Saga Bacardí
00194
ESCRITURAS POR SEÑORIA HACIA SANTA MARIA DEL MAR, SOBRE CASAS COMPRADAS DE NOGÚES, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.


Sie notori: Com jo Dr. Joseph Pujol Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, com a obtentor del Benefici segon del altar de la Santissima Trinitat constituhit en dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, com consta de la collació de dit benefici a mon favor feta en actes de la curia ecclesiastica de la present ciutat, als tretse de Febrer de mil setcents quaranta, y de la pocessió lo mateix die, de que fa fe lo Rnt. Dr. Francisco Riffós Pbre. notari y escriva de dita curia. En dit nom firma per rahó de Señoria, en quant a mon interés lo acte de venda perpetua feta, y firmada per Pere Joan Nogués sastre, ciutadá de Barcelona a favor de Balthazar Bacardit, y Clavell menor de días paller, y sastre de la mateixa ciutat, entre altres cosas de totas aquellas casas ab dos portals fora obrint, situadas en la present ciutat, y en las Voltas dels Encants, prop lo carreró o Fundich en temps antich nomenat de Pere Ferran de Vich, quasi devant de la iglesia de Sant Sebastiá, y de aquellas dos parts fetas tres iguals parts del cens de penció deu lliuras, que tots anys al primer de Mars deu fery prestar lo Magnifich Llorens Massanés y Giralt ciutadá honrat de Barcelona tot llargament designat, y confrontat en lo dit acte de venda rebut en poder del notari avall escrit als vint y hu de Agost de mil setcents sexanta y dos. La qual firma per rahó de Señoria fas salvats tots los drets, censos, y lluhismes, que forsa se me degan, y no sien pagats. Per lo qual firma per rahó de Señoria, eo lluhisme a mi tocant per rahó de la sobedita venda, confesso haver rebut del dit Balthazar Bacardit comprador setanta cinch lliuras moneda barcelonesa, fent gracia del demes. Y aixi ho firmo en Barcelona als set días del mes de Maig any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Grau Cassani y Joan Serrarrica escrivents en dita ciutat de Barcelona residents per ditas cosas cridats.
Dr. Joseph Pujol Pbre. En poder de mi Jaume Tost y Romá notari, que certifico coneixer a dit contrahent, que ha firmat de sa ma propria.
.

Sie notori. Com Jo Dr. Joseph Pujol Pbre, y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, com a obtentor del Benefici segon de la Santissima Trinitat en lo Altar de la dita Invocació constituhit en dita Parroquial Iglesia instituhit y funda, com consta de la collació de dit benefici a mon favor feta en actes de la curia ecclesiastica de la present ciutat, als tretse de Febrer de mil setcents quaranta, y de la pocessió lo mateix die de que fa fee lo Rnt. Dr. Francisco Riffós Pbre. notari y escriva de dita curia. En dit nom firma per rahó de Señoria, en quant a mon interés lo acte de venda perpetua feta, y firmada per Pere Joan Nogués sastre, ciutadá de Barcelona a favor de Balthazar Bacardit, y Clavell menor de días paller, y sastre de la mateixa ciutat, entre altres cosas de totas aquellas casas ab dos portals fora obrint, situadas en la present ciutat, y en las Voltas dels Encants, tot llargament designat, y confrontat en dit acte de venda rebut en poder del notari avall escrit als vuit de Octubre de mil setcents sexanta y dos. La qual firma per rahó de Señoria fas salvats tots los dits censos, y lluhismes que forsan se me degan, y no foran pagats, per la qual firma per rahó de Señoria eo lluhisme a mi tocant per rahó de dita venda confesso haver rebut de dit Balthazar Bacardít comprador set lliuras moneda barcelonesa, feta gracia del demes. Y aixi ho firma en Barcelona als set días del mes de Maig any del naixament del Señor de mil setcents sesxanta y tres. Essent presents per testimonis Grau Cassani y Juan Serrarrica escrivents en dita ciutat de Barcelona residints per ditas cosas cridats.
Dr. Joseph Pujol Pbro. En poder de mi Jaume Tos y Romá notari que certifico coneixer a dit contrahent, que ha firmat de sa má propria.