A ANTONIO TOMBA Y ROCA.


En nom del Señor amen. Sia a tots notori com nosaltres Pau Castelló y Modolell, y Pere Martit Castelló, pare y fill los dos pagesos de la plaza de Sant Visens de Sarriá, Bisbat y territori de Barcelona, per expedició de mos negocis, que de present nos ocorren. De nostre grat y certa ciencia per nosaltres, y nostres respectives hereus, y successors qualsevols sian, venem, absolem, difinim, y remetem a Anton Tomba perxer, ciutadá de dita ciutat present, y a qui voldrá perpetuament.
Primo: Tot aquell tros de cens de penció sinch lliuras y sinch sous en nuda percepció que tots anys al primer Janer dit Tomba nos fa, y presta per rahó de una porció de terra campa de tinguda de amplaria sinquanta sinch palms, y de llargaria, o fondo cent noranta palms, a cana de Barcelona que per titol de establimen de dit tros de terra per nosaltres a ell fet, del qual consta ab acte rebut en poder de Josep Gualsa y Roig notari publich y Real collegiat de número de Barcelona als tretse Mars de mil setcents vuytanta sinch, te y possehesch en dita Parroquia. Qual porció de terra se troba unida per la part de ponent al hort de aquellas casas que ell te, y poseheix en dita Parroquia de Sarriá, y a la vora del camí Real, que va de dit lloch de Sarriá al convent de Santa Catarina de P.P. Caputxins de la mateixa Parroquia. Qual porció de terreno, es part y de pertinencias del Mas antiguament nomenat “Ram”, vuy “Castelló y Oriol” que jo dit Pau Castelló y Modolell tinch y possehesch en la referida Parroquia. Y se te dit tros de terra per nosaltres, al referit cens de pencio sinch lliuras, sinch sous pagadors tots anys en lo expresat termini, així que en virtud de la present venda, y absolució procederá de dit cens---y ab domini util de dit Señor de -------Castelló----------Per la Ilustre Sra. Abadesa, y Real Monestir de Nostra Señora de Padralbes del ordre de Santa Clara, baix regla de S.P.S. Francesca de de---- de dit Bisbat, y territori a cens de sinch lliuras moneda catalana, pagador tots anys lo die de tots los Sants, qual cens devem nosaltres pagar y satisfer sens danys, ni gastos de dit Tomba ni dels seus. Pero deu ser salvo, y segur sobre lo mencionat tros de terra, com sobre lo relatat “Mas Castello y Oriol”. Y afronta dita pessa de terra a orient ab los Señors de Guillem Timmerman comerciant de Barcelona,q ue fonch de nosaltres, de an—die ab lo mateix Tomba; y a ponent, y tramontana ab nosaltres.
Item: Secunto, y finalment: Tot aquell altre cens de pencio set lliuras dotse sous en nuda percepció que tots anys al primer Janer lo mateix Tomba nos fa, y presta per rahó. Primo: De aquella porció de terra campa de tingada de ample trenta palms y de llargaria, o fondo cent noranta palms de cana de Barcelona. Secunto y finalment: per rahó de tota aquella altre porció de terra campa de tingada de ample vint y quatre palms, y de llargaria o fondo cent vuitanta palms, tot a cana de Barcelona, quals se trobe eb segon lloch mencionada, Qual cens fou imposat ab altre establiment per nosaltres establert ab altre acte ebut en poder de dit Gualsa notari, als vint y quatre Janer de dit any mil setcents vuytanta sinch. Quals dos porcions de terra venudas se troban a la part de ponent, y contiguas, y enseguida de la tanca del –trat de las ditas cosas que dit Tomba posseheix en dita Parroquia de Sarriá. Las mateixas dos porcions de terra son també de pertinencias de dit “Mas Ram”, vuy “Castelló, y Oriol”. Y se tenen ditas dos pircions de terra per nosaltres al referit cens de penció set lliuras set sous en nuda percepció pagador tots anys en lo referit termini, així que en virtud de la present venda, y alsolució quedará lo dit cens abolit, y estinch, y al domini util ab ditas porcions de terra aplicat, y consolidat. Y si sols retindran aquesta com se reten junt ab lo tros de terra en primer lloch designat, y lo restant de dit “Mas Ram” vuy “Castelló, y