Saga Bacardí
00159
COMPRA DE VARIAS CASAS EN LA VOLTA DELS ENCANTS DE PERE JOAN NOGUÉS POR BALTASAR  DE BACARDI Y CLAVELL
.
En la ciutat de Barcelona als vint y vuyt dias del mes de Mars del any del Naixement del Señor de mil set cents sexanta y tres.
Sia manifest com Jo lo Dor. Carlos Carbonell per la autoritat Real notari publich de numero de Barcelona avall escrit, personalment trobat en la casa de Barthasar Bacardí paller, y sastre ciutadá de Barcelona situadas en las voltas dels Encants de la present ciutat, a instancia de Pau Serrat sastre ciutadá de Barcelona alli trobat, y en presencia dels testimonis avall escrits, He presentat, y notificat al baix expressat Baltasar Bacardí, y Clacell lo dia present, y sobre notat a un quart de las dos horas de la tarde una requesta que es del tenor seguent.= Señor Baltasar Bacardí y Clavell paller y sastre ciutadá de la present ciutat de Barcelona, respecte que ab acte rebut en poder de Jaime Tos y Romá notari publich y real collegiat de numero de dita ciutat als vint y un dias del mes de Agost del any prop pasat de mil set cents sexanta dos, compra V:M. de Pere Joan Nogues sastre ciutadá de Barcelona totas aquellas casas compostas de tres tistints estars ab quatre portas obrins, ço es dos en lo Fundich antiguament dit de Jaime Ferran de va en un carreró dit de la Fonda que es dins las Voltas antiguament ditas den Guaytá, y ara dels Encants devant la Iglesia de Sant Sebastiá, y los restants dos en ditas voltas dels Encants prop dit carreró, quasi devant dita Iglesia de Sant Sabastiá, situadas en la present ciutat de Barcelona en dits respectives carrers, y de aquellas dos parts (fetas tres iguals parts de aquell cens penció deu lliuras, que dit Nogués en quant a ditas dos parts, y en quant a la meitat tercera part los Administradors dels pubills Gener rebian sobre la porció de casas en tercer lloch de dita compra designadas, y sobre lo segon piso de aquellas que posseheix Francisco Tallander sabater ciutadá de Barcelona tot llargament designat en lo acte de la sobre calendada compra; totas las quals casas y fundo en que está radicat dit cens se tenen per lo Rnt. Don Joseph Pujol Pbre. Com a obtentor del benefici segons de la Santisima Trinitat en la parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat fundat, y baix son domini, y alou a cens de una part de vuyt morabatins, y raho y nou sous quiscum tots anys pagadoras la mitad al primer de Octubre, y la mitad al primer Abril, y de altre part de trenta soubarcelonesos pagadors ço es la meytat per Nostra Sra. Del mes de Mars, y la altre meytat per Nostre Sra. Del mes de Agost, no obstant en lo acte de la sobre calendada compra de expressia tenirse per dit Rt. Sor. Joseph Pujol Pbre. Com a obtentor sobredit unicament las cosas en tercer lloch designadas en ella, y las dos terceras parts del referit cens en quart lloch tambe en ellas designat. La qual compra feu V.M. per lo preu de quatre mil cent lliuras barcelonesas, retenintsen en virtud de facultat per lo expressat pere Adan Nogues venedor a V.M conferida tres mil quatre centas vint y quatre lliuras sinch sous y un diner, a saber es dos mil doscentas vint y quatre lliuras sinch sous, y un diner pera pagarlas als acrehedors en lo mateix acte de la sobre calendada compra, a V.M. delegat, y per los motius alli indicats, y en quant a mil doscentas lliuras ab obligació de rearnes V.M. ab altre acte en poder del sobredit Jaime Tos, y Romá notari lo mateix dia de dita compra un censal de semblants quantitat en preu y trenta sis lliuras en pa. A for de tres per cent, ab especial obligació de ditas cosas, y satisfent V.M. (com en effecte satisfeu) a dit Pere Joan Nogués venedor las restants siscentas vuytanta una lliura catorse sous onse diners per lo cumpliment del peru dobredit en diner comptat en presencia del notari, y testimonis, de las que dit Nogués lin firmá apoca en lo cos de dita venda. Passá perço Pau Serrat part instant calendada compra ab intervenciió de la sobre calendada compra ab intervenció del Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona lo dia vint, y sinch del corrent mes de Mars al referit Rt. Dor. Joseph Pujol Pbre. Suplicantli que com a Sor. Directe de estas las sobreditas cosas, o alomenos en quant al estar, y cens en tercer, y quart lloch de dita compra designats, li concedi la fadiga, y prelació de la sobre calendada compra. Y de totas las cosas en ella contengudas, respecte de no ser aquellas comodement diciribles del qua lacte de presentació se li fa ostenció, com en efecte dit Rt. Dor. Joseph Pujol Pbre. Com a abtentor, y Sor. Alovari sobredit, ab altre acte rebut en poder de dit Dor. Carlos Carbonell