Saga Bacardí
00178
RECOMPRA DE CENSO EN FAVOR DE LA CATEDRAL POR PARTE DE
DEHONA DE RIQUER A FAVOR DE BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL
.

Sia â tots notori, com lo Reveren Mariano Sallimon lo Pbre. Beneficiar de la Santa Catedral Iglesia de Barna. Com â obtenin lo benefici primer baix invocacio de dita Catedral Iglesia fundat: En dit nom, firma per rahó de Señoria lo Acte de Revenda, y Cesio feta, y firmada per lo Reverent Francisco Vila, y Vila Preveré en Barcelona resident en certs noms â favor de Baltasar Bacardi y Clavell Ciutadá de Barcelona, com â tenin pret, y causa de Dn. Ramon de Dehona, y Gallart, de Dña. Maria Anna de Dehona, y de Riquer Conjuges, y de Dn. Joseph son fill, de tot aquell Cens de penció setanta lliuras, que deduhidas las corresponcions, quedan francas quaranta set lliuras, y sis sous, junt ab la Señoria Mitjana, que tots añs en quant â la meitat â disset de Janer, y en quant â la altra meitat â disset de Juliol dit Dr. Vila cobrava de Jaume Escarabatxeras fuster de esta Ciutat, sobre aquellas zinc Casas, y Hort clos de parets, situadas en los Carrer, esto es lo un anomenat de las tapias, y lo altre que va del Monastir de Religiosas dels Angels, al Seminari, ô Colegi Episcopal, tot llargament designat, y confrontat en lo Acte de dita Revenda rebut en poder del Notari infrit â trenta de Janer proxim pasat, los Censos, Lluhismes, y demés drets dominicals deguts â dit firmant sempre salvos; Confessant haber rebut del dit Baltasar Bacardi en diners comptat en presencia del Notari, y testimonis infrits vuyt lliuras set sous y quatre diners, per lo Lluhisme â dit firmant degut per rahó de dita Revenda, feta gracia del restant. Y així ho firma en esta Ciutat de Barna. Â tretse dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil set cents sexanta vuyt; Essent presents per testimonis Thomas Vila Fuster, y Francisco Maspons Escrivent en dita Ciutat residents: Y lo dit firmant conegut per mi lo Notari infrascrit se firma de sa propria ma.= Mariano Sallimon Pbro.
En poder de mi Francisco Gualsa y Aparici