Saga Bacardí
00155
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES Y PRORRATA A NOGUÉS, POR LA VENTA DE NOGUÉS A BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

Sie notori, com jo Dr. Joseph Nogues Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, de mon grat y certa sciencia firmo apoca ab cessió, a Balthasar Becardí y Clavell paller, y sastre ciutadá de Barcelona, present, pagat per Pere Joan Nogues sastre de la mateixa ciutat, y del preu de la venda de tres casas contiguas ab diferents portals fora obrint situadas en la present ciutat, esto es, las dos en lo Carreró dit de la Fonda, y las altres en las Voltas dls Encants, de dos parts fetas tres iguals parts de un cens de penció deu lliuras moneda barcelonesa, cobradoras dels hereus, o successors de Joan Colomer mercader, ciutadá de Barcelona y de tots los drets, y accions, que li competían en las mateixas casas tot llargament designat, y individuat als vint y hu dels mes de Agost proxim passat, y en virtut de facultat, y potestat en dit acte de venda concedida, de la quantitat de divuit lliuras, quatre sous, y set diners moneda barcelonesa. Y son, y me cedeixen per sinch pencions, y porrata fins lo dia de dita venda degudas per rahó de aquell annuo cens de penció de tres lliuras sis sous, y vint diners, que tots anys al primer de mars dech cobrar de aquell cens de penció deu lliuras, que lo dit Pere Joan Nogués li ha venut ab lo dit acte dec venda, y se troba en ella llargament designat en quart lloch, y pagan los pocessors de ditas casas del cens de trenta lliuras, que deuen correspondrer als hereus, o successors de Joan Colomer mercader de la present ciutat, com tot aixi llargament se expressa en lo mateix acte de venda. Lo modo de la paga de ditas divuit lliuras, quatre sous, y set diners, es de contant en presencia del notari, y testimonis avall escrits. En testimoni de las quals cosas firmo la present apoca. Y sent evicciò alguna cedesch al dit Balthasar Becardít tots mos drets, y accions, en virtut dels quals puga defensar la dita venda contra qualsevols acrehedors, constituhintlo mon procurador com en cosa propria. Y aixi ho firmo en Barcelona als vuit días del mes de Octubre any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y dos. Essent presents per testimonis Miquel Brunet y Feliu notari real y Juan Serrarrica escrivent en dita ciutat de Barcelona residints per ditas cosas cridats.
Dr. Joseph Nogués Pbre. En poder de mi Jaume Tos notari, que certifico coneixer a dit contrahent, que ha firmat de sa ma propria.