Saga Bacardí
00170
INTIMA POR LA REVENTA DE ESCARBATXERAS, Y LUISMO HACIA FRANCISCO VILA DE LA COMPRA EN FERLANDINA POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

Sia a tots manifest. Com jo Joseph Mas porter Real ciutadá de Barcelona, mediant lo jurament que presti en lo ingres de mon offici faix relació a Francisco Galsa y Aparici notari infrit; que a instancia de Balthasar Bacardí y Clavell ciutadá de barcelona he instat y notificat al rt. Dn. Francisco Vila y Vila Pbre. en Barcelona resident una intima de partida, que es del tenor seguent.= Intimau, y notificau al Rt. Dr. Francisco Vila, y Vila Pbre. en los noms, que baix se expressarán que lo dia present, y avall escrit en lo arxiu de la Iglesia Parroquial de St. Jaume Apostol de esta ciutat, ab intervenció de Francisco Gualsa y Aparici notari publich y Real collegiat de numero de Barcelon li es estat dita, y escrita una partida del tenor seguent.= Deu Balthasar Bacardí y Clavell ciutadá de Barcelona, que per ell dixen al Rnt. Dr. Francisco Vila y Vila Pbre. Olim Sagristá Major de la Iglesia de Nostra Sra. del Palau de la Comptesa de esta ciutat, no sols com a laica y privada persona, sino també com a usufructuari durant sa vida natural dels fruits, y reddits del Personat, o Perdonat Benefici, baix Invocació de St. Joseph en lo Altar Major de la Iglesia de Nostra Sra. de la Rodona de la ciutat de Vich per Joseph Recasens y Carbonell Apothecari instituhit y fundat, y que obtenía lo Rt. Dr. Joseph Vila Pbre. y Capellá Major de dita Iglesia del Palau de la Comptesa son diffunt oncle. Dix son lo preu de la revenda per lo dit rt. Dr. Francisco Vila y Vila en ditos respectives noms fahedora a favor del dit Balthasar Bacardí de tot aquell cens de penció setanta lliuras barcelonesas de las quals deduhidas las corresponcions quedan francas quaranta set lliuras, y sis sous junt ab tota la Señoria mitjana, firma, fadiga y demés drets dominicals, y junt ab las pencions que del dia disset dels corrents mes, y any, en avant anirán discorrent, ab tots sos accessoris, que tots anys en quant a la meytat, en lo dia dicet de Janer, y en quant a la altra meytat en lo dia dicet de Juriol, lo dit Dr. Francisco Vila y Vila en forsa de venda a cartqa de gracia, a son favor feta per preu de noucentas quaranta y sis lliuras, esto es en quant a dos lliuras, y sis sous en penció, y quaranta sis lliuras en preu en nuda percepció, com a laica y privada persona, y en quant a las restants quaranta y sinch lliuras en penció, ab tot son domini mitjá, y demes drets dominicals, y noucentes lliures en preu, com a usufructuari predit del referit Personat de St. Joseph per lo llegitim procurador de Dn. Ramón de Dehona y Gallart, y de Dn. Francisco de Dehona y Gallart, germans en la ciutat de Tortosa populats ab acte rebut en poder de Joan Baptistya Plana y Circuns notari publich y Real collegiat de numero de Barcelona, a vint y dos de Abril de mil set cents trenta y vuit reb de Jaume Escarbatxeras fuster ciutadá de Barcelona sobre diferents casas, y un hort clos de parets ab sa sinia, y safareig, y ab diferents portals obrints en los carrers esto es lo un anomenat de las Tapias, que va al Hort de Fernandina, y lo altre, que va del Monestir de Religiosas dels Angels al Seminari o collegi Episcopal, y devant lo portal del Hospital de Misericordia, que lo dit Escarabatxeras té, y posseheix en la present ciutat, y en dits respectives carrers. Y lo dit Balthasar Bacardí fá lo deposit de la quantitat avall escrita per haver obtingut venda, y cessió a son favor feta per lo llegitim procurador de dit Dn Ramon de Dehona en nom propri, y com a hereu de dit Dn. Francisco son germá, de Da. Maria Anna de Dehona y Riquer , y de Dn. Joseph de Dehona y Riquer, muller y fill respective del dit Dn. Ramon del dret, llicencia, my facultat de lluhir, quitar, recobrar de dit Dn. Francisco Vila y Vila en los referits noms tot lo dit cens, ab sa Señoria mitjana, y demes drets dominicals, ab acte rebut en poder de Francisco Gualsa y Aparici notari publich y Real collegiat de numero de Barcelona lo dia present, esto es en quant a noucentas quaranta y sis lliuras per restitució del primitiu preu de la precalendada venda a carta de gracia. En quant a quatanta set lliuras catorsa sous, y nou diners per los lluhismes pagats per dit Dr. Vila, per rahó de la mateixa venda, y deu lliuras set sous, y sinch diners por los salaris de actes de aquella. Son mil quatre lliuras, dos sous y dos diners.= Las quals sian soltas quant dit Gualsa notari ho dirá.= La qual intima se fa a instancia de dit Balthasar Bacardí. Dada en Barcelona a trenta de Janer de mil set cents seixanta y vuit. La que fou entregada lo dia present y avall escrit a una criada de sa casa entre las onse y dotse horas del mitgdia de tot lo que lo mateix Mas porter, ha requirit a mi lo notari infrascrit ne otorgués esta publica escriptura que fonch feta en la ciutat de Barcelona a trenta dias del mes de Janer del any del Naixement del Sor. de mil set cents seixanta y vuyt. Essent presentws per testimonis Gaspar Soler candeler de cera, Y Antón Cabanas estudiant en Barcelona residents. Y lo dit Mas conegut per mi lo notari infrascrit se subscrigué se sa propria ma.
Joseph Mas. En poder de mi Francisco Gualsa y Aparici notari.