Saga Bacardí
00125
INVENTARIO DE LOS BIENES DE ANTONIO TOMBA Y ROCA.


En nom del Señor, Amen. Sia a tots notori com nosaltres Gayetana Tomba y Ramoneda, viuda de Anton Tomba, comerciant, ciutadá de Barcelona com a tenutaria per rahó de mon dot, y altres drets que me competeixen en la universal heretat y bens de dit mon difunt marit, en virtut de la constitució hac nostra, y altres per lo dret a mon favor aposadas, Isidro Camps y Rafel Gallissá, los dos comerciants, ciutadans de dita ciutat, com a pares y llegitims administradors de las personas y bens de nostres respective fills y nets, y hereu del citat Anton Tomba, volent lograr dels beneficis concedits per lo dret als que prenen inventari, y a fin que los bens que foren del prenotat Anton Tomba no patescan extravio algun, antes be en tot tems constia de ells precehint, est señal de la santa cre+u , prenbin en dits respectius noms de dits bens lo present inventari que tingué principi en esta ciutat de Barcelona, als sis dias del mes de Mars del any mil vuit cents y sis, los quals bens son los seguents.
En la habitació en que habitaba lo difunt de unas casas situadas en lo carrer dels Abaixadors, y en la pessa del cap de la escala se ha trobat lo seguent:
Primo: Quetre miralls medians guarnits de fusta ab colradura, cordons, y borlas de estain encarnat, en los quals se troban dos palmatorias a cada un.
Item: Dos quatro smedians guarnits de fusta ab colradura, lo un ab la efigie de Nostra Señora, y lo altre del Naixement.
Item: sis tamborettillos en fusta de noguera, ab sitial de clin, cobert de pelfa verda, usats.
Item: Tres cadiras ordinarias color de caoba ab sitial de boga, vellas.
Item: Dos taulas de jugar embotidas.

EN LA PESSA INMEDIATA SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Sis miralls mitjans que son de fusta, ab colradura, cordons, y borlas de estain encarnat en los quals se troban dos palmatorias a cada un.
Item: Un mirall molt gran, guarnit de fusta ab colradura, cordons y borlas de estain encarnat.
Item: Unas cortinas de flamulas ab sa cenefa per lo balcó.
Item: Dos quadrets ovats ab son vidre, ab colradura, cordons y borlas de estain encarnat.
Item: Dotse cadiras de noguera ab sitial, y espatller de clin, cobertas de palla encarnada.
Item: Dos cantoneras pintadas, ab colradura.
Item: Tres cadiras petitas color de caoba ab sitial de boga.
Item: Dos cadiras de color groch ab sitial de boga.
Item. Dos idem de color caoba grtans ab sitial de boga.
Item: Una tula de jugar de fusta ordineria pintada.
Item: Una calaixera de fusta de noguera ab sas claus y panys, dins la qual se ha trobat la roba del port de dita Gayetana Tomba.

EN LO QUARTO EN QUE MORÍ LO DIFUNT SE HA TROBAT LO SEGUENT:
Primo: Sis quadros reputant varias efigies, ab colradura, ab sos cordons, y borlas de estain vert.
Item: Altre quadro quadrat ab la efigies de Sant Francesch.
Item: Tres quadros medians ab varias efigies, també ab coplradura, cordons y borlas de estain vert.
Item: Tres cantoneras petitas.
Item: Unas cortinas de flamulas ab sa sanefa.
Item: Tres tamborets de fusta de noguera ab sitial de clin, cobert de pelfa verda.
Item: Una escaparata de caoba ab sa calaixereta y quatre calaixos sobre la qual se troba Nostra Señora de la Merced, lo vestit de la qual es de llaina de plata brodda de or, corona de plata per lo Niño, y mare de Deu, setro de plata, grillons, y cadena, tot de plata,a dres y arrecadas de rubins, y diamants, manillas de perlas finas, anell de un Sant Christo ab diamants brillants; altre petita soyeta de perlas finas, altra joya de filigrana de oro guarnida de esmeraldas, dos palmatorias de bronse doradas al foch.


