Saga Bacardí
00149
VENTA DE CENSAL EN LA VOLTA ELS ENCANTS DE CARLOS TOMBA A BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.
Sia A tots notori. Com Carlos Tomba major de dias, peller ciudadá de Barcelona. Per expedició de certs negocis que de present li corren. De son grat y certa sciencia per ell y los seus hereus y successors qualsevols sian, ven a Balthasar Bacardí y Clavell peller ciutadá de Barcelona gendre seu present, y als seus, y qui ell voldrá perpetuament, tot aquell censal mort ja creat de preu sis centas lliuras y penció divuyt lliuras, junt ab las pencions del dia primer del present mes en avant devedoras, y lo preu en cas de quitació que tots anys al primer de Janer , per lo titol que avall se chalendará mi fa, y presta Anton Tomba perxer ciutadá de barcelona son fill. Lo qual censal se pot lluir de cent en cent lliuras, demanera que disminuinse lo preu se disminuesca la penció, qual pacte ha de observar dit comprador, y los seus. Y especta a dit Carlos Tomba lo referit censal per titol de venda y original creació de aquell en son favor feta per lo referit Anton Tomba son fill, de acte rebut en poder del notari avall escrit, a tretse Nohembre mil set cents sinquanta vuyt. La qual venda fa aixi com millor dir, y entendrer se potextrahent lo dit censal de ma y poder seus, y aquell posant y transferint en ma y poder de dit comprador, y dels seus, cedintli tots los drets, y accions que té, y li competeixen per a cobrqar las pencions y de dit censal, y lo preu en cas de lluició, donantli també facultat pera firmar de aquell, y sas pencions, qualsevols apocas ja ab cessió, ja sens ella conforme li sia mes util a poder fer, y firmar sn dependencia del sobredit tots los demes instruments, ja de diffinicions, ja altre qualsevol sian necessaris, fentli, y constituhintlo a cerca lo sobredit son procurador, com en cosa propria. Lo preu de la present venda es sis centas lliuras barcelonesas, que reb dit Carlos Tomba de dit Balthasar Bacardit de comptant en presencia del notari, y testimonis avall escrits. Y aixis renunciant a qualsevol excepció de son favor jurant expressament que la present venda se intime a dit Anton Tomba son fill, peraque en virtut de esta pague las pencions de est censal, y lo preu en cas de lluició, a dit compradordonaq lo que me podia valer del preu dalt escrit. Prometent estarli de evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució de tots dañs y gastos, missions, y despesas. Per cumplir lo que obliga tots sos bens presents, y veniders, renunciant a qualsevol dret, y lley de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Lo que firma en Barcelona als sinch dias del mes de Janer del any del Naixament del Sor. de mil set cents sexanta hu. Essent presents per testimonis Rafel Boquet jove cirurgiá, y Guillem Calva escrivent en Barcelona resident.
Carlos Tomba. En poder de mi Josepeh Mariano Avella notari, que afirmo coneixer dit Tomba, que firma de sa ma.