Oriol” per la referida Ilustre Abadesa y Monastir de Nostra Señora de Pedralvas al referit son cens de penció sinch lliuras tots anys pagadors en lo referit dia de tots los Sants, y vaix son domini, y alou. Qual cens devem nosaltres satisfer sens danys, ni despesa de dit Tomba, ni dels seus, pero es, y deu ser salvo, y segur tant sobre dit tros de terra, com sobre las restants terras y pertinencias de dit “Mas Ram”, vuy “Castelló, y Oriol” com sobre se ha dit. Y se ha de saber, que així sobre los dits tres trosos de terra dalt designats, com sobre las restants terras de dit “Mas Ram”, honors, y pocessions de ell, no pot imposarse cens algú ab Señoria mitjana, sino cens en nuda percepció, fadiga per retenir, y firma per conservació dels drets; conforme així se troba experssat en los dos establiments dalt calendats. Y terminant ditas porcions de terra ultimament mencionadas a solixent part ab dit Señor Antón Tomba, part ab lo hort de las casas de August Comerma, y part ab las casas, u hortGerar Maria, los dos pagesos de dita Parroquia de Sarriá; a mitgdia ab lo mateix Señor Antón Tomba; y a ponent, y tramontana ab nosaltres. Las quals venda, y absolució fem així com millor dir y entendrer se pot, de manera que del dia present en avant cessia la annual penció de dits dos partits de censos junt ab tot lo drets a ells anexsos. Absolent y difinint a dit Tomba, tots los drets y accions a nosaltres competents per rahó de dits dos partits de censos. Sos drets, accions en quant menester sia li cedim, y en virtud de ells tinga y possehesca los referits tres trosos de terra franchs, y libres de la prestació dels expresats censos, y altrament puga valerse de dits drets y accions, en judici, y fora de ell,c om millor li convenga, constituhintlo en procurador com en cosa propia. Salvo lo cens, lluisme, y demes drets dominicals el Señor sobre nomenat, y salvo també lo lluisme devedor per raho del present contracte. La qual es comforme la clausula del quint. Lo preu de la present venda, y absolució son quatre centas vint, y sinch lliuras moneda catalana que revem de dit Señor comprador, realment y de fet, en presencia del notari y testimonis mencionadors, de las quals ab lo present li otorguem la corresponent apoca. Y així renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut en lo modo referit, a la lley que afavoreix als engañats, y a altre dret, y lley que afavorirnos pogués, donam y cedim a dit Señor Tomba tot lo mes pugan valer los dits dos partits de cens del preu sobre expressat. Convenint, y prometent al mateix Señor Tomba, que las referidas cosas li ferem tenirm y possehir francas, y libras de la prestació de dits censos, y de est efecte lin estarme de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligam tots postres bens, y del altre de nosaltres asolas, mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant al benefici de novas constitucións, divididotas y cedidoras accions a la epistola del Emperador Adriá, y consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que a solas se obligan, y a tot y qualsevol altre dret, y lley que valer y ajudarnos pogués. Y per major firmesa de ditas cosas las roboram de lo jurament que en nostra animas fem, y prestam. En virtud del qual jurament no sols prometem no contravenir sino també que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor expressat, com de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en el ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convenga, dins los terminis competents segons Real Pragmatica sanció. En testimoni del qual otorgam la present escriptura em dita ciudad de Barcelona als vint dias del mes de Gener del any mil vuyt cents y hu. Y dits otorgants, coneguts del infrit notari, ho firmaren. Essent presents per testimonis Pau Campaña y Rancer, y Joseph Casals pagtes los dos de dita Parroquia.
Pera Martir Castelló, Pau Castelló, En poder de Joseph Ubach.