Saga Bacardí
00120
CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JUAN CROS Y TERESA TOMBA Y AYMAR
.

En nom de Deu amen: Per rahó del matrimoni que mediant la gracia del Esperit Sant se ha tractat entre parts de Joan Cros y Corominas mestre de dansas ciutadá de Barcleona fill llegitim y natural de Joan Cros tambe mestre de dansas de la expressada ciutat defunt, y de Marina Cros y Corominas viuda de la expressada ciutat de una, Y Theresa Tomba y Aymer doncella filla llegitima y natural de Carlos Tomba sastre ciutadá de la expressada ciutat difunt, y de Theresa Tomba y Aymar viuda, vivint de part altre, se han fet, y firmat los capitols y pactes seguents.
Primerament la sobre nomenada Theresa Tomba y Aymar fent estas cosas y contractant lo present matrimoni de voluntat y concentiment de la expressada sa mare y demes parents seus; De son grat y cesta sciencia constitueix y aporta en dot al referit Joseph Cros son esdevenidor marit de una part de la quantitat de mil y cent lliuras moneda barcelonesa, y de altra part de dos calaixeras ab sas robas y vestits corresponents pagador, y entregador lo dia present, que proceheixen a saber en mil lliuras de semblants, que li han tocat per rahó dels drets li competian en la heretat y bens que foren dels expressats Carlos Tomba son pare cent lliuras de semblants li ha donat Joan Sañol y Dalmau comerciant de esta ciutat son cuñat per contemplació del present matrimoni, y las calaixeras ab sas robas, igualment per contemplació del present matrimoni que li ha donat la referida Theresa Tomba y Aymar sa mare volent, y concentint que lo predit son esdevenidor marit en virtut de la present constitució dotal demane, reba, y possehesca tota la dita sua dot, y los fruits o quasi de ella seus propris fasse durant lo present matrimoni per los carrechs de ell suportador, lo qual finit y en tot temps, que restitusio de dot tinga llochs ella, y los seus recobren salva, y segura la propdita de aquella del modo, y manera constará haverne rebuda sens contradició alguna de dit son esdevenidor marit ni dels seus. La qual constitució dotl fa ab totas clausulas de cessió de drets, y accions constitució de procurador com en cosa propria, y demes necessarias. Prometent y jurant la present la present constitució dotal tenir per ferma y agradable, y contra ella no fer ni venir per causa o rahó alguna, renunciant a qualsevol lley, o dret que afavorir puga.
Item lo enunciat Joan Cros, de son grat, y certa sciencia firma carta dotala y esponsalici a la recordada Theresa Tomba, y Aymar sa venidera muller, de la sobre dita sua dot que ab lo antecedent capitol li ha constituhit: Per la qual per – entre las mateixas parts convingut, li fa -- --- o donació per noces de sinch centas lliuras moneda barcelonesa, qual dot y creix li salva, y assegura sobre tots sos bens, y drets mobles, e immobles, presents y venidors. Tot lo que li promet tornar en tot temps que, restitució de dot, y solució de creix tinga lloch a saber a la dita sua dot, en lo modo constará haverse rebut, y las calaixeras, robas y vestits en la comformitat a las horas existirán; Sens dilació ni escusa alguna, y ab restitució, y esmena de tots danys, gastos, interessos y despesas. Volent y concentint que la sobre dita Theresa reba, y possehesca la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida natural, sens contradicció alguna de ell ni sels seus: Lo dit empero creix pervinga al fill o fills que del present matrimoni procreats serán als quales en cas de sa existencia ara per las horas los ne fa donació pura e irrevocable dita entre vius, en ma y poder del present notari com a publica persona per dits fills naxedors acceptant y estipulant; Si empero tals fills no sobre viuran en est cas lo dit creix torne a dit donador o a son hereu o successor universal. Y per cumplir las sobre ditas cosas ne obliga tots sos bens, y drets mobles, e immobles, haguts, y per haber. Renunciant a qualsevol lley o dret que afavorirli puga, y a la general en forma, y ab jurament que voluntariament a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis fa, y presta: Y lo notari dels presents capitols com a publica persona accepta la present donació, per dits fills naxedors.
Y aixi las sobre ditas parts llohant y aprobant los precedents capitols y tot lo en ells contengut prometen la una a la altra reciprocament cumplir com en cada un de aquells se conté baix las mateixas obligacions, renuncias, y clausulas en ells expressadas a que se referexen. Y las ditas parts quedan advertidas pepr mi lo notari avall escrit que dels presents capitols matrimonials se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipothecas de esta capital dins sis dias proxims, altrament no ha de donar fee en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcleona al primer dia del mes de Abril del any del Sor. mil vuit cents y tres: Essent presents per testimonis Ramon Bahí, y Eudalt Rovira y Elias los dos escrivents en Barcleona habitants.
Joan Cros, Per dita Theresa Tomba y Aymar y de sa voluntat per dir no saber de escriurer firmo jo Eudalt Rovira y Elias testimoni. En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dits contrahens, y que Joan Cros ha firmat de sa ma, y que per dir dita Theresa Tomba no saber de escriurer ha firmat per ella de sa voluntat Eudalt Rovira altre dels testimonis.