EN LO QUARTET DE DIT QUARTO SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un cantarano de fusta de noguera, ab los panys y claus, dins lo qual se ha trobat lo seguent:
Primo: Vuyt papers de setanta sinch, y sinch pesetas que son siscentas una lliuras, disset sous y sis, quatre cents durillos or vell, que fan setcentas noranta set lliuras, disset sous y sis.
Item: Quatre vales de trescents pesos de primer de Maig.
Item: Un resguard de tres cents pesos de la creació de Janer, fet a la ordre de Joan Espinós, pertanyents a dit difunt.
Item: Catorze vales de cent cinquanta pesos de primer Maig.
Item: Vint coberts de plata y un cotxaron també de plata de pes.
Item: Una cullera xica de plata per criatura de pes.
Item: Un relotxe de butxaca, de or.
Item: Un parell de sivellas dels peus de plata, y dos parells de las xarrateras de las quals son las unas de pedras.
Item: Dotse marselinas de plata de pes.
Item: Quatre candeleros de plata de pes.
Item: Un platet y molcadera tot de plata de pes.
Item: Dos safatas regulars de plata de pes.
Item: Dos sotacopas de plata, una gran, y la altra xica de pes.
Item: Quatre ganivets ab manech de plata.
Item: Una palmatoria ab sa espavilladora de plata de pes.
Item: Una escupidora de plata de pes.
Item: Un baulet dins lo qual se ha trobat lo seguent.
Primo: Un aurés molt bó, ab sas arrecadas corresponents ab diamants rosas, engastats el fi.
Item: Un anell gros de diamants rosas.
Item: Altre petit de idem.
Item: Altre mes petit ab una esmeralda rodejat de diamants.
Item: Altre idem ab una esmeralda, y un diamant.
Item: Altre idem vert de diamans brillans.
Item: Altre idem de diamants morats.
Item: Altre idem de diamans brillans blan.
Item: Altre idem de or ab una xifra al itg.
Item: Una petita joyeta de or ab granats.
Item: Una creu ab son llas de or ab pedras violadas.
Item: Unas arrecadas petitas de botó, y admetlla de rubins, y diamans.
Item: Un petit escut de Nostra Señora de la Misericordia de plata sobredorada.
Item: Una agulla de lligar los cabells de plata sobredorada.
Item: Una suqulla de or.
Item: Unas manillas ab son collares de perlas finas.

EN LA ALCOBA DE DIT QUARTO SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Un llit gran ab sas pots y bancs pintats, ab capsalera pintada y guarnida ab perfils de colgadura, tres transportins, tres matalassos de llana, quatre coixins de pluma y una concha de indiana fondo blanch, dos cuadros petits de paper.
Item: Una creu de plata ab un Sant Christo de conse.
Item: Una piqueta de aigua beneita,d e plata.
Item: Una cotrtina de domas vert.

EN UL ALTRE QUARTO SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Onze tamboretillos de fusta de noguera ab sitial de clin cobert de palla verda.
Item: Un todador.
Item: Un cobre taula de indiana fondo blanch.
Item: UN armari fixat a la paret dins lo qual se a trobat quatre o sinch empollas, y niñerias de poch valor.

EN LA ALCOBA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Dos cuadros grans representant lo un la Asensio, y lo altre la mort de Sant Joseph.
Item: Dos cuadros petits de paper quarnits de fusta ab colgadura, y son vidre corresponent.
Item: Un llit gran ab sos pots y bancs y capsalera pintats, tres transportins, tres matalassosd e llana, tres coixins de pluma ab ab las coixineras, una conxa de indiana, fondo vermell, dos llansols grans de bri de canam, usats.
Item: Una cadira de brazos de fusta de noguera ab sitial, y respatller de clin, coberta de pelfa encarnada.
Item: Unas cortinas de flamulas per dita alcoba.

