Saga Bacardí
00140
CAPITULOS MATRIONIALES ENTRE BALTASAR BACARDI Y CLAVELL Y MARIANGELA TOMBA Y ROCA
.

Capitulam matrimonialia, facia, firmata, et jurata per, et inter Balthasarum Bacardít juvenem pallerium civim Barcinonae, ex una, et Mariangelam Tomba, domicellam Filiam legitimam, et naturalem Caroli Tomba, sartoris, civis Barcinonae, et Francisca Tomba, et Roca, conjugum vivinthium, ex altera partibus. Primis large extensa in libro capitulorum matrimonialealium, transactionum, et concordarum, tercio fol. 109
Testes sum ibídem.

Die veneris XX ms. Octobris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVII.
En nom de Deu nostre Señor, y de la Gloriosa e humilt Verge Maria, mare sua, y Señora Nostra sie. Amen.
Per rahó del matrimoni que mitjensant la divina Gracia del Esperit Sant se ha concordat y avingut fer per, y entre Balthasar Becardit jove paller, ciutadá de Barcelona, fill legitim y natural de altre Balthasar Becardit paller tambe ciutadá de Barcelona, y de Eularia conjuges vivint de una part, y Mariangela Tomba, doncella filla legitima y natural de Carlos Tomba, sastre ciutadá de Barcelona, y de Francisca Tomba y Roca conjuges vivints de part altre, son estat fets, y firmats los capitols y pactes avall escrits y seguents.
1. Primerament: Jo Balthasar Becardit, per lo molt amor y voluntat tinch y aporta al sobredit Balthasar Becardit menor, mon fill. Y per favor y contemplación del present matrimoni, que dit son fill de proxim de, y ab expresos consentiment, y voluntat de dit son pare, y de altres personas a ell en grau de parentela conjunctas ha de fer, y contractar ab dita Mariangela Tomba. Per donación es a saber pura perfecta, simple,e irrevocable, ques diu entre vius, apres empero del obit de ell dit donador, y no abans, y ara per las hores dona, y hereta, . y per titol de donación y heretament universal atorga y concedéis al dit Balthasar Becardit son fill, com a ben meserxeslt present, y avall acceptant, y als seus, y a qui voldrá perpetuamente, ab los pactes empero, vincle, y condicions, reserva y declaracions avall escrits, y no sens aquells altrement, ni en altre manera, totas y qualsevols casas, heretats, terras, censos, censals, honors, y possessions, efectes, Diners, robas, joyas, trastes y aparatos de casa, y generalmente tots y qualsevols bens mobles e immobles, veus, noms, forsas, y accions suas universals, que dit donador te, y posseheix, reb y cobra, y li competiesen, y espectan, y per avanti tendrá, y poseería,r ebrá y li competiran, y espectaran en qualsevol partdel mon per qualsevols noms, drets, titols, causas y rahons, que dir y pensar se pugan, volent haver assi los dits bens per designats, y especificats, com si aquells individualmente, y cada hu de per si fossen ab lo present designats, y expressats. Lo dit empero heretament, y donación universalfa, y fer enten lo dit Balthasar Becardit a dit Balthasar Becardit fill axi com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes empero, condicións, reservas, vincle, y declaracións avall escrits, y seguents.
• Primo: Que dit Balthasar Becardit donador se reserva tot lo plé, e integro us de fruyt, y plena administración de tots los bens compresos en lo present heretament, y donación universal per los dias de sa vida natural, y també per los dias de la vida natural de dita Eularia muller sua ab lo mateix modo y forma sel ha reservat per si, a favor de la qual ara per si venia lo cas de sobreviurer aquella a dit donador disposá de di tus de fruyt, com mantinga lo cognon de Becardit, y no altrement per rahó del qual us de fruyt no sien tinguts, ni obligats en prestar caució alguna que de dret poguessent ser obligats, perque de dita obligación vol que sien liberos e immunes, podent usar, y fruyr de dits bens dar altre de bon baró, promet emperó que de di tus de fruyt tendrá en sa casa, y compañía dits Deu volent esdevenidors conjuges, y als fills que Deu los encomanará, provehits en tots los aliments a la vida humana necessaria, aixi en sanitat, com en malaltia, y en calsar y vestir, treballant emperó dits esdevenidors conjuges en util, y aument de la casa de dit donador, y tractantse y respectantse los uns als altres com de pares a fills, y de fills a pares se pertany, y no altrement
• Item: Es convingut que si esdevenia lo cas de faltar dita Eularia Becardit, y dit donador convalava en altres nupcias, y a les hores no aparexia be a dits esdevenidors conjuges cohabitar junts, o be que dit donador nols volgués en sa compañía, en un y altre cas dit donador hage de donar y entregar a dits esdevenidors conjuges no sols lo dot, que avall dita Mariangela Tomba aportará, pero encara entregar a dit son fill trescentas lliuras.
