Saga Bacardí
00161
REQUERIMIENTO SOBRE CANTIDADES NO PERCIBIDAS POR UN CENSAL Y DEMAS EN LA VOLTA DELS ENCANTS DE SERRAT Y PUJOL, HACIA BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Mars del any del Naixament del Sor. de mil set cents seixanta y tres.
Sia manifest com Joseph Pelarroger porter de la Real Audiencia del present Principat de Cathaluña, ciutadá de Barcelona, constituhit personalment en lo estudi de las casas de la propria habitació de mi lo Dor. Carlos Carbonell nootari publich de numero de Barcelona avall escrit situadas en la present ciutat, y en lo carrer dit dels Escudellers; Mediant lo jurament per ell en lo ingrés de son ofici prestat, ha fet relació, donar fee, y verdader testimoni a mi dit, y avall escrit notari de haver lo dia pesent, y sobrenotat entre las quatre y las sinch horas de la tarde a instancias de Balthasar Bacardí paller ciutadá de Barcelona, notificat a Pau Serrat sastre ciutadá de dita ciutat, y al Rt. Joseph Pujol Pbre. Beneficiat de la parroquia Iglessia de Sta. María del Mar de esta ciutat, una copia de la resposta feta per dit Balthasar Bacardí al requiriment que li fa lo espressat Pau Serrat, que es del tenor seguent. Balthasar Bacardí y Clavell, responent a un requiriment que se li ha prestat a instancia de Pau Serrat sastre, que comensa Sor. Balthasar Bacardí, y Clavell paller y sastre ciutadá y acaba requirent ver no diu que no deu en manera alguna acceptar la oferta que per dit Pau Serrat se lo ha fet de la quantitat de dos mil nousentas lliuras de una part per lo que hauria pagat del preu de la compra en dit requiriment,calendada, y de la quantitat de cent trenta sis lliuras de altre part per tantas ne hauria satisfet als Sors. Alovaris, y per los salaris, y paper sellat, perque en realitat no ha pogut, ni per lo Dor. Joseph Pujol com a obstentor del benefici segon baix invocació de la Santisima Trinitat instituit, y fundat en la parroquial Iglesia de Sta. María del Mar de la present ciutat, usar de fadiga per dit Pau Serrat, ni per altre persona alguna en rahó de la venda que ha obtingut a son favor lo responent Balthasar Bacardí de Pere Joan Nogués sastre, essent compres dit Dor. Pujol com a tal obtentor Sor. Directe, unicament de part del estaar en tercer lloch designat en dita venda, pues com ja tinga dit responent firmat per rahó de Sria. Lo acte de dita venda per los demes Sors. Directes, y alovaris que fins ara se han pogut averiguar, y que ho son sobre est, y demes estas, y aixi constant que no pot dit obtentor us de dita fadiga a favor de dit Serrat, encara que fadigantho tot, per costarli lo consentiment,y firma dels demes Sors. Y es asso en tant cert, que si be quant se venen moltas cosas subgectes a diferents sors, y ab un sol preu, pot fadigar totas las cosas venudas un dels Sors. Quant los demes han aprobat la venda, proceheix empero esta regla que lo Sor. Fadiga persi, pero no cedintho a altre y aixi suposant lo requirent que las cosas venudas, y de que se tracta no son comodament divisibles, qual confesssio se li accepta en quant sia favorable, y no en qltre manera, y tenint lo responent las firmas dels demes Sors. Es evident que no ha pogut, ni pot dit obtentor fadigar, per lo dit Pau Serrat, respecte que seria alteri cedendo, que no pot tenir lloch, com se ha dit.= A mes que dit obtentor no pot fadigarho tot, pues en quant a part de dit estar te Baltasar Bacardít responent, precari, o nou establiment, y aixi es cessioneri fiscal, y ha confessat a favor de Sa Real Magestat la dita part de dit estar ab que se veu que te un titol poderos pera retenirla, y disposar de ella com li aparega, sens altres molts que en son lloch, y temps se manifestarán , y suposat que quant concorran estas circunstancias no pot, ni deu tenir lloch lo us de fadiga a favor de aquell a qui la ha cedida altre dels sons, pues en punt de preferencia, deu sempre atendrer qui te mes poderós titol ja que sens dubte lo te dit Baltasar Bacardí, axi per la firma dels demes Sors. Com, y per lo precari, o nou establiment, deu esser en effecte preferit, y de manera que no pot,ni deu tenir lloch lo dit vi de fadiga a favor de dit Pau Serrat, ni axi be la oferta que se ha fet.= Be es veritat que volent lo requirent fugir la eficacia del referit, recorra al medi de que tindria radicada dit obtentor la Sria sobre totas las cosas venudas, y que encara se li faria de cens una lliura deu sous, a mes del que queda dwsignat en la venda, pero en esto pateix notaria equivocació lo requirent, y si gasta buscant actes, exirá de la equivocació, pues realment la Sria. Está sols radicada sobre part del tercer estar calendat en dita venda, y per lo cens de una lliura deu sous, pot dit obtentor buscar altres cosas, ahont está está cert lo responent encontrará radicat lo dit cens, pero no en las contraversias; Y essent axi (com no te dupte) costa a dit obtentor la sobre referida regla, y no li aprofita al requirent lo refugi que novament ha buscat, no obstant que ja apart, ha anat poch assegurat, quant en lo mandato diriggir a Noggués diu una cosa, y en lo requiriment altre, y no menos ha demostra la precipitació del requirint, pues sens haver passat los dias del mandato, ja se ha passat a la practica del requiriment.= Per lo que donaant las referidas rahons en resposta del dit requiriment lo expressat Balthasar Bacardít, deu y deurá, que no pot, ni deu admetrer lo dit oferiment, ni deu en manera alguna abstenirse de disposar de las cosas venudas, com li aparega, respecte de no tenir, ni poder tenir lloch lo dit vi de fadiga, y volent tenir salvo tot, y qualsevol dret que li competesca, y puga competir per lo dit effecte, ni per qualsevol causa, titol, o rahó, reprotesta a dit requiriment de tots danys, y gastos, y de tot ço y quant li sie licit, y per mes, requirir al notari farse notificar la present resposta per medi de porter al Dor. Joseph Pujol, a fi li consté de las rahons sogbreditas, com y a dit Pau Serrat. Llevant acte de la notificació y que no done copia del requiriment.sens inserta de la present resposta= La qual resposta en escrits dit Joseph Pelarroger notifica als expressats Rt. Dor. Joseph Pujol Pre. Y Pau Serrat. Mediant copia a quiscun de ells dirigida, y per lo mateix Perrarroger porter a ells entregada lo dia present, y sobre notat entre las quatre, y las sinch horas de la tarde es a saber a dit Dor. Pujol personalment, y al referit Pau Serrat, per sa ausencia a son fill. De totas las quals cosas dit Joseph Pelarroger porter requirí a mi dit, y avall escrit notari llevás lo present acte, que fonch fet en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notat. Essent presents per testimonis Agustí Carreras, y Joseph Comajuncosa escrivents en Barcelona habitants.
Joseph Pelarroger porter real, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari que certificó coneixer a dit Joseph Pelarroger porter de la Real Audiencia.