EN UN ALTRE QUARTO SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: La guarnició de un mirall gran, y la de una cornucopia.
Item: Un armari gran de noguera dins lo qual se ha trobat lo seguent:
Primo. Vint y tres llansols dels quals sis de tela y los altres de brid e canam, usats.
Item: Deu setovallas grans mostra de de piñó, usats.
Item: Trenta dos tovallons ab mostra de piño, usats.
Item: Vint y dos tovallolas mostrad e idem idem.
Item: Divuyt aixugamans de bri ab vias blavas, usats.
Item: Sis coixineras vellas.
Item: Vint y set draps de cuina dolents.
Item: Tres devantals de cuina dolents
Item: Vint y sinch coixinerasd e tela grans usats.
Item: Vuyt cuixineras petitas, usadas.
Item: Tretze tovallons ab sas estovallas de domás-
Item: Dotze idem ab idem de ginesta.
Item: La roba de la matansa del tocino.
Item: Dos cortinas blancas per lo balcó ab sas cenefas corresponents.
Item: Quatre cortinas de indiana de varios colors.
Item: Tres cobrellitsd e indiana usats.
Item: Altre cobrellit de alafaya vert.
Item: Una tovallola de cambre fi ab puntas.
Item: Dos fandellins de moer color de pontonpló, altre de tapicería ab flors.
Item: Una mantelina de anar a batejar, de novellas verdas y blancas.
Item: Una capsa ab draps y venas, y alguns draps dolents.
Item: Una escala de fusta, y uns espolsadors de plumas.
Item: Un llit petit ab sas pots y banchs, dos matalassos de llana, y un coixí també de llana ab sa cuixinera.
Item: Una falsada verda y un llansol grant.

EN LO REBOST SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Una taula de caobilla.
Item: Trenta plats y dos platas petitas tots de pipa.
Item: Sis jerras de terra entre grans y xicas.
Item: Sis ampollas de vidre.

EN LO SOBRE DIT REQUARTET EL QUARTO EN QUE MORÍ LO DIFUNT, Y EN LO REFERIT CANTARANO EN UN DELS CALAIXOS DE ELL SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Pirmo: Deu camisas de tela vella.
Item: Quize camisas de sota, usadas.
Item: Sinch parells de mitra, usadas.
Item: Dos idem de cotó, y quatre parells de seda, tot usat.
Item: Dos plechs de afeytar.
Item: Quatre armillas de tela, usadas.
Item: Sis armillas de bombosí, usadas.
Item: Una de bayeta, usada.
Item: Dos calsas de paño de varios colors.
Item: Dos jupas de paño de idem.
Item: Tres casacas de paño.
Item: Dos jupas de satí brodadas blancas.
Item: Una de Bafatá brodada.
Item: Un corte de jupa de Bafatá brodat.
Item: Una casaca de graner color morat de seda forrada de taftá.
Item: Altra de cubica, color blau turquí ab sa jupa.
Item: Altra idem de Baragan blanch.
Item: Un fech de viors.
Item: Altre de paños.
Item: Una caixa de posar dins sens se res dintre.
Item: Un ascriptoriet de varis colors dins lo qual se ha trobat lo seguent:
Primo: Dos capsas per pendrer tabaco.
Item: Quinze gorros bnancos de varias qualitats.
Item: Onze corbatins fets.
Item: Sis mitras fullas de mussolina.
Item: Tres mocadors de botxaca.
Item: Una ollera de llarga vista.
Item: Tres olleras de teatro.
Item: Dos capsas de metall per posar tabaco.
Item: Altra idem de pedra per posar tabaco.

EN LO MENJADOR SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Una taula de fusta,d e caobilla.
Item: Nou cuadros, sis pintats al vidre, y los altres de paper ab guarnició de fusta.
Item: Altre quadro gran de paper ab son vidre y guarnició de fusta.
Item: Sis cadiras color de caoba ab sitial de boga.
Item: Un gerro de aram per rentar las mans.
Item: Un peu de fusta ab sa gibrelleta de pisa.
Item: Unas cortinas de flamulas per balcó.
Item: Una capsa de fusta per lo braser.

EN UN ARMARI FIXAT A LA PARET SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Tres ampollas grans de cristall.
Item: Dotse plats de estany.
Item: Sis vasos llisos de cristall.
Item: Quinze vasos de idem.
Item: Sis de grans ab sas nansas.
Item: Dos salseras de pipa.
Item: Quatorze xicras de pipa, y alguna niñeria de poch valor.
Item: Una garrafera ab deu gerras.
Item: Un patit vellador per posar lo candelero.