• Item: Es convingut que si venia lo cas de premorir dit Balthasar Becardit menor a dit son pare, en tal cas dit Balthasar Becardit major dona permis y facultat a dit son fill de desposar sobre sos bens de cent lliuras barcelonesas.
• Item: Ab pacte, vincle y condició, que si esdevenia lo cas que dit donatari moris sent deixar infant o infants, un o mes, mascles o femellas, legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni, procreats, sols puga testar, desposar, y a sas liberas voluntats fer sobre los bens donats, de las mateixas cent lliuras que sobre li ha donat permis de testar per lo cas de sobreviurer donador al donant, a quals a les hores li sien, y cedescan en paga y satisfacció els drets legitims paterns, y altres qualsevols a ell espectants en la heretat de dit son pare, y lo restant de dits bens a les hores y en dit cas tornen y pervingan e tornar y pervenir hagen a dit donador si viurá, y sino viurá a son hereu o sucesor universal, o en aquell, o aquells, al qual, o als quals ell haura volgut ordenat, y disposat de paraula, en escrits, o en altre qualsevol manera, seguida en eix cas la sua testamentaria disposición, morint empero deixan tals fills naixederos un, o mes mascle o hembras, legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, puga dit donatari liberament desposar de dits bens, y cosas donadas, com si Vincle algu opposat no li fos estat, y no obstant de sobre viurer a les horas dit Balthasar Becardit major, no reste caducat lo present heretament, sino que se entenga aquell fet a favor dels fills de dit donador ab lo modo haurán succehit a llur pare.
• Item y finalmente: Dit donador en, y sobre dits bens donats, y en lo present heretament y donación universal compressos, se reserva pera testar, desposar, y altrament, a sas liberas voluntats fer mil lliuras moneda barcelonesa, y a mes lo poder y facultat en qualsevol cas a dit donador ven vist vendrer, y alienar de sos bens lo que be li aparega, sens poderli fer obstagle algú lo present heretament, ni entendrerse minorada la reserva sobre feta. Aixi ab dits pactes, gravaments, vincles, condicions y reservas sobre expresadas, y no sens aquellas altrement, ni en altre manera fa la present donación, y heretament universal, ara per despres de seguit son obit, ab totas clausulas de extracción de domini, facultat de pendrer pocessió, ab clausula e constitut, cessió, y mandato de tots drets, y accions, constitución de procurador com en cosa propria, clausula de intima, y demes acostumadas. Prometent, y jurant corporalmente, y solemne lo present heretament, y donación universal, y totas y semgle cosas en aquell contengudas, haver per fermas, y agradables, y contra ellas no revocar, ni impugnar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o forsa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Prenunciant expresamente a qualsevol lley, o dret ab revocación, permetent per qualsevol de ditas causas, a tot y qualsevol altre que valer, y ajudar li puga llargament. E lo dit Balthasar Becardit menor donatari predit acepta la dita donación y heretament universal per dit Balthasar Becardit son pare a ell sobrefeta, ab sos vincles, gravamens, condicions, declaracions, y reservas en ella expresats, a tot lo que expresament concent ab besament de mans, y referiment de moltas tgracias que lin fa.
