Saga Bacardí
00138
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE FRNCISCA ROCA Y MARTORELL, ABUELA DE MARIANGELA TOMBA Y ROCA.


En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist y de la Gloriosa e Imild Verge Maria mare sua y Señora nostra, sie, amen. Francisca Roca y Martorell viuda de Joseph Roca fuster, ciutadá de Barcelona filla llegitima y natural de Ramon Martorell calseter, ciutadá de Barcelona y de Maria cojuge difunts, estant sana de mon cos, y ab mon bo enteniment, sana e integra memoria, y fmerla, lo qual volent disposar de mos bens temporals, fas y orden lo present meu testament, ultima y derrera voluntat mia, en y ab lo qual elegesch en marmesors y del present meu testament executors a Carlos Tomba sastre, ciutadá de Barcelona, Francisca Tomba y Roca conjuges gendre y filla meus, Fr. Joan Martorell Mayó Benedictino en lo Monastir de Sant Feliu de Guixols residint mon germá, al Dr. Domingo Marimon y Nadal en Barcelona residint y Felix Arolau adroguer , ciutadá de Barcelona, als quals o als que de ells sia podran y voldran entrevenir, dono ple poder y facultat de cumplir y executar aquest mey darrer testament, confirme avall trobaran escrit, y per mi ordenat.
Primerament; y abans de totas cosas vull, orden y man que tots los deutes, que al dia de la mia mot ho deré sien pagats y totas las injurias a restitució de las quals seré tinguda y obligada sian fetas de mos bens breument simplement, sumariament y de pla sens estrepit, ni figura de judico la sola veritat del fet attesa, y considerada, coneguda de dits marmesors meus.
Segons la sepultura al cos meu fahedora en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, fentme aquells segons, emple en la forma se estila en dita Iglesia, gastant de mos bens lo necesari.
Item. Orden y man que en contiment seguid mon obit o lo mes prest sie posible per salut y repos de la mia anima y demes de ma obligació sen fassa dir y celebrar doscentas misas baxas de charitat sinch sous quiscuna, ço es sinquanta en la Iglesia del Real Monastir de Santa Clara, orde de Sant Benet de la present ciutat, sinquanta en la Iglesia del Convent de Nostra Señora de la Mercçe de dita ciutat, y las restants cent en la Iglesia Parroquia de Santa Maria del Mar de la mateixa ciutat.
Item: Deix y llego a Francisca y Theresa Tomba y Roca netas mias, fillas llegitimas y naturals de dits conjuges Tomba y Roca per la bona voluntat las aporto y en adjutori de seu matrimoni carnal y no altrament sinqyuanta lliuras barcelonesas dada una de ellas una vegada solament. Y a Maria Rosa Tomba y Roca doncella, a Carlos Tomba y Roca, Joseph Tomba y Roca, y Anton Tomba y Roca nets y hereus meus fills de dits conjuges Tomba y Roca per las bona voluntat les aporto, y en temps, y ocasió del matrimoni carnal de dita Maria Rosa y de pendrer estat dits nets meus, y no altrament, setanta sinch lliuaras barcelonesas, a quiscun de dits neta nets meus una vegada solament. Lo qual llegat fas y fer entench a tots los dits netas y nets meus ab pacte, vincle y condició que dits respective llegats no tingan lloch, ni sien pagats ço es a las netas fins que hagen contractat matrimoni carnal, y als nets fins que tingan estat. Y si algun, o alguna de aquellas y aquells morirá antes de esser colocadas las netas en dit matrimoni carnal, y los nets antes de tenir estat, u despres respecte sens fills mascles o fembres, legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, un o molts, algun dels quals no arribará a edat de fer testament, en tal cas la part y porció de aquells, o aquellas, y de aquell, o aquells respective que axi moriran pervinga als sobrevivints de dits netas y nets meus per iguals parts, y porcións entre ellas y ells fahedoras baix lo mateix gravamen, y dels que a les hores se trobaran premortas y premorts a llurs respective fills, que hereus y herevas los serán respective, los succehiran, emperó si tots los dits netas y mets meus moriran ab dits fills algun dels quals arribará a edat de fer testament, pugan ditas netas y nets meus que axi moriran de dits son respective llegats fer y disposar a sas liberas voluntats, volent y disposant que dits netas mias hagen de contraurer matrimoni carnal, ab consentiment y voluntat de dit sos pares y en cas de fer lo contrari lo dit llegat respecte de aquels y aquellas que axi no sie servará sie mullo y per no fet. Y pera que dits legats sien promptament pagats venint lo cas, de la solucuó de aquells ordeno y disposo que dit preu de mn obit lo import de din respective llegats sie depositat en algun arxio de la present ciutat per lo efecte referit.
Tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles, haguts y per haver, noms, veus, drets, forças y accions mias universals ahont se vulla que sien y a mi me pertanyan y pertanyerant ara y en lo esdvenidor en qualsevol part del mon per qualsevols drets, titols, causas y rahons, que dir y pensar se pugan, deix y atorch a Maria Angela Tomba y Roca doncella neta mia, filla de dits conjuges Tomba y Roca, instituint aquella a mi hereva universal, si lo dia de mon obit vuldrá, y a mi hereva esser voldrá, emperó si lo dia de mon obit no voldrá, o no podrá, o hereva mia será apres morirá quant que quant sens fillls, un o molts mascles, o femelles, legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni pocreats, o ab tals algun dels quals no arribará a la edat de fer testament, en dits casos i quiscun de aquells, a ella substituesch y a mi hereva universal fas e instituhesch a dita Francisca Tomba y Roca alta neta mia, filla e dits conjuges Tomba y Roca, ab los mateixos pactes, vincles y condicions per mi apoosats a dita Maria Angela neta mia. Y faltant dita Francisca son la dita dorma a ella substituesch y a mi hereva universal fas, e instituesch a dita Theresa Tomba y Roca donsella, altre neta mia, filla de dits conjuges Tomba y Roca ab lo mateixos pactes, vincles, condicions, que tinch apposats a dita Mariangela neta mia, hereva en primer lloch instituida, y faltant dita Theresa baix la dita forma, en dits casos y quiscun de aquells a dita Theresa Substituesch, y a mi hereva universal fas, e instituesch a dita Maria Rosa Tomba y Roca donsella altre neta mia, filla de dits conjuges Tomba y Roca, los sobre expresats pactes, vincles, y condicions apposats a dita Mariangela, y faltant dita Maria Rosa sots la mencionada forma en dits casos quiscun de aquells a ella substituesch, y a mi hereva universal fas, e instituesch a dit Carlos Tomba y Roca mon net fill de dits conjuges Tomba y Roca ab los mencionats pactes, vilcnes, y condicions apposats a dita Mariangela y faltant dit Carlos Tomba mon net en la forma expressada en dits casos y quiscun de aquells a ell substituesch, y a mi hereu unuiversal instituesch a dit Joseph Tomba y Roca altre net meu, fill de dits conjuges Tomba y Roca ab lo sobre explicats pactes, vincles, y condicoons apposats a dita Mariangela, y faltant dit Joseph, baix la mateixa forma, en dits casos, y quiscun de aquells a ell substituesch, y a mi hereu universal instituesch a dit Anton Tomba y Roca altre net meu, fill de dits conjuges Tomba y Roca ab los mateixos pactes, vincles y condicions apposats a dita Mariangela y faltant dit Anton Tomba y Roca en la referida forma en dits casos, y quiscun de aquells a ell substituesch, y a mi hereva universal instituesch a dita Francisca Tomba y Roca filla mia, muller de dit Carlos Tomba a totas sas voluntats liberament fahedoras, y de las praemortas, o praemorta praemorti, o praemort de dits netas y nets meus a llurs respective fills, que hereu, o hereus los serán, o succeiran. E declarant la mia voluntat vull, y ordeno, que dits netas, y nets meus tingan de estar, com se deu a la deguda obediencia de dits sos pares y tenirlos lo degut respcte, y veneraicó, y en cas que alguna, o algun de dits neta, o nets meus fes lo contrari, vull que aquella o aquell que faltará a dita obligació reste privat, com lo privo de la successió de ma heretat, y bens, y a les hores fassen transit a la altra, o altre immediatament credat que servará dita obediencia, y respecte segons lo orde de la substitucio sobre apposada.
Revocant, cessant, y annullant ab aquest meu darrer testament, tots, y qualsevols altres testaments, o especie de ultimas voluntats per mi fets, y fetas en poder de qualsevols notaris, encaraque en aquells, y aquellas hi hagues qualsevols paraulas derogatorias, y altres de las quals ab lo present meu testament, en hagues de fer expressa menció, per quant de aquells, y aquellas me peet y vull que lo present meu testament, a tots los altres prevalega.
E aquesta es la mia ultima y derrera voluntat, la qual vull que valga, y valer puga per dret de testament e sino balia, o valer no podria per dret de testament a mo menos vull que valega y valer puga per dret de codicil, donació per causa de mort, o per aquella especie de ultima voluntat que millor de dret valer, y tenir podrá, de la qual lo obit meu seguit vull en sien fetes y ordenadas tantas copias, y tresllats, quants y quantas demanadas en seran per los hereus, llegataris, y altres de qui será interés, fet y firmat fonch lo present meu testament en la present ciutat de Barcelona vui diumenge als sinch dias del mes de Agost del any de la Nativitat del Señor Deu Jesuchrist de mil setcents quaranta y dos sen+yal de mi Francisca Roca testadora sobre dita que lo firmo y ratifico, lloho, aprobo, ratifich, concedesch y firmo.
Testimonis cridats y per boca propria de dita testadora pregats son Balthasar Frigola, Francesch Padrós y Daniel Troch escrivents en barcelona habitants.


Noverint universi Quid cum Francisca Roca et Martorell vidua Josephi Roca ligni fabri civis Barcinonae filia vero legitima et naturalis Raymundi Martorell calcetary Barcinonae civis, et Mariae conjugum defuncturum suum apud me Severum Pujol notarium infrum, condiceret testamentum die Dominico quinta Augusti anni millesimi septingentessimi, quadragessimi secundi ipsu testatrix e lutris migraverit, ejus quod cadaver Ecclesiasticae sepulturae fuerit traditum. Hinc est quid anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quadragessimo tertio die vero Juvis trigessima prima mensis Octobris ejusdem anni intitulata testamentum praedictu7m instantibus manmissoribus in eo nominaty lectum, et publicatum fuit per me dictum et infrum notario intus domos propriae habitationis Carolis Tomba sartoris civis Barcinonae, sitas in hac civitate in Voltis dels Encants praesentibus pro testius Francisco Pla et Francisco Cunill sartoribus Barcinonae civibus ad ista vocatis, et assuptis. De quibus dicti instantes confici perierunt instrum quod fuit. Actum Barcinonae tu supra.