Saga Bacardí
00122
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE RAYMUNDA TOMBA Y SERRAHIMA. Encontrado en el mes de Julio de mil ochocientos tres.


En nom del Señor amen. Jo Raymunda Gallissá y Tomba muller de Rafel Gallissá y Amat, comerciant, ciutadá de Barcelona filla llegitima y natural de Anton Tomba, també comerciant, ciutadá de Barcelona vivint, y de Maria Tomba y Serrahima conjuges difunta. Estant ab alguna indisposició corporal emperó per la gracia del Señor ab tot mon bon enteniment, entera memoria, y clar parlar apte, y capas pera testar fas, y ordeno lo present meu testament, y derrera voluntat mia, ab la qual elegesch en marmessors, y de est mon testament executors a dit Rafel Gallissá mon marit, al expresat Anton Tomba mon estimat pare, a D. Baltasasr de Becardí mon cusí, y a Isidro Camps comerciant mon cuñat, los dos en esta ciutat habitatns, als quals, y a la major part de ells, dono ple poder y facultat pera cumplir y executar est mon testament segons que per mi en ell trobaran ordenat y disposat.
Primerament: Vull que mos deutes sian pagats, elegesch la sepultura faedora a mon cadaver en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de esta ciutat, y en lo bas que en ella te lo expressat mon pare, la que vull me sia feta de la solemnitat de Nostra Señora, y ab asistencia de sis cobens.
Item: Vull que luego de seguit mon obit per descants e la mia anima, y demes de ma obligació me sigan fetas dir y celebrar trescentas misas resadas de caritat set sous, y sis diners quiscuna celebradoras vint y sinch en la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor; vint y sinch en la Iglesia de P.P. Caputxins; vint y sinch en la Iglesia de Sant Sebastiá de P.P. Clergues emnors; vint y sinch en la iglesia del Convent de Nostra Señora de la Mercé, totas de esta ciutat, y las restants a la disposició de dits mos marmessors.
Item: Vull que dins viut dias de seguit mon obit sem celebrian dos aniversaris, en la referida Iglesia de Sant Sebastiá, y lo aotre en la expressada Iglesia de dit Convent de Nostra Señora de la Mercé de caritat dotse lliuras quiscun. Desitjant que dit mon marit estigui dia a mos parents per si voldran asistir a la celebració de dits aniversaris.
Item: Deixo al expersat Rafel Gallissá mon marit administrador de tots mos bens durant sa vida a fi que apliquia los reddits de estos en lo que de paraula li tinch comunicat.
En tots mos bens instituesch hereus meus universals a Ramon y Anton Gallissá y Tomba mos fills substituhints lo un al altre en cas de morir sens fills, y en lo cas de morit los dos sens fills a ells, y al ultims de ells dixirum substituesch, y hereu meu universal fas al referit Rafel Gallissá mon marit a totas sas voluntats. Deixo a Teresa Tomba viuda de Carlos Tomba tia mia trenta lliuras per una vegada tantsolament, en demostració del especial cariño que li tinch.
Revoco ab lo present qualsevol altres testaments, codicils, y especies de ultima voluntat per mi fins al present fets, y fetas en poder de qualsevols notaris encaraque en aquells y aquellas se trobasen paraulas derogatorias de las quals degues fer menciò pues de aquells, y aquellas me penedesch, y vull que lo present prevalga als demes.
Aquesta es la mia ultima voluntat, y derrera voluntat, que vull valga per testament codicil, o per aquella especie de ultima voluntat que millor en dret valer podrá de la qual mon obit seguit vull en sian fetas las copia sne seran demanadas.
Fet, y firmat fonch lo present meu testament, y derrera voluntat mia en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Juliol del any mil viut cents y dos. Y dita Señora testadora (coneguda del infrit ntoari) ho firmá. Essent presents per testimonis cridats, y pregats per la mateixa Señora testadora Anton Ubach y Jaume Amat escrivents, residents en esta ciutat.
Raimunda Gallissá y Tomba, En poder de Joseph Ubach.