Saga Bacardí
00182
ESCRITURA DE LIQUIDACION Y REPARTO DE MERCANTIL, SOCIOS ROCA, CARRERA, PELLISSER, Y BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.


Sia notori com nosaltres Balthasar Becardít impresari del Real vestuari de las tropas de Sa Magestat, Geroni Roca mestre de casas, Anton Carrera fabricant de indianas, y Joan Pellisser jove espaser tots ciutadans de Barcelonaa. De nostre grat, y serta ciencia confessam, y en veritat regoneixem la una part a la altra de nosaltres ad inviccem, et vicissim que havam vingut a bo lleal, y verdader compte y rahó de tot lo que per cada hu de nosaltres respectivament havem administrat, y cobrat per rahó del acte de compañía entre nosaltres fet y firmat en poder de Jaume Tos y Romá notari publich real collegiat de numero de Barcelona als set de Juny mil setcents seixanta y tres aixique nos havem repartit per iguals parts, y porcions, y a satisfacció de cada hu de nosaltres tots los fondos, y efectes fins lo dia present resultants de dita compañía haventme encarregat jo dit Joan Pellisser de tots los efectes y diners repartits, y tocants a mi, y a dit Anton Carrera, y jo dit Geroni Roca dels pertañents a mi, y a dit Balthasar Becardit, de manera que solo queda existent de effectes de dita compañía los deutes seguents.
Primo: Deu Pere Bages de Tortosa………………………………….…………168Ll 17S 2D
Item: Per lo que se ha abonat a Geroni Roca per los gastos
ha fet per solicitar lo dit cobro……………………………………………………….5Ll 15S
Item: Manel Dordal de Moya……….…………………………………………….72Ll 6S 7D
Item: Pere Domenech seller.………………………………………………………34Ll 5S 4D
Item: D. Joan Batista de Sabat y fill de Valencia de resta de
un compte de indianas remesas, cent y setse pessas de vuyt
monedas de Valencia, que son……………………………………………………..162Ll 19S

444Ll 5S 4D

Quals deutes per no haverse pogut cobrar no se han repartit, y venint lo cas de cobrarse volem se repartesquian entre nosaltres, per parts iguals com a effectes de dita compañía. Per lo que resilim cancellam, y annullam lo sobredit acte de compañía, y sos dependents y totas las obligacions en ells contengudas de manera que o pugan dañar, ni aprofitar a ninguna de ditas parts, com y també qualsevols papers que per rahó de aquella nos hajen firmat los uns als altres, sian de ninguna forsa y valor. Absolent, difinint y remetent la una part a la altra quant podriam pretendrer sobre las ditas cosas, així que prometem la una part a la altra, ad invicem, et viussim no convenirnos per rahó de aquellas en judici, ni fora de ell, imposantnos slenci, y callament perpetuo av pacte firmissim de no demanar, ni pretendrer cosa alguna mes. Donantnos per contents, y enterament satisfets de la part a cada hu de nosaltres tocant. Y respecte de que en lo tribunal de la Llotja de Mar se esta ciutat se estava seguint causa entre nosaltres sobre la repetició de comptes pretenia jo dit Joan Pellisser, y quedar ab lo present acte las disputas finidas, renunciam així mateix a la dita lite y causa, merits, y procecució de aquella, prometent ad invicem, et viciessim, que dita causa no continuarém ni altra de nova sobre ditas cosas intentarem, cancellant, y annullam lo proces de dita causa, y tot lo en ella actuat de manera que de aquí en avant no puga dañar, ni aprofitar a ninguna de ditas parts: totas las quals cosas prometem tenir sempre per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir en temps algú baix obliació de nostras respectives bens, y de cada hu de nosaltres assolas mobles, e immobles haguts y per haver en deguda forma llargament.Y quedam advertits per lo notari avall escrit, que lo present contracte, se ha de registrar en lo offici de hipothecas de esta ciutat, dins lo termini de sis dias del dia present en avant contadors, sens qual requisit no fará fee contra las hipothecas pera perseguirlas en justicia, en virtut de la nova Pragmatica de Sa Magestatttt sobre hipothecas publicada en lo any proxim passat. Y aixís ho firmam en Barcelona als nou dias del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents seixanta y nou. Essent presents per testimonis Francisco Parellada comerciant, y Domingo Sahyn escultor, ciutadans de Barcelona per ditas cosas cridats.
Baltaza Bacardí, Geroni Roca, Anton Carrera, Joan Pallicer, En poder de mi Joachim Tos notari publich.