Saga Bacardí
00208
VENTA DE MIQUEL FRANCISCO PUJOL RAMONEDA A BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL DE CUATRO MOJADAS Y UNA CASA EN SANS, MEDIA MOJADA EN SANS, DOS MOJADAS EN LA RIERA DE MAGORIA, UNA MOJADA EN SANS, CUATRO MOJADAS EN SANTA EULALIA, CENSO SOBRE UNA MOJADA Y UNA CUARTA EN SANS
.

En nom de Deu. Amen. Miquel Francisco Pujol y Ramoneda ciutada honrat de Barcelona en ella domiciliat per expedicio de mos negocis molt graves, y urgents: De ma libre voluntad, y certa ciencia per mi, y per tots mos hereus, y succesors vench al Sor. Baltasar Bacardi, y Clavell Sor. del lloch, y terme de Pinós, y de la Cuadra de Ballestar y Assendista General dels Vestuaris del Real exercit de Sa Magestat Católica en Barcelona domiciliat, encaraque ausent y per ell present, y estipulant lo notari baix firmat, y a qui son dret, y causa tindrá perpetuament: Primo tota aquella casa ab sa pessa o gleva de terra capma en la que jo edifiqui dita casa, de tingada, la gleva quatre mojadas poch mes, o menos, ab entradas y eixidas, drets, y pertinencias uñials de aquellas, que com a franca en alou, per la canario se dirá y per lo que se explicará en la sexta designa tinch, y possehesch en la parroquia de Sta. Maria de Sans territori de Barcelona, y lloch autiguament dit lo Pont, o Savall, y vuy la Riera Blanca. La qual pessa de terra es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra campa de tingada zinc mujadas, y una quarta canudas com se diu en lo establiment que en las espectancias se calendará baix diada de vint Setembre de mil set cents vint y hu, que antes de canarse se deya ser de sis mujadas poch mes, o menos, y en lo acte de la venda, que tambe en las espectancias se calendará baix diada de sis Setembre de mil set cents trenta vuyt, se desya esser de set mujadas situada en dit lloch, com la restant una mujada, y una quarta la possehesca vuy Joan Fisas pages de dita parroquia de Sans, y per ella cobro lo cens de quatre lliuras, que en sue lloch designaré. Y termena la dita pessa, o gleva de terra de quatre mujadas, de llevant parta b terras del Dr. En dret Joseph Navarro en Barcelona domiciliat, part ab terras de Joseph Cuyás pages de la parroquia de Sarriá y part ab terras de Magí Planas, y Pi pages de Espulgas; de mitg dia ab terras dels hereus, o succesors de Gertrudis Rius, y Gombart muller, que fou de Pau Rius pages de dita parroquia de Sans, y part ab terras de Joan Fisas, que en sise lloch designaré, part ab terras de Joseph Monné pages de dita parroquia de Sans, y part ab terras de Pau Santoma revenedor ciutadá de Barcelona: Y de tremuntana part ab terras de dit Santoma, y part ab la pessa, que en segon lloch designaré. Item segundo: tota aquella altra pessa de terra campa de tingada mitra mujada poch mes. o menos, ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias uñials de aquella, que per los titols calendaré tinch, y possehesch en pur, libre, y franch alou en dita parroquia de Santa Maria de Sans, y a continuacio de la en primer lloch designada. La qual pessa de terra de la present designa es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra campa de tingada deu mujadas que en pur, libre, y franch alou allí posseheiu en mil set cents sexanta quatre Pau Antón Bertran, Custó, y Guitart apotecari ciutada de Barcelona.. Es de saber que tota dita pessa de deu mujadas, está subgecta a la prestacio de décima de tots fruits a la capistolia de la Seu de Barcelona; que deurá pagar lo comprador per lo corresponent a dita mitra mujada. Y termena la pessa de terra que vench, de llevant ab honor de dit Dr. en drets Joseph Navarro, que antes fou de Antón Navarro notari publich de numero de Barcelona, en la qual present te cinquanta zinc canas; de mitg dia, part ab altre honor del mateix