Saga Bacardí
00153
ESCRITURA DE RATIFICACIÓN DE VENTA DE CASAS HECHA POR JOAN NOGUÉS, POR PAULA NOGUÉS, HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

Sia notori. Com jo Paula Nogues muller de Pere Joan Nogues, sastre, ciutadá de Barcelona. Atenent, y conciderant, que ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y hu de Agost proxim passat lo dit Pere Joan Nogués mon marit vengué a Balthasar Becardít y Clavell paller y sastre, ciutadá de la mateixa ciutat, menor de días, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament.
Primo: Tota aquella casa ab un portal fora obrint ab totas sas entradas, eixidas, drets y pertinencias situada a la present ciutat de Barcelona prop la platja de Mar cerca las Voltas y dintre de lo Fondich antiguament dit den Jaume Ferran de Vich en un carreró dit de la Fonda, que es dintre las voltas ditas antiguament den Guaytá, y ara dels Encants, devant la Iglesia de Sant Sebastiá.
Item sequndo: Tota aquella altre casa també ab un portal fora obrint ab totas sas entradas, eixidas, drets y pertinencias situadas en dita ciutat de Barcelona contigua a la dita casa, y al costat de la mateixa.
Item tertio: Totas aquelals altres casas ab dos portals fora obrint en las ditas Voltas dels Encants (que de molts anys a esta part se trovan unidas ab las sobre ditas casas en primer y segon lloch designadas), ab totas sas entradas, eixidas, drets y pertinencias situadas en dita ciutat de Barcelona, y en las ditas Voltas dels Encants, quasi devant la Iglesia de Sant Sebastiá, exclos lo segon piso, que posseheix Francisco Tallander sabater, ciutadá de Barcelona com a succehint als hereus, o successors de Joan Colomer mercader, ciutadá de la mateixa ciutat.
Item quarto y finalment: Totas aquellas duas parts, o porcions (fetas tres iguals parts) que a dit mon marit tocaran de aquell annuo cens de penció deu lliuras moneda barcelonesa, que tots anys al primer de Mars lo Magnifich Ramon Massanes, y Giralt, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat com a succehint als hereus, o successors del dit Joan Colomer li debía fer, y prestar per los titols en dit acte de venda calendats junt ab las pencions y porrata respecte de ditas dos parts de cens del dia de dita venda en avant debedoras, y lo preu de aquell en quant a ditas dos parts en cas de lluhició si fos lluhible, junt ab la respective señoria mitjana, firma, fadiga y altre qualsevol dret a dit mon marit respecte las ditas dos parts de cens, competent en y sobre la porció de las casas dalt en tercer lloch designadas sobre que está radicat lo dit cens tot llargament designat y confrontat en lo dit acte de venda per preu de quatre mil cent y sis lliuras moneda barcelonesa, de part del qual en quant a mil doscentas lliuras lo dit comprador lo mateix dia vengue, y originalment creá a favor del dit Pere Joan Nogués mon marit un censal de preu semblant quantitat, y penció trenta y sis lliuras. Y com en lo temps de la sobredita venda lo dit mon marit hagués promes de paraula al dit Balthasar Becardit comprador predit, que jo lloaria y aprobaría aquella, y renunciaría al dret de las hipothecas, que tinch en ditas cosas venudas, y faría tot lo demes, que fos necessari per la total seguretat, y firmesa de dita venda, y volent jo ara cumplir a lo promes, y pactat per dit mon marit, cerciorada plenament del contengut en dita venda per lectura, que de ella se me ha fet per lo notari avall escrit, llohant, aprobant, ratificant, y confirmant aquella, y expresament a ella concentint. De mon grat y certa siencia convinch y en bona fee prometo al dit Balthasar Becardit y Clavell paller y sastre, ciutadá de Barcelona menor de días present, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, que contra la sobredita venda per dit mon marit feta, y tot lo contengut en ella no faré, ni vindré en temps algçu per ninguna causa, o rahó, ni contra aquella intentaré causa, demanda, questió ni peticio alguna aixi en judici, com fora de ell per rahó de mon dot, ni per altres qualsevols drets y acredits, que tinga y puga tenir en la heretat, y bens de dit mon marit. Antes be cerciorada plenament de mos drets y estant noticiosa, que totas las cosas compresas en la sobredita venda y demes bens, que te, y puga tenir dit mon marit, que per la seguretat, y firmesa de aquella deuhen estar de evicció, son primerament obligats e hipotecats per mon dot, y altres qualsevols drets a mi pertañents. Per tant renuncio a dit mn dot y al dret de las hipothecas, y obligacions mias, totas las quals cosas prometo al dit Balthasar Becardit y Clavell comprador predit, volent sia a mi preferit en orde a tots los sobredits drets y credits. Y a major cautela cerciorada plenament de mos drets per lo notari avall escrit, renuncio al benefici Valleyá senat consult. en favor de las donas introduhit, y a la autentica, que comensa, si qua mulier posita cod,. Ad val. Y a tot, y qualsevol altre dret y lley que afavorir, y ajudar me pogués. Y a major corroboració de totas las sobreditas cosas juro que contra ellas no faré, ni vindré en temps algú, ni aquellas revocaré per jninguna causa, o rahó baix obligació de mos bens mobles, e immobles haguts, y per haver, en deguda forma llargament. En testimoni del que firmo lo present acte en Barcelona als set días del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y dos. Essent presents per testimonis Miquel Brunet y Feliu notari real y Juan Serrarriera escrivent en dita ciutat de Barcelona residits per ditas cosas cridats.
Per dita Paula Nogués, que no sab de escriurer, de son concentiment y presencia firmo jo Miquel Brunet y Feliu notari. En poder de mi Jaume Tos y Romá notari, que certifico coneixer a dita otorgant, y per no saber de escriurer a firmat per ella lo testimoni.
Sie notori. Com yo Llorens Massanes, y Giral ciutadá honrat de Barcelona firmo per rahó de Señoria en quant a mon interés las sobreditas cosas. Salvats tots los drets, censos, y lluhismes, que forzan se me degan, y no sian pagats. Per la qual firma, per rahó de Señoria, eo lluhisme a mi tocant per rahó de la sobredita venda confesso haver rebut del sobre dit Balthazar Bacardí comprador la quantitat de--------------------barcelonessa fent gracia del demes. La qual firma per rahó de Señoria fas en Barcelona als tretze dias del mes de Octubre any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y dos. Essent presents per testimonis Miquel Brunes notari real y Juan Serranca escrivent en Barcelona residint per ditas cosas cridats.
Llorens de Massanes, y Giralt, En poder de mi Jaume Tos y Romá notari, que certifico coneixer a dit contrahent, que ha firmat de sa ma propria.