notari lo mateix dia (pro ut acte) usa de fadiga, y prelació de dita compra, y cosa en ella contengudas, conforme li era Aixa licit, y facultatiu en virtud de las constitucions, y viatges, de cautela, commemoracions de Pere Albertí, y altres drets de la Patria, concedint aquella al referit Pau Serrat; En lo qua lacte de us de fadiga, maná dit Rt. Dor. Joseph Pujol Pbre. Com a obtentor, y Sor. Alovial referit, al expressat Pere Joan Nogués venedor, firmés en poder de dit Dor. Carlos Carbonell notari semblant acte de venda a favor de dit Pau Serrat, axis, y conforme la havia firmada a favor de V.M. per lo mateix preu, modo, y forma en dita venda contenguts y segons estil, y forsa del pret de fadiga, en virtud del qua lacte de fadiga se expedí mandato al expressat Pere Joan Nogués de part de dit Rt. Dor. Joseph Pujol Pbre. En dit nom, dientli, y mandantli que dins lo termini de deu dias del dia de la presentació de aquell en avant compradors, firmés dit acte de venda a favor de dit Pau Serrat ab lo mado, y forma que queda expressat, y que si pasta dit termini rehusava en cumplirho, se firmaria aquell per sa renitencia per dit Rt. Dor. Joseph Pujol Pbre. En dit nom, conforme en pret sia reatrobat fehedor, qual mandato se ha notificat lo dia vint y sis de Mars mil set cents seixanta tres al mateix sobredit Pere Nogués (pro ut acte) Per tent dit Pau Serrat sastre ciutadá de Barcelona, ofereix a V.M. de una part dos mil nousentas sis lliuras, per lo que ha pagat V.M. del preu de la sobre calendada compra (pro ut acte) fent V.M. constar de las apoca, o apocas de aquellas, com las restants mil doscentas lliuras las haja V.M. satisfetas per medi de la creació de censal de semblant pero firmá a favor del referit Pere Joan Nogués, com sobre se expressa, de las obligacions del qual ofereix rellevarlo indemne dit Pau Serrat; Y de altre part cent trenta sis lliuras divuyt sous y quatre diners per semblants ne ha V.M. satisfet als Sors. Alovaris de ditas cosas, y de que te noticia dita part instant per las firmas per rahó de Sria. Se troban continuadas al peu de la copia autenticas de dita compra, com y també per lo salari, y paper sellat de aquella, y del referit censal dependent de la mateixa compra (pro ut acte) Requirintlo la accepte, com y tambe peraque sia mes de dita quantitat ne te altre de satisfeta per ocasió de la mateixa venda, y dependents de ella, ho diga, que antes de vint y quatre horas se li pagará, y portará tot en sa casa, firmantne V.M. de tot lo que se li satisfará la corresponent apoca per la justificació del que per dit Pau Serrat ser a satisfet, apartantse V.M. en sa consecuencia de la pocessió de ditas cosas que forsan hagues V.M. pres, y abstenintse de fer en ellas millotas algunas: Y en cas de denegarse a lo que queda expressat, novament requireix a V.M. per una, dos, tres vegadas, y tantas quantas de pret menester sia, y protesta de depositarli tota la referida quantitat en la taula dels Comuns de Depocits de esta ciutat, o ahont convenga, y tinga lloch de pret, y deu sous mes per fer tenir, y valer lo deposit de la quantitat illiquida, a fi de conseguir com vol conseguir, lo complament de la fadiga o pret de prelació per dit Rt. Dor. Joseph Pujol com a obtentor, y Sor. Alovari sobredit a ell concedida; tot lo que ofereix axi mateix satisfer, y lo sobre contengut no sols en lo modo queda expressat, sino tambe en altre qualsevol manera que mes lloch tinga en pret novament requireix ofereix, y protesta respectivament per salvar, y tenir illesos los drets que per ocasió del sobre calenda tus de fadiga competiesen a dita part instant. Requirens vos notaris. La qual requesta en escrits jo dit Dor. Carlos Carbonell notari avall escrit notifiqui, y presenti al sobre expressat Baltasar Bacardí, y Clavell mediant copia a ell dirigida, y per mi  al mateix Bacardí, y en las proprias mans entregada, y deixada lo dia present, y sobre notat a un quart de las dos horas de la tarde, y en presencia dels avall escrits testimonis. Haventlis fet ocular ostenció dels actes originals, y de la quantitat de diner (la que no volgué aceptar dit Bacardit) tot en la sobre continuada requesta individuat, y expressat. De totas las quals cosas lo referit Pau Serrat requiri a mi lo notari avall escrit llevés lo present acte, y de ell dones copia autentica a que la demanás. Que fonch fet en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats: Essent presents per testimonis Pere Taulats sastre ciutadá de Barcelona, y Joseph Comajuncosa escrivent en la mateixa ciutat habitant.
Pau Serrat, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona certifico coneixer al sobredit Pau Serrat, part instant.