2. Item: Los sobredits Carlos Tomba, y Francisca Tomba y Roca, conjuges. Per lo molt amor y voluntat, que tenen, y aportan a la dita Mariangela llur filla, per esguart, y contemplación de son matrimoni lo qual la dita Mariangela de voluntat, y concentiment seus, y de altres personas a ella en grau de parentela, conjuctas y benemeritas ha de fer, y contractar ab dit son esdevenidor marit. Per totas es a saber parts de heretat, y legitimas suas, paternal y maternal, y suplement de aquellas, y per la part y porció a ella dita Mariangela llur filla espectant en lo creix, augment o donación per noces fet en lo temps del contracte del matrimoni de dits donadors, y a favor dels fills de aquell a les hores naixedors estipulats; y no res menys en paga y satisfació de la herencia de Francisca Roca y Martorell, viuda de Joseph Roca Fuster ciutadá de Barcelona, avia de dita Mariangela, la qual instituí en hereva sua universal dita Mariangela sa neta, ab lo testament que feu en poder de Sever Pujol difunt notari publich a Barcelona a cinch Agost mil setcents quaranta dos, so es per aquells bens que fins al present sels han averiguat y sabut ser dita Francisca Roca, que son los descrits y continuats en lo inventari, que de la mateixa heretat dit Carlos Tomba com a pare y legitimador de dita Mariangela, sa filla feu, en poder de dit Sever Pujol notari dia, mes y any en aquell contenguts; y també en paga y satisfacció de totas y qualsevols parts y porcions de causas pias de ella, dita Mariangela Tomba espectants, per ser del llinatge, y parentela dels fundadors comprenense ab esta generalitat las vint y dos lliuras, que la confraria de sastres acostuma donar a las fillas de sastre en adjutoir de son casament, y generalmente en paga y satisfacció de tots y qualsevols altres drets a ella dita Mariangela donsella competents y espectants en la heretat y bens de dits sos pares, y del altre de ells tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons, que dir y pensar se pugan: Donant per titol de donación, pura, perfecta, simple e irrevocable, que diu entre vius, atorgan y concediesen a dita Mariangela Tomba donsella, llur filla, com ben mereixent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuamente, ab los pactes, empero, vincles, y condicions que avall se expressaran, y no sens aquells, altrement en altre manera, de una part sinchcentas lliuras, moneda barcelonesa, y de altre part una calaixera ab differents robas, averias, y vestits novials dins de aquella posar acostumadas, segons llur qualitat, y condició. Lo que li donaran pagan, y respective entregaran lo dia antes de la celebración del matrimoni de dits, Deu volent, esdevenidors conjuges, sens dilación, ni escusa alguna, ab restitución y esmena de tota misions y despesas, que per ocasió del predit se ocasionaran patir y suportar a dita donataria, acerca del que ella, y los seus sien creguts de llur sola, y simple paraula, eo saltan de llur simple jurament, sens demanar altre prova. Y per cumplir ditas cosas ne obligant tots y simples bens, cosas y drets llurs, y del altre dels dot altres mobles, e immobles, haguts y per haver. La qual donación fam, y fer entenen a dita llur filla aixi com millor dir y entendrer se pot, ab los pactes, empero Vincle, y condicions avall escrits, y no sens aquells altrement, ni en altre manera; es a saber; que si dita donataria, llur filla morirá quant que quant, (lo que Deu no permete) sens deixar infant, o infants, un o mes, mascles o hembras, legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas tantsolament puga testar, desposar y altrement a sas liberas voluntats fer de doscentas lliuras, junta a dita calaixera ab sas robas, averias, y vestits del modo, y manera, que a les horas y venint ditas se trobaran existir sien, tornen y prevengan, e tornar, y preverir hagen a ells dits donadors si viuran, e si no viuran a son hereu, o sucesor universal, o aquell, o aquells, al qual, o als quals ells hauran vengut, ordenat, o disposat de paraula, , en escrit, o en altre qualsevol manera seguint en est cas llur testamentaria disposición. Morint empero quant que quant la dita donataria llur filla deixan tals fills, o liberos, un, o mes, mascles o hembras, legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga testar, desposar y altrement a sas liberas voluntats fer de totas las ditas sinchcentas lliuras, calaixera, robas, averias, y vestits com si Vincle algu oposat no li fos estat.Y ab dits pactes, vincles, condicions, y no sens ells colent, y concentant que la present donación sie dictada, y ordenada ab totas clausulas de estyl utils, y necesarias, y en semblant posar acostumadas. E prometen y juran corporalmente y solemne a nostre Señor Deu Jesuchrist, y als seus Quatre Sants Evangelis, la present donacio, y totas, y sengles cosas sobreditas, y en aquella contengudas haver per fermas y agradables, y contra aquellas, o alguna de ellas no fer, o venir, ni dita donación revocar, per rahó de ingratitut, inopia, necesitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant quant en asso a qualsevol dret, o lley tal revocación permetent, y que valer, y ajudarlos puga. E la dita Mariangela Tomba donsella acepta la sobredita donación per dits sos pares a ella sobrefeta, ab los pactes, vincles, y condicions, y per los respectes sobre expresats a tot lo que expresament concent ab besament de mans, y referiment de moltas gracias quels ne fa.
