Saga Bacardí
00139
ESCRITURA DE INVENTARIO DE LOS BIENES LEGADOS POR FRANCISCA ROCA Y MARTORELL.


Die jovvi VII mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXIII.
Noverint universi, quod cum propter doli maculem evitundum omner sui piticum frasedi tollendum benefiud juvenniary sit et jure in dia nostri partiter centenum idurco ego Carolus Tomba sastor Barcinonae civis in paret et legitimo administratorem perenea et bonae filius mihi et Francisca Tomba et Roca comonuntura, haeredem Francisca Roca et Martorell viduae Josephi Roca ligni fabri civi Barcinonae corum avviae, dicto , volens uti juris comilio gaudere bone finis presenti legis inventaruu confitienibus, et jure cersice sui vindiae sia et cita en bona dictae hareduuni autrari valeant sende pendi praemisso ho nostres cruuis +signo de juribus et benis dictae haereditati, cum interventione Joanni Alesant curritoris colli praesenti et juirant his, civitati ad effectum usimando bona, mobilia, et suppelle in hic de rauptes, pro tu de illius relanere infruu tint talis presenti facio inventariuu seu reparterium quod habuit ex indiums nec die jovis septima mensis novembris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quadragessimo tertio, quae quidem bona sunt qlescajununt.

EN LA CASA QUE HABITAVA DITA DIFFUNTA CITUADA EN LOS ENCANTS PROP LA IGLESIA DE SANT SEBASTIÁ.
Primo: Un baulet molt vell ab pany y cclau estimat..............................................................7S.
Item: Una caxeta dolenta ab son pany y clau.......................................................................10S.
Item: Altra caxa de noguera milt usada ab pany y clau.................................................1Ll 8S.
Item: Dos tamburets de cuyro usats......................................................................................10S.
Item: Dos reliquiaris de fusta grans dorats y usat.........................................................4Ll.
Item: Un calderó de aram usat.......................................................................................1Ll.
Item: Una escalfeta, campaneta y quatre candeleros tot de cuire.................................2Ll 6S.
Item: Una escumadura y un escupidora tot de llautó usat..................................................15S.
Item: Sinquanta sinch rams de fil bogadjus e pres de canam --- 7S la lliura.............19Ll 5S.
Item: Set llansols de bri usats......................................................................................11Ll.
Item: Un llansol de estipa dolent...................................................................................1Ll.
Item: Tres estovallas unas de cotó y las dos de canem usadas......................................2Ll 10S.
Item: Una vanova de cotó ab serrell usada...................................................................4Ll 10S.
Item: Setse axugamants de estopa, dolents....................................................................1Ll 18S.
Item: Set cuxineras dolentas...............................................................................................15S.
Item: Quatre tovallolas una de btodada alantagó y las tres de lli usadas.....................1Ll 6S.
Item: Nou camisas de bri dolentas..................................................................................3Ll 15S.
Item: Quinse tovallons ço es dotse de fil y tres de cotó..................................................1Ll 6S.
Item: Un mocador de seda nou............................................................................................12S.
Item: Una sort de roba blanca dolenta...........................................................................1Ll 4S.
Item: Divuyt palms cotonioa de lli de casa en pessa.......................................................1Ll 16S.
Item: Dos telas per transportins blavas molt vellas........................................................1Ll 4S.
Item: Una caputxa de vellut negre milt vella..................................................................1Ll 10S.
Item: Dos trosos de comás carmesí vells.............................................................................12S.
Item: Una fandilla de tafetan ab una punteta de plata molt usada.................................9Ll.
Item: Altas faldillas de mangcarro de oro usadas...........................................................6Ll.
Item: Dos faldillas, una de escot negre, y las altras de estameá blava y una gaverdina de escot, tot usat....................................................................................................................................6Ll 20S.
Item: Dos mantos de estam vells......................................................................................1Ll 26S.
Item: Una mantallina de bayeta blanca, usada..............................................................1Ll 10S.
Item: Dos cuxins de llit lo un e llana y lo altre de pluma de gallina, usats...........................26S.
Item: Un cobrellit de estamenya vermella molt usat..............................................................16S.
Item: Una flassada blanca usada.......................................................................................3Ll.
Un matalasd e llana ab telas viadas molt usat...................................................................7Ll.
Item: Duas caputxas blancas de escot, usadas...................................................................1Ll 8S.
Item: Quatre devantals dos de tafetá, un de sargil y lo altre de blauet, tot vell.................1Ll 8S.
Item: Una sort de roba dolenta...............................................................................................12S.