EN LA CUINA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Dos cantirs de aram.
Item: Altre idem per posar aigua del pou.
Item: Un escalfador, una paella, dos xocolateras y una marmita tot de aram.
Item: Una graixonera de llautó.
Item: Un braser ab sa paleta de idem.
Item: Una escalfeta de idem, una escumadora de idem.
Item: Un morter ab sa má, de coure.
Item: Tres candeleros de llautó ab sos espavilladoras.
Item: Dos allumaneras, una de gran y altre de petita.
Item: Dos candeleros de argentejar.
Item: Una caldera y cassó de aram.
Item: Una sota copa de estany.
Item: Dos fogons ab sos peus de ferro.
Item: Una graella de ferro.
Item: Idem de fil ferro.
Item: Dos paellas de ferro, una de gra y altra de xica.
Item: Una pala y molls de ferro.
Item: Una llauna.
Item: Una ratlladora.
Item: Dos mitras llunas.
Item: Un arillan.
Item: Tres culleras de llautó.
Item: Vuyt plats de pipa.
Item: Dotse plats de pisa y una plata de idem.
Item: Quatre platas de pisa.
Item: Dos platas de pisa negra.
Item: Dos soperas idem.
Item: Un asortiment de pisa ordinaria, com son plats y ollas.
Item: Una galleda.
Item: Un Cossi de terra.
Item: Un gabardal de fusta.
Item: Un escobell de fusta.
Item: Un collerer ab sas culleras de fusta.
Item: Un tallador de fusta.
Item: Una escorredora de fusta.
Item: Una carbonera de fusta.
Item: Un banch per posar los cantirs.
Item: Un picador de fusta ab sa pastereta per lo sabó.
Item: Una escombra ab son manech.
Item: Un petit asortiment de pisa com son xicras, y escudillas.
Item: Un petit asortiment de vidre, com son vasos y satrichs.
Item: Un paraigua enserat.
Item: Una caña capsada de or.
Item: Dos espasas, una de puño de asser, y altre de mare de perla.
Y respecte de ser ja tard se suspengué la continuació del present inventari. Essent presents per testimonis Pere Brullet, escribent, y Joan Espinós valer en esta ciutat residents.

En la ciutat de Barcelona als trenta hu de Mars de dit any, a instancia dels sobredits Cayetana Tomba y Ramoneda, Isidro Camps, y Rafel Gallissá en los referits noms, se continuá lo present inventari, en lo modo seguent.

Utencilis de lo Señor Antón Tomba en la fabrica de filar presa per Francisco Culell als vint y tres Agost de mil vuit cents y tres.
Primo: Divuyt maquinas de filar, disset de sinquanta puas y una de quaranta.
Item: Quinze torns de fer metja.
Item: Dos mil set cents rodets.
Item: Setanta dos paners.
Item: Dos cobas grans.
Item: Vuyt cnastros.
Item: Vint y set llums.
Item: Una regadora de llauna.
Item: Un fnal de vidre.
Item: Un satril de llauna.
Item: Un cantir de posar oli.
Item: Dos canastros ab sos pesos dos.
Item: Sis lluns, tres lluns, dos lluns, una lluns, mitja llunsa y algun altres pesos petits son onza y mitjas onzas.
Item: Unas balanzas petitas de pesar trocas.
Item: Una maquina de cardar.
Item: Tres aspis, un batador, y los cañisos.
Item: Un cubell, un Bujol per a beurer lo cavall, y una galleda.
Item: Nou vidrieras y quatre portas.
Item: Un filat de ferro.
Item: Un armari, un banch, y un cabas gran.
Item: Un martell, unas estenallas, y un aixot.
Item: Un armari petit.
Item: Tota aquella casa ab un portal fora obrint situada en lo carrer de Gignas, que possehia dit difunt.
Estos son los unichs bens que confessam haver encontrat en la universal heretat y bens que foren del difunt, protestant que no havem deixat de descriurer cosa alguna per dol, frau, ni per altre motiu, causa, o rahó, y que si en lo venider venen a nostre noticia altres bens pertanyents a dita heretat, incontinuant farem de ells un nou inventari. Lo que fonch fet en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any proximament dits. Y de dits otorgants (coneguts del infrit notari) ho firmaran los citats Gallissá, y Isidro Camps, y la citada Cayetana Tomba y Ramoneda no ho firmá per que digué no saber, per ella, y de son consentiment firmá un dels infrits testimonis, a lo que ho foren presents los mateixos dalt nomenats.
Isidro Camps en dit nom, Rafael Gallissá de Amat en dit nom, Per dita Gaetana Tomba y de su consentiment firmó jo Joan Espinós, En poder de Joseph Ubach, y per sa ocupació ab intervencio de mi Antón Ubach y Claris connotari.