3. Item: La dita Mariangela Tomba y Roca doncella, fent estas cosas, y lo present matrimoni contractant de voluntat, y consentiment de dits sos pares, y de altres personas a ella en grau de parentela conjuctas y benemeritas. De grat y certa ciencia dona, constitueix, lliura, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua a dit Balthasar Becardit major de dias, Eularia conjuges, Balthasar Becardit de dits conjuges fills, Deu volent esdevenidors, sogres y marit llus de una part, las sobreditas sinch centas lliuras, calaixeras, robas, averias, vestits, que per dits sos pares ab lo antecedents capitols li son estadas donadas, y pagar promesas per os prespectes, y causas en aquell contengudas, y expresadas, y e altre part aquellas vint y dos lliuras barcelonesas, que la confraria de sastres e la pesent ciutat acostuma domar a quiscuna filla de confiare en adjutori de son casament. Volent y consentint, que en virtut de la present constitución dotal dits esdevenidors sogres, y marit seus demanen, exhibescan, hagen, reban, tingan, y posehescan tota la dita sua dot, y los fruyts, o quasi e aquella provenients seus propris fossen per millor suportar los carrechs del present matrimoni, lo qual hirt, y altrement en tot cas, lloch, y temps, que restitución de dot hage lloch ella, y los seus recobren salva la proprietat de aquella sens empaig, ni contradicción alguna de dits esdevenidors sogres, y marit seus, ni de llur hereu, o successors. Prometent la present constitución dotal haver per ferma y agradable, y cotra aquella no fer, o venir per alguna causa, o rahó, y aixi ho firma y jura llargament . En virtut del qual jurament per quant es menor de vint y sinch anys, major empero de vint y tres, promet per so per raho de sa menor edat, lesio, facilitat, e ignoracia, y altre qualsevol restitución in integrum demanant.
4. Item: Los sobredits Balthasar Becardit, y Eularia conjuges, y Balthasar Becardit de dits conjuges fill. De grau, y certa ciencia fan y firman carta dotal, y de espoli a la dita Mariangela Tomba y Roca donsella, esdevenidora nora y Muller sua respective, de las sobreditas sinchcentas vint y dos lliuras, calaixera, robas, averias, vestits, per ella a ells ab lo proxim antecedent Capitol en dot, per dot, y en nom de dot sua constituidas y aportadas,d e y per las quals inseguint lo llohable costum de Barcelona, y per pacte aixi entre las parts convingut lin fan creix, augment, o donación per noces de doscentas sexanta una lliuras moneda barcelonesa. La qual dot y creix li salvan, y aseguran, asignan, y consignan en, y sobre tots, y segles bens, llurs y de quiscu de ells assoles, mobles e immobles, haguts y per haver. Prometent aquellas tornar, restituir, y pagar en tot cas, lloch, y temps, que restitución de dot, y solución de creix sia, y hage lloch sens dilación ni escusa alguna, ab restitución y esmena de totas misions y despesas, e ab obligación de tots, y segnes bens, cosas y drets, llurs, y de quiscu assoles, mobles, e immobles haguts y per haver, y ab totas renunciacions necesarias, degudas y pertenyents. Volent y concentint, que la dita Mariangela esdevenidora nora, y muller respective hage, reba, tinga, y possehesca tota la dita sua, y creix, tot lo temps de la sua vida natural, ab marit y sens ell, ab infants, y sens aquells, e sens empaig, ni contradicció alguna de dits esdevenidors sogres, y marit seu, lo dia, empero del obit de dita Mariangela los seus recobren salva la proprietat de la dita sua dot del modo, y manera constará aquella haverse rebut; lo dit empero creix, augment, o donació per noces sia, torne, y pervinga, e tornar, y pervenir age al infant, o infants, idets liberis, que del present matrimoni