Saga Bacardí
00134
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL DE RAMON DE BACARDÍ A SU PRIMO ANTON GALLISSÁ Y TOMBA.

Anton Gallissá y Tomba del comers de aquesta ciutat. En la cualitat de hereu de confiansa unich que so en lo dia de D. Joseph Puget y Costa corredor Real de cambis que fou de la mateixa, nomenat tal per D. Geroni Camps, igualment del comers segons escriptura rebuda en poder del difunt D. Jaume Rigalt y Estrada notari, als dotse de Mars del any mil vuitcents vint y nou, en firtut de las facultats tenia tribuidas com a hereu que era també de confiansa del mateix D. Joseph Puget, en lo ultim testament que est entregá clos a D. Eudalt Rovira y Elisas notari també que fou de la present ciutat als nou de Desembre del any mil vuitcents dinou, y seguida la mort del Señor testador fou obert y publicat en vint y hu y vint y tres del mateix mes y any. En dit nom, de ma libre y espontanea voluntat comfeso y regonesch a D. Ramon de Bacardí y Cuyás caballer domiciliat igualment en Barcelona a est acte present. Que en diners comptants realment y de fet en presencia del notari baix firmat y dels testimonis que se diran, me ha donat pagat y entregat cuatre mil lliurs moned barcelonesa, en efectiu, metalich de oro y plata, las cuals me serveixen en extinció y quitació de part de aquell censal de capital setse mil lliuras, y pensió en vint y sis de Agost, cuatrecents vuitanta lliuras, que dit D. Ramon de Bacardí, junt ab sa do fundat mare Da. Antonia de Baardí y Cuyás, viuda de D. Baltasar de Bacardí y Tomba crearen a fabor de la herencia de confiansa del mencionat D. Joseph Puget y Costa, ab escriptura rebuda en poder del predit D. Jaume Rigalt y Estrada notari als vint y sis de Agost del any mil vuitcents vint y cinch. En la cual se dona facultat a dits Señors Bacardí de lluir, dit censal ab cuatre distintas pagas debent esser de cuatre mil lliuras cada una. Per lo que renunciant a la escepció de la cosa no ser aixis, y a cualsevol altre lley o dret de son fabor. En testimoni de veritat no sols firmo a dit D. Ramon de Bacardí aquest apoca, sino que també per lo que mir a ditas cuatre mil lliuras lluidas, cancelo y anulo lo calendat censal volent que en cuant a las dotse mil lliuras restants y pensió corresponent a ellas quede en sa forsa y valor ab totas las obligacións dimanants del mateix. Quedant advertits per lo notari baix firmant haberse de pendrer la rahó de aquesta escriptura en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias procsims, inseguint lo previngut en la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimoni de las cuals cosas, conegut del predit notari, aixis ho otorgo y firmo en la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Agost, del any mil vuitcents cuaranta cuatre. Essent presents per testimonis D. Mariano Riera y D. Andreu Bes vehins de dita ciutat.
Anton Gallissá. En poder de mi Jaume Rigalt y Alberch notari.