Saga Bacardí
00132
ESCRITURA DE ACUERDO HEREDITARIO ENTRE HERMANOS GALLISSÁ Y TOMBA.

En nom del Señor amen Sia a tots notori com nosaltres Ramon y Anton Gallissá vehins de la present ciutat, germans. Per quant nos tobam los dos ser cohereus per iguals parts y porcions en dos tersos de la universal heretat, y bens que foren de Anton Tomba, comerciant que fuu de esta ciutat nostre difunt avi materno, per est instituits junts ab los fills de Isidro Camps y de Antonia Camps y Tomba nostre oncle, tia, filla y gendre del citat Anton Tomba nostre avi, segons consta ab lo testament que est otorgá en poder de Joseph Ubach difunt notari publich del número y colegi de esta ciutat als quatre Janer mil vuytcents sis y verificada la mort del expresat Anton Tonba nostre avi per part de nostre difunt pare Rafel Gallissá corredor Real de cambis que fou de esta ciutat, junt ab dit Seññor Isidro Camps nostre oncle se pasá a la divisió de la universal heretat y bens que foden de nostre difunt avi segons consta ab acte rebut en poder del infrit noari als nou Maig mil vuytcents vuyt.
Atenent que en dita divisió quedá a favor de nosaltres los expresats Ramon y Anton Gallissá tota aquella casa situada en esta ciutat y carrer nomenat den Gignas per lo preu en aquell entocnes liquit de dos mil nouventas vuytanta set lliuras, quatre sous y quatre diners moneda catalana. La que afronta a llevant ab Teresa Cortada; a mitgdia ab lo dit carrer den Gignas; a ponent ab Pere Pujol; y a tremontana ab Francesca Serra.
Atenent finalment: a que en el dia la expresada casa no te de mol lo valor que se li doná en aquell entonces. Y que nos es engorros el pocehirla junts ya per las obras y milloras que en ella se dehuen fer, ya per llogarla, com per altres motius yo, lo expresat Ramon proposi al dit Anton mon germá que si volia entregarme en numerari la part a mi corresponent y tocant per ma mitat que li faria renuncia y cesió de tots mos drets pres de son valor a mi me es mes util que el pocehirla expresada casa lo que he meditat, y consultat no sols ab nostre oncle Isidro Camps, si que també ab personas inteligens y habent lo expresat Anton Gallissá accedit a ma demanda hem convingut y acordat lo seguent.
Primerament: Yo lo expresat Ramon Gallissá y Tomba per lo que baix en altre capitol fará a mon favor lo nomenat Anton mon germá espontaneament renuncio transferesch, y remeto al mateix present tots los drets y accions a mi competents, sobre la insinuada casa. La qual cesió fas com millor dir, y entendrer se pot de manera que del dia present en avant puga per lo que respecta a mon interés vendrer, permutar, o en altre manera alienar, la mencionada casa com a pocesor unich de ella y sens consentiment meu, ni de mos succesors poder usar dels mateixos drets, y accions cedits en judici y fora de ell com millor li conving, constituintlo a est efecte mon procurador com en cosa propia, donant y cedint al mateix mon germá també tots lo mes que pugues valer la cosa cedida de lo que ab altre capitol me donará, convenint la present ferli tenir, y valer, y per ella estarli de ferma y legal evicció per fets y contractes propis solament, baix obligació de tots mos bens aixi mobles, com inmobles, presents y veniders, y per quant so menor de vint y cinch anys, major empero de vint y tres renuncio al benefici de ma menor edat, lesió, facimitat e ignorancia, y a qualsevol altre dret y lley de mon favor roborantho ab jurament que en ma anima fas y presto per sa major validitat, y fermesa.
Item: Ab altre capitol yo Anton Gallissá en premi de la cesió en lo primer capitol a mon favor fet prometo pagar, y satisfer al mateix mon germá lo dia present la quantitat de siscentas lliuras moneda catalana y metalica.
Item: Lo mateix Ramon Gallissá confesa y en veritat regoneix al referit son germá que en moneda metalica y sonant y en presencia del infrit notari y testimonis mencionadors li ha donat y pagat la quantitat de siscentas lliuras moneda catalana promesas en lo antecedent capitol, per lo que renunciant a la excepció de la cosa no ser aixi, y demes de son favor firma de dita quantitat la corresponent apoca.
Y las ditas parts llohant y aprobant lo que queda referit convenen y prometen cumñiorlo, y observarlo, sens dilació no escusa alguna. Y se ha de saber que esta escriptura ha de registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als deu dias de Mars de mil vuytcents dinou. Y dits otorgants, coneguts el infrit notari ho firman essent presents per testimonis D. Jacinto Soler y AntonioCarreras residents en esta ciutat.
Ramon Gallissá y Tomba, Anton Gallissá y Tomba, Ante mi Anton Ubach y Claris notari.