Saga Bacardí
00183
DEVOLUCION DE PRESTAMO HECHO A JOSE IGNACIO DE AMIGANT, POR SU ESPOSA MARIANNA, HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

Sia a tots notori: Com Balthasar Bacardí comerciant.ciutadá de Barcelona. Espontaneament firma apoca, a la Señora Da. Marianna Amigant y Leonardo viuda del Señor Dn. Joseph Ignasi de Amigant en esta ciutat domiciliada, encara que ausent, y per ella lo notari avall escrit present y estipulant de la quantitat de tres centas setanta sinch lliuras barcelonesas, que son per semblants, que dit Bacardit ne a deixá,, a dita Sra. Da. Marianna, a saber tres centas lliuras als ultims de Agost mil set cents sexanta vuyt. Y las restants setanta sinch lliuras als primers de Novembre del mateix any. Lo modo de la paga de ditas tres centas setanta sinch lliuras es, que aquellas confessa haver rebut de comptats, a las voluntats, alguns dias antes del dia de Nadal del mateix any mil set cents sexanta vuyt, per mans del Rnt, Benet Mota Pbre. Y aixi renunciant a la excepció del diner no hagut y no rebut, y a tot y qualsevol dret o lley de son favor, no sols firma la present apoca, sino tambe, respecte que dita Sra. Da. Marianna de Amigant la pagá la quantitat expessa la present apoca, usant de la facultat per dits Sr. Dn. Joseph Ignasi de Arigan son marit, a dita Sra. per estas y altras cosas donadas, concedidas, ab acte rebut en poder del notari avall escrit, als setse Desembre mil set cents sexanta vuyt, sens evicció alguna de sos bens, cedeix, a dita Sra. Da. Marianna de Amigant, tots los drets y accions a ell dit Bacardit competent, per a defensar la quantitat pagada, y recobrada de qualsevols personas, que convinga a cerca del que la constitueix sa procuradora com en cosa propria. Y aixi ho firma, en Barcelona als vint y sinch dias del mes de Abril any del Naixement del Señor de mil set cents setanta. Essent presents per testimonis Joseph Francisco Claramunt notari publich de numero de Barcelona, y Ramon Monté comerciant ciutada en Barcelona per ditas cosas cridan.
Baltasar Bacardí, en poder de mi Joseph Mariano Avella notari.