sewrán procreats, e sobreviviran, als quals en cas de existencia de aquells, ara per las horas los ne fas donació en ma, y poder del notari del present capitol,c om a publica persona per aquells acceptant, y estipulant; si empero los tals infant, o infants, ides liberi a dita Mariangela nos obreviuran, lo que Deu no permete, en tal cas lo dit creixm augment, donació per noces sie torne, y pervinga, e tornar, y pervenir hage a ells dits donadors si viuran, o si no viuran a llur hereu, o sucesor universal, o a aquell, o aquells, al qual, o als quals, ells hauran volgut ordenar y desposar de paraula, en escrit, o en altre qualsevol manera, rometent la present carta dotal, y de esponsalici y totas y segles cosas sobreditas, y en aquella contenguda, y expresadas haver per fermas y agradables, y contra aquellas, o alguna de ellas no fer o venir per alguna causa, o rahó. Renunciant a qualsevol dret, o lley que valer, o ajudarlo pogués, y Aixa ho firman y juran llargament. En virtud del qual jurament, per qual lo dit Balthasar Becardit menor aserréis ser menor de vint y sinch anys, major empero de vint y dos anys, perso promet per rahó de sa menor edad a las sobreditas cosas no contravenir, ans be, renuncia al benefici de menor edad, lesio, facilitat e ignorancia, y a altre qualsevol restitució inintegrum demanada.
5. Item: Dita Mariangela Tomba y Roca doncella, tenintse per contenta, pagada, y plenament satisfeta ab las ditas sinchcentas lliuras, calaixera, robas, averias, vestits, que per dits sos pares ab lo segon dels presents capitols a ella son estadas donadas, y pagar promesas per los respectes y causas en aquells contengudas, y expresadas y trobantse plenament cercioradas del thenor del testament de Francisca Roca sa avia, que feu en poder de Sever Pujol notari publich de Barcelona als sinch Agost mil setcents quaranta dos, en lo qual dita Mariangela se troba hereda instituida per extensa explicació, y lectura que del sobredit testament ha fet a dita Mariangela lo notari avall escrit en presencia dels testimonis avall nomenats. De grat y certa ciencia, entre estes cosas en presencia, de voluntad, y concentiment de dit son esdevenidor marit, avall concentint; Dona, ausol, diffineix y remet alsobredit Carlos Tomba, y Francisca Tomba y Roca conjuges, sos pares, y a sos successors perpetuament tota part de heretat, y legitima sua paterna, y materna, y suplement de aquella part, o porció a ella espectant en lo creix, augment, o donació per noces a son favor, y demes germans seus estipulat per dit sos pares en lo temps del contracte de lllur matrimoni, y generalment, y qualsevols altres drets, y accions a ella dita Mariangela espectants, y que especarli pugan ara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares, y del amtre de ells tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons, que dir y entendrer se pugan. E no ers menys dona, cedéis, y transporta dit carlos Tomba, son pare, y als seus, totas y qualsevols parts, y porcions de causas pias a ella dita Mariangela espectant, tant per ser del llinatge del fundadors, com altrement, no pomprenent baix esta generalitat las vint y dos lliuras,q ue la confraria de sastres de la persent ciutat acostuma donar a quiscuna filla de confrare per lo cas de contractar matrimoni; y també la herencia de dita Francisca Roca, avia, en quant solament als bens de dita heretat continuats en lo inventari que dit Carlos Tomba feu d’aquella, quedant dit Carlos Tomba ab la obligació de pagar los llegats fets per dita Francisca Roca, y cumplir qualsevols altres obligacions, que aquella espigues obligada, sens danys ni despesas de dita Mariangela ni dels seus. Volent y concentint que en virtud