Saga Bacardí
00160
REQUERIMIENTO DE PAU SERRAT A BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL


En la ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Mars del any del Naixement del Sor. De mil set cents seixanta, y tres.
Sia manifest com devant de mi lo Dor. Carlos Carbonell per la autoritat Real notari publich de numero de Barcelona personalment trobat en lo estudi de las casas de ma propria habitació situadas en la present ciutat de Barcelona, y en lo carrer vulgarment dit dels Escudellers. Ha comparegut Baltasar Bacardít y Clavell paller y sastre ciutadá de Barcelona, qui me ha entregat una resposta al requiriment a ell fet per Pau Serrat sastre ciutadá de dita ciutat, y per mi dit, y avall escrit notari al mateix Bacardit presentada lo dia vint y vuyt del corrent mes de Mars, y aun quant de las dos horas de la tarde, la qual resposta en escrits es del tenor seguent= Baltasar Bacardit, y Clavell, responent a un requiriment que se li ha presentat a instancia de Pau Serrat sastre, que comensa Sor. Baltasar Bacardit, y Clavell paller, y sastre ciutadá , y acaba requirens vos notari, diu que no deu en manera alguna aceptar la oferta que per dit Pau Serrat se li ha fet de la quantitat de mil noucentas sis lliuras de una part per lo que hauria pagat del preu de la compra en dit requiriment calendada y de la quantitat de cent trenta sis lliuras de altre part per tantas ne hauria satisfet als Sors. Alovaris, y per los salaris, y papers sellat, perque en realitat no ha pogut, ni pot lo Dor. Joseph Pujol com a obtentor del benefici segon beix invocació de la Santísima Trinitat instituit, y fundat en la parroquiall Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, usar de fadiga, per dit Pau Serrat, ni per altre persona alguna en raho de la venda, que ha obtingut a son favor lo responent Baltasar Bacardit, de Pere Joan Nogués sastre; essent com es dit Dor. Pujol com a tal obtentor Sor. Directe, unicament de part de estar en tener lloch designat en dita venda, pues com ja tinga dit responent firmat per raho de Sria. Lo acte de dita venda per los demes Sors. Directes, y alovaris, que fins ara se han pogut averiguar, y que ho son sobre est, y demes estars; Es aixi constant que no pot dit lo tenor usar de dita fadiga a favor de dit serrat, encara que fadiga ho tot, per obstarli lo consentiment, y firma dels demes Sors. Y es assó en tant cert que si be quant se vent moltas cosas subgectes a diferents Sors. Y ab un sol preu, pot fadigar totas las cosas venudas un dels Sors. Quant los demes han aprobadas la venda proceheix empero esta regla quant lo Sor. Fadiga per si, pero no cedintho a altres y aixi suposant lo requirent, que las cosas venudas, y de que se tracta, no son comodament divisibles, qual confessió se li acepta en quant sia favorable, y no en altres manera, y tenint lo responent las firmas dels demes Sors. Es evident que no ha pogut ni pot dit obtentor fadigar per lo dit Pau Serrat, respecte que seria alteri cedendo, que no pot tenir lloch com se ha dit.= A mes que dit obtentor no pot fadigarho tot, pues en quant a part de dit estar té Baltasar Bacardit responent, precari, o nou establiment y aixi be es cessionari fiscal, y a confessat a favor de Sa Real Magestat la dita part del dit estar, ab que se veu, que te un titol poderos pera retenirla, y disposar de ella com li aparega, sens altres molts, que en son lloch, y temps se manifestan, y suposat que quant concorran estas circunstancias no pot, ni deu tenir lloch lo us de fadiga a favor de aquell, a qui la ha cedida altre dels Sors. Pues en punt de preferencia, deu sempre atendererse qui te mes poderos titol, ja que sens dubte lo te dit Bacardit, axi per la firma dels demes Sors. Com y per lo precari, o nou establiment, deu esser en effecte preferit, y de manera que no pot, ni deu tenir lloch lo dit us de fadiga a favor de dit Pau Serrat, ni aixi be la oferta que se ha fet.= Be es veritat, que volent lo requirent fugir la eficacia del referit, recorra el medi de que tindria radicada dit obtentor la Sria. Sobre totas las cosas venudas, y que encara se li faria de cens una lliura deu sous, a mes del que queda designat en la venda, pero en esto pateéis notaria equivocació lo requirent, y si gasta buscant acte exirá de la equivocasió, pues realment la Sria. Está calendat en dita venda, y per lo cens de una lliura deu sous pot dit obtentor buscar altres casas, ahont está cert lo responent encontrará radicat lo dit cens, pero no en las de la contraversia: Y es sent axis (com no te dupte) obita a dit obtentor la sobre referida regla, y no li aprofita al requirent lo refugi, que novament ha buscat, no obstant que ja apar ha anat poch assegurat, quant en lo mandato dirigit a Nogués diu una cosa, y en lo requiriment altre, y no menos ho demostra la precipitació del requiriment, pues sens haver pasta los dias del mendato ja se ha pasta a la practica del requiriment. Per lo que donant las referidas rahons en resposta del dit requiriment, lo expressat Baltasar Bacardí diu, y declara, que no pot, ni deu admetrer lo dit oferiment, ni deu en manera alguna abstenirse de disposar de las cosas venudas, com li aparega, respacte de no tenir, ni poder tenir lloch lo dit us de fadiga, y volent tenir salvo tot, y qualsevol pret que lo competesca, y puga competir per lo dit effecte, ni per qualsevol causa, titol, o rahó, ne protesta a dit riquirent de tots danys, y gastos, y de tot ço, y quan li sie licit, y permes, requirint al notari fasse notificar la present resposta per medi de porter al Dor. Joseph Pujol a fi li conste de las rahons sobreditas, com y a dit Pau Serrat, llevant acte de la notificació, y que no done copiaa del requiriment sens inserta de la present resposta. De totas las quals cosas dit Baltasar Bacardí, y Clavell requiri a mi lo notari avall escrit lleves lo present acte. Que fonch fet en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notat. Essent presents per testimonis Miquel Curriol, y Joseph Comajuncosa escrivents en Barcelona habitants.
Baltasar Bacardi y Clavell, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari que certifico coneixer a dit Balthasar Bacardí y Clavell.