Y en continent de haverse descrit y continuat tot lo sobre dit y estimaren dita forma per Joan Alesan corredor de coll publich, y jurat de la present ciutat que estava allí present. Lo requiri dit Carlos Tomba que fes relació de dita estima, y dit Alesan mediant lo jurament per ell prestat en lo introduhit de son ofici feu relació a mi lo notari avall escrit de haver estimat totas las cosas sobreditas a instancia de dit Carlos Tomba als preus modo y forma que enlada pauent se cinsa y luego dit Tomba requirí a mi dit notari llevás lo rpesent escritura y lo continuá al peu de dita estima essent presents per teestimonis Ignasi Creus paller y Francisco Llopart clergue en Barcelona residints.
Y seguidament se proseguí dit inventari.
En poder de Anton Pau Rovira tintorer de sedas ciutadá de Barcelona, se trobaren las cosas seguents que dita diffunta li havia entregat en la manda.
Primo: a 17 de Agost de 1743 deu Ignasi Oriol que se li dexá sobre una sivella, capia y eliquiari de plata ab uns botons, dos anells y arrecadas de or...............................................100Ll.
Item. A 20 de dit, a Francisco Martorell se li dexá sobre una creu de or ab set pedras blancas y una sota copa de plata................................................................................................42Ll.
Item: Al primer de Setembre de 1743 a Joseph Vila jove sastre se li dexá sobre uns agnuts de plata, unas arrecadas de rermelleras y dos anells ab pedras violadas......................14Ll.
Item: A 9 de Setembre de dit any aln del encant ab un paper del consulat se li dexá sobre unas arrecadas dos culleras y uns botons...........................................................................14Ll.
Item: 15 de dit a Thomas Estruch esparter se li dexá sobre una sotacopa, saffata, palmatiroa, un ganivet, tassa y escudella de plata..............................................................................89Ll 12S.
Item: A 9 de Octubre de dit any a Maria Llopat del Encant se li dexá sobre dos culleras y dos foquillas de plata, creu y arrecadas de esmeraldas y diamants, y una pessa de granats y pedras blancas........................................................................................................................39Ll 4S.
Item: A 11 de dit a Benet Bruncadell se li dexá sobre un anell ab set esmeraldas, y una caixa de plata dorada, y una caixa de plata rodona................................................................22Ll 8S.
Item: A 18 de dit a Juan Olsina notari se li dexá sobre un anell e un diamant gros ab dos de xichs............................................................................................................................22Ll 8S.
Item: A 20 de dit, a Maria Llopart se li dexá sobre un gerra de plata......................34Ll 4S.
Item: Dit dia a dita Maria Llopart sel dexá sobre una arrecadas de esmeraldas, uns botons de pedras violadas y un reliquari de plata........................................................................7Ll.
Item: A 26 de dit a Baleta revendedor se li dexá sobre un agnes y sogulla de plata..7Ll.
Item: A 2 de Agost de dit any a Francesca Martorell se li dexá sobre una blanquilla y un platet de plata..............................................................................................................................7Ll.
Item. A 4 de dit a Joan Martorell carder del sola, se li dexá sobre dos anells, y arrecadas de or..................................................................................................................................7Ll.
Item: A 16 de dit a Francisca Casar de Sant Boy se li dexá sobre dos botonadas y arrecadas....................................................................................................................14Ll.
Item: A 25 de dit a Thomas Estruch se li dexá sobre unas arrecadas de Jacint y Mastesa del vermellitas ab uns botons del vermelletas y cadena de plata....................................22Ll 8S.
Item: Tema dit Anton Pau Rovira de diners de dita difunta comptants...................86Ll 3S 6D.
Item: Ha cobrat dit Tomba 3Ll que se deuran a dita difunta.
Haec auren bina non plura inventi domino Thomme et invensise fahedor in haeeditate presentia et mihil Desembere onosi dolo, fraude, aut machiriman me dequae, Provester tament ex pusse quod si inferius aliquae edias bona haereditatis prae appariiecerunt seu ad mea diumeri nullo sice cum, ab annua in presentia civi nuc houro inventario, sin anud de hove civi cium leu confri faitan de inde. Acorden est hoc Domine his annoi die et mense presenti. Sig+mum omnes mei Domino Caroli Tomba, qui haec laudo, cedo et firmo.
Testes hajus rei sunt Franciscus Llopart clerium Barcinonae residint et Ignatio Creus pallerium civis Barcinonae. Paene me Severo Pujol notarium.