de la present donació, y cesio dit son pare, y los seus pugna demanar, debrer, y cobrar de qui convenga totas las sobreditas cosas, y la heretat de dita Francisca Roca tener, y possehir, y en lo tocant a las causas pias ferlas oposición, necesarias. Y del que cobre fer y firmar qualsevols apocas, y albarans, y altre cauthela, que convengan, y fer tot lo demes, que la dita Mariangela fer podria antes de la present donació, y cesio, per lo qual efecte, lo constitueix en son lloch y dret. Salvas empero vers si, y los seus tots vincles, substitucions, fideicomisos, successions ab intestat, o per testament. (menos la dita sa avia) e simes dits sos pares, donar y deixarlin voldran, a tot lo que per la present donació, ni vol, ni fer perjudici algun, las quals donacion, absolució, diffinició, remisió, y fi general cessio fá, y fe renten a dits sos pares respective, ab totas clausulas, y renunciacions necessarias, y en semblants posar acostumadas y axi ho firma, y juro llargament, eab la renuncia de menor edad en lo capitol de constitució dotal continuada. E lo dit Balthasar Becardit menor, Deu volent, esdevenidor marit de dita Mariangela a ditas cosas, totas y singles per ella fetas, concent, y aquellas presta son consentiment com a fetas en sa presencia, de voluntad, y concentiment seus, expressos. E lo dit Carlos Tomba, present acepta la sobredita donació, y cessió per dita Mariangela Tomba, sa filla, en son favor deta de la herencia de dita Francisca Roca, sogra, y avia llur respective, promet pagar los llegats per dita Francisca Roca fets, y cumplir qualsevol altres obligacions a que aquella setigués obligada, sens danys, ni despesas de dita Mariangela, sa filla, ni dels seus.
6. Item: Per quant per rahó de la sobrevivencia de fills, o fillas, eo dels drets de legitima, y altres a ells tocants, y que de dret solen pertanyer al pare, o mare a ells sobrevivint se solen disputar y mourer alguns debats. Per so, per evitar aquells es estat convingut, y pactat entre ditas parts, que si per cas en lo esdevenidor se suscitara y esdevenia, que algun de dits esdevenidors conjuges premorirá al altred exan fills, o fillas, un o moles lo qual, o los quals premorirann al sobrevingut de dits esdevenidors conjuges, que en tal cas per rahó de la sobrevivencia de dits fills, premorint al dit sobrevivint de dits esdevenidors conjuges, dit sobrevivint no puga demanar al dit sobrevivint de dits esdevenidors conjuges, dit dobrevivint no puga demanar, ni pretendrer mes que vint lliuras barcelonesas, sobre dels bens del premort per rahó de qualsevols drets, no obstant qualsevol consuetut y drets, sobre assó disposats, als quals per pacte renuncian. Y prometen las ditas cosas, totas y sengle haver per fermas y agradables, y contra aquellas no fer, o venir per alguna causa, o rahó.
7. Finalment, volen las ditas parts que dels presents capitols sien donadas per lo notari avall escrit las copias autenticas, que demanadas por ditas parts , y altres que en ells se interessen lo seran.
En Deo nos dictae partes laudantes, et approbantes, praeda capitula, seu pacti, et omnia in illis, et corunquo libet, contenta convenmus et bona fide tremitimus una pars nostrum altere, et nobis adinvidem ea atendere, et complere, tenere, et observare pro utiriptis, et forum quolibet declaratur, et sub cisdem obligationibus, renuntiationibus, et clausulis in illis respective expressis, quibis referiur. Actum est ho Barcinonae ut supra.
Testes firma anmum praedictum simil firmaitum, et jurantium sunt, Ilustris et Rndum. Thomas Llorens Pbre. et Canoniciy Eclesiaticae Collegiatae, et Seculares Snctae Anna, presentis civitis Barcinonae, et Felix Veguer scriptor Barcinonae. Felix Avella