Saga Bacardí
00198
ESCRITURA DE PAGO A DIFERENTES ACREEDORES DE LOS TROCH, POR VENTA DE TIERRAS PAGADO POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.


Joseph Mon fuster, Pau Hosta apotecari, lo Dr. en medicina Ignasi Ribas tots en la Parroquia de Santa Eularia de Provensana alias del Hospitalet Bisbat de Barcelona habitants y Isabel Ribas y Troch muller de dit Dr. Ignasi en los noms de usufructuari y propriateria. De sa espontanea voluntat firman apoca ab cessió a Balthasar Bacardí y Clavell comerciant, ciutadá de Barcelona absent, y lo notari avall escrit com a publica persona present y estipulant pagant per una partida per Bonaventura y Christofol Troch, pare y fill usant de la facultat per estos a dit Bacardí concebuda ab lo acte de venda avall calendat, y de aquellas mil siscentas lliuras que foren lo preu de la venda per dits Bonaventura y Christofol Troch a dit Bacardí y a sos successors perpetuament firmada de set mojadas y mitja de terra, que son part de aquella gran pessa de terra de tinguda vint y una mojada y mitja situada en dita Parroquia del Hospitalet llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del notari infrascrit al primer del corrent de la quantitat de cent vuitanta sinch lliuras barcelonesas so es dit Mon de quaranta sinch lliuras per las mans y recaptes tocants a son ofici que ha posat en las obras ha fet en las casas, que dit Bonaventura Troch posseheix en dita Parroquia del Hospitalet. Dit Horta de quaranta lliuras per lo valor de las medicinas presas en sa botiga fins lo dia primer del corrent. Y dits conjuges Dr. Ignasi e Isabel Ribas y Troch de cent lliuras, per semblant que junt ab una calaixera robas y vestits segons son estat dit Bonaventura Troch ne feu donació a dita Isabel sa filla ab un capitol resultant dels capitols matrimonials per rahó de son matrimoni firmats y jurats rebuts en poder del notari avall escrit. Y vint y Maig mil set cents sexanta sinch. Lo modo de la paga de ditas cent vuitanta sinch lliuras es que aquellas reben de dit Bacardí ab presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona, so es quinscun sa quantitat corresponent. Y en testimoni del sobre dit, no sols firman la present apoca, sino també cedeixena dit Bacardí y a los successors tots los drets y accions que los competescan pera defensar dita venda contra qualsevols acrehedors usant de dits drets cedits en judici y fora de ell, com millor li convinga ab constitució de procurador com en cosa propria. Y aixi ho firman en dita Parroquia del Hospitalet als deu días del mes de Mars del any mil setcents setanta quatre. Essent presents per testimonos Pau Miquel Pages y Miquel Casanovas Manescal tots de dita Parroquia, quals afrirman coneixer a dits otorgants per son respective nom y apellido.
D. Ignasi Ribas, Pau Horta apotecari, Per dits Joseph Mon y Isabel Ribas y Troch que an dit no saber de escriurer en sa presencia y vluntat firmo jo dit Miquel Casanobas marescal altra de dits testimonis, En poder de Daniel Troch notari, que com a son substitut he entervingut a esta recepció, y fas fe que per haver dit Tos sobre exoressat Joseph Mon, y Isabel Ribas no saber de escriurer firma per ells altre de dits testimonis, Narcis Salas y Soler notari.