Dr. Navarro, que antes fuo de dit Notari Navarro, y antes de T. Coll, y part ab la pessa de terra en primer lloch designada que antes fou de Joan Rius, antes de Dr. Gaspar de Berart, y antecedentment de Joan Sans pages de Alella, en la qual part, o confrontacio de mitg dia te trenta set canas: de ponent part ab terras de dit Pau Santorna revenedor ciutada de Barcelona, y part ab terras de Joseph Torns pages de Sans que antes foren de dit Santorna: y de tremuntana part ab ditas terras de Torns part ab la carretera nova, y part ab terras de dit Dr. Navarro. Item tertio tota aquella altra pessa de terra campa de tingada dos mujadas poch mes, o menos ab entradas, y eixidas, drets, y pertinencias uñials de aquella que per los titols calendaré tinch, y possehesch en lo territori de Barcelona molt proa del lloch ahont antiguament era constituhit lo Monastir de Valldoncella, y lloch dit la Riera de Magoria. Se te per los hereus , o successors de Da. Catarina Salvá filla de Dn. Miquel Salvá y de Da. Alaxia Anna Salvá, y Setantí, com a succehint al Match. Lluis Setantí doncel de Barcelona domiciliat a cens de cinquanta Quatre sous tots anys pagadors en lo dia, o festa de tots los Sants. Qui ho tenen (junt ab altras cosas) en directe domini, o franch alou del Priorat de Sta. Maria de Taarrassa a cens de nou sous tots anys pagadors en lo dia, o festa de St. Miquel del mes de Setembre. Y termena dita pessa de terra, de llevant ab lo cami per lo qual se va de Barcelona a las Corts de Sarriá, que antes era la Riera Magoria; de mitg dia ab honor del Rnt. Prior, y Convent de St. Agustí de esta ciutat, que antes fou de Eulalia Massanes y Giralt viuda , antes del Hospital General de Sta. Creu de esta de Barcelona, y antecedentment de Rafel Guinart; de ponent ab dita riera de Magoria ahont vuy per allí passá: y de tremuntana ab honor de Magí Negrevernis comerciant matriculat ciutada de Barcelona, que antes fou de Dn. Francisco Sembusart, y antecedentment de dit Rafel Guinart. Item quarto tota aquella altra pessa de terra campa de tingada una mujada poch mes, o menos, ab entradas, y eixidas, drets, y pertinencias uñials de aquella, que per los titols calendaré tinch y possehesch en pur, libre, y franch alou en dita parroquia de Sta. Maria de Sans y lloch dit la Creu de Port: Es de saber que antes dita pessa de terra se tenia per Jaime Bosser mestre de dixa a cens de vint y set sous en lo dia o festa de St. Joan del mes de Juny, pero com despresa b acte rebut en poder de Francesch Reverter notari publich de Barcelona a dos Setembre de mil sis cents quaranta sis dit Jaime Bosser vené, y absolgué lo referit cens ab sa señoria descrita a Bernat Sembasart a las horas procurador de dita pessa, per lo dit cens ab son domini quedá extinguit. Y al domini util de la de la mateixa pessa aplicat. Y consolidad. Y termena la propria pessa de esta designa, de llevant ab honor de Francisco Borrell ciutada de Barcelona que antes fou de Joseph Canyudo adroguer, y antecedentment de Bartomeu Vinyals pages de la parroquia de St. Vicens de Sarriá: de mitg dia ab lo cami real per lo qual se va a la Capella de Nra. Sra. de Port al Riu de Llobregat; de ponent ab terras del Rñt. Prior, y Convent de Nostra Sra. de la Marce de esta ciutat, que antes foren de Gaspar Bams; y ab tremuntana ab honor de Dn. Miquel de Rigalt en Barcelona domiciliat, que antes fou de dit Joseph Canyado, y antecedentment del Dr. En dret Francisco Cainó. Item quinto tota aquella altra pessa de terra campa contenint en si quatre mujadas poch mes, o menos ab entradas y eixidas, drets, y pertinencias uñials de aquella que per los titols calendaré tinch, y posseheisch en la parroquia de Sta. Eulalia de Provensana. Ats del Hospitales cerca lo Castell de Bellvis, y cerca la Riera nominada, la Riera Blanca. Se te per los actes antichs, y per la Cabba insextada en lo acte que en las espectancias se calendará baix diada de sis Setembre de mil set cents trenta vuyt, es a saber en quant a una mujada, y tres cuartas en directe domini, o franch alou del benefici primer baix invocació de Sta. Agnés fundat en la Seu de Barcelona cens de nou sous tots anys pagadors en lo dia, o festa de St. Joan del mes de Juny; la qual una mujada, y tres cuartas afrontava antiguament de llevant ab un petit cami; de mitg dia ab honor dels hereus, o successors de Gervasi Oliver esparter; de ponent par ab honor de Francisco Famades pages de Sans, y part en honor de Antón Riera mercader; y de tremuntana ab dita Riera Blanca. Y en quant a las restants dos mujadas, y una quarta, en directe domini, o franch alou del benefici primer baix invocacio de St Dionis fundat en dita Seu de Barcelona, a cens de dos quarteras y sis cortans ordi tots anys pagadors en lo dia, o festa de St. Joan del mes de Juny: De las quals dos mujadas y una quarta no se continuan sas afrontacions antiguas per no haverse trobat en los actes.es de saber que de ditas mujadas de terra sobre designadas de quatre mujadas las quals aixis en una gleva termena de llevant ab terras de Francisco Feu ciutada de Barcelona que antes foren de Isidro Rodoreda argenter: de mitg dia parta b terras dels hereus, o successors de Antón Roser pages de la parroquia de St. Vicens de Sarriá, y part ab terras dels hereus, o successors de Dn. Antón Sandoval: de ponent part ab terras de dits hereus, o successors de Dn. Antón Sandoval, y part ab terras dels hereus, o successors de Dn. Joseph de Cortada y Senjust en Barcelona domiciliat, y de tremuntana ab lo cami Real per lo qual se va de esta ciutat a la Barca del Prat. Item sexto. Y finalment tot aquell cens en lo temps de sa imposicio de pencio zinc lliuras moneda barcelonesa, y vuy (per la facultat se dirá) de pencio quatre lliuras junt ab la señoria mitjana firma fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret al Sor. mitjá competent en dit cens pencio, y porratas del dit dia de vuy en avant devedoras, y son preu en cas de lluicio del mateix cens si será lluible, que tots anys per los titols calendaré cobro, y cobrar dech en lo dia, o festa de Nostra Sra. del mes de Agost, per tota aquella pessa de terra campa fitada de tinguda una mujada, y una quarta poch mes, o menos, que Joan Fisas pages de dita parroquia de Sta. Maria de Sans te y posseheix en la mateixa parroquia, y lloch nomenat la Riera Blanca y a continuacio de la pessa de terra en primer lloch designada de la qual es part aquella. Se te la dita pessa de terra per la qual cobro dit mon cens per mi, aixis com de vuy en avant en virtud de esta venda se tindrá en señoria mitjana per dit comprador a cens de las referidas quatre lliuras tots anys pagadoras en lo lluisme que lo procurador de la hereda del qui havia obtingut lo benefici que diré firma a favor de mon pare Miquel Pujol en poder de Miquel Cabrer notari publich de numero de Barcelona a trenta hu Juliol de mil set cents trenta nou, y la canació que se ha apuntat, en la pessa de la primera designa, en diracte domini, o franch alou del benefici de St. Miquel fundat en la parroquia Iglesia de St. Miquel de Sarriá, bisbat y termini de Barcelona, a cens de una lliura dos sous, y sis diners tots anys pagador en lo dia, o festa de Ntra. Sra. del mes de Mars. Es de saber que per quanta b lo acte del establiment de dita pessa de terra de una mujada, y una quarta, que en las espectancias se calendará baix diada de vint y zinc Setembre de mil set cents disset fiu imposat dit cens de zinc lliuras, y donada facultat de lluisme dos lliuras deu sous en pencio per cinquanta lliuras en preu, perso en virtud de dita facultat, y de la Real Pragmatica de reducció de fon del zinc al tres per cens de Cemals, y censos lluibles dit cens de zinc lliuras ha quedat com es reduhit a las expresadas quatre lliuras, podense lluir de ell una lliura deu sous en pencio per cinquanta llaixas en preu. Y termena la enunciada pessa de terra de una mujada, y una quarta, de llevant ab la pessa de terra en primer lloch designada, de la qual es part; de mitg dia ab altre honor de dit Joan Fisas, de ponent ab dita Riera Blanca; y de tremuntana part ab terras de Gervasi Torns, y parta b terras de Joseph Monné àgesos de dita parroquia de Sans, que antes foren de dit Pau Antón Bertran, y Gustó apotecari. Y me pertenyen las cosas sobre venudas es a saber la pessa de terra en segon lloch designada en virtud de venda a mi, y als meus perpetuament feta, y firmada per Pau Antón Bertran, Cuitó apotecari ciutada de Barcelona ab acte rebut en poder de Joan Costa notari publich Real colegiat de numero de Barcelona a set Juny mil set cents sexanta quatre. Y las demes pessas de terra sobre designadas, y lo cens sobre explicat me espectan com a hereu del Sor. Miquel Pujol ciutada de Barcelona, mon pare, per est instituhit ab son ultim testament que atorgá en poder de Miquel Cabrera notari publich de numero de Barcelona a vint y dos Novembre de mil set cents quaranta dos. A dit Señor Miquel Pujol mon pare pertanyan, es a saber la pessa de terra en tercer lloch designada en virtud de venda a ell, y als seus de altra pessa, y de aquella designada en segon lloch de la mateixa venda, feta y firmada per Mariangela Coma doncella en Barcelona habitant, ab acte rebut en poder de dit Miquel Cabrertonari a vint y sinch Janer de mil set cents quaranta firmat per raho de Señoria. La pessa de terra en quart lloch designada pertanya a dit mon Sor, pare en virtud de venda de ell a la Sra. Eulalia Pujol, y Ramoneda viuda de dit Sor. Miquel Pujol ma mare vuy difunta en lo nom de usufructuaria de la heretat, y bens que foren de dit son difunt marit, y pare meu y a mi en qualitat de hereu de dit mon Sor. pare com a mes donant en lo encant publich comprant en nom,, y a utilitat de dita heretat, feta, y firmada per los marmessons del testament del Match Ramon de Sambasart doncell en Barcelona domiciliat ab acte rebut en poder dre Joan Olsina y Cabanas notari publich de numero de Barcelona a divuyt Mars de mil set cents quaranta vuyt. La pessa, o gleva de terra de quatre mujadas (ahont edifiquí dita casa) en primer lloch designada, no sols per lo reddiment o restitucio de aquella, antes dividida en dos pessas de terra, a ell com a Señor de las mateixas dos pessas, per las quals cobrava vint y vuyt lliuras setse sous de Cens feta, y firmada per Joan Fisas pages de dita parroquia de Sta. Maria de Sans ab acte rebut a tres Setembre de mil set cents quaranta; Sino tambe en virtud de venda per execucio del tribunal Real ordinari de Barcelona a dit mon Sor. pare com a mes donant en lo encant publich feta, y firmada per lo procurador de Dn. Gaspar de Bernart, y ab intervencio de Lluis Xamman un dels notaris de aquell a sis Setembre de mil set cents trenta vuyt, del Mas Rífos de Cantallops vuy torre de Pujol, de altras cosas, y de un cens ab Señoria, y demes drets de pencio trenta tres lliuras, setse sous (encara que lo acte en sa designa quinse equivocadament diga trenta quatre lliuras per los establiments calendare) que cobrava de dit Joan Fisas per la referida gleva antes dividida en dos pessas de terra, y per la pessa de terra sabre en sisé lloch confrontava, per la qual cobro enccexa lo cens de quatre lliuras allí designat, que antiguament era de pencio zinc lliuras, las quals junt ab las referidas vint y vuyt lliuras setse sous feryan la suma de ditas trenta tres lliuras setse sous. Y a dit