Saga Bacardí
00148
VENTA DE CENSAL DE CARLOS TOMBA A BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL


Sia a tots notori: Com Carlos Tomba major de drets péller Ciutada de Barna: Per expedició de certs negocis que de present li corren. De son grat ÿ certa ciencia per ell ÿ los seus hereus, ÿ succesors qualsevols sian, Y en, a Baltasar Bacardit, ÿ Clavell péller Ciutada de Barna. Gendre seu present, ÿ aquí ell voldrá perpetuament; tots aquell censal mort ja creat de preu siscentas lliuras, ÿ pencio divuyt lliuras,tots ab las penciona del dia primer del present mes en avant dexedoras, ÿ lo preu en cas de quitacio que tots anÿs, per lo titol, que avall se chalendará nhi fa, ÿ presta Antón Tomba perxer ciutada de Barna. Son fill : Lo qual censal soc de lluir de cent en cent lliuras, de manera que disminuirne lo preu se disminuesca la pencio, qual pacte ha de observar dit comprador, ÿ los seus: Y especta á dit Carlos Tomba lo referit censal per titol de venda, ÿ original creacio de aquell en son favor feta per lo referit Antón Tomba son fill, ab acte rebut en poder del notari avall escrit, á tretce de Novembre mil setcents quaranta vuyt: la qual venda fa aixi com millor sia, ÿ entendre se pot, extrahent lo dit censal de ma, ÿ poder seus, ÿ aquell posant, ÿ transferint en ma, ÿ poder de dit comprador, ÿ del seus, cedinli tots los drets, ÿ accions que té, ÿ li competiesen para cobrar las pencions de dit censal, ÿ lo preu en cas de lluicio, donantli tambe facultat para firmar de aquell, ÿ sas pencions qualsevols apocas ja de cesio, ja sens ella conforme li sia mes util; poder fer, ÿ firmar en dependencia del sobredit, ten los demes instruments, ja de diffinicions, ja altres qualsevols sian necessaris, fenlo, ÿ constituhinlo á cerca lo sobredit son present, com en cosa propria: Lo preu de la present venda es siscentas lliuras Barcelonesas; Que reb dit Carlos Tomba de dit Baltasar Bacardit de comptarni en presencia del Notari, ÿ testimonis avall escrits: Y aixi renunciant á qualsevol excepcio de son favor, volent expressament que la present venda se intime aá dit Antón Tomba son fill, per a qüe en virtut de esta page las pencions de est censal, ÿ lo preu en cas de lluicio, ä dit comprador donanlo que me podia valer del preu dalt escrit : Prometent estarli de ebiccio en tot, ÿ qualsevol cas de restitucio de tots dañs, ÿ gastos missions, ÿ despeses: Per complir lo que obliga a tots son bens present, ÿ veniders, renunciant á qualsevol pret ó lleÿ de son favor, ÿ á la que prohibeix la general renunciacio: Lo que firma en Barna. Als sinch dias del mes de Janer anÿ del naixament del Señor de mil set cents sixanta hu: Esent presents per testimonis Rafel Boquet jove ciruuxgiá, ÿ Guillem Calva escrivent en Barna. Resident. Carlos Tomba
En poder de mi Joseph Mariano Avella notari, que firmo coneixer dit Tomba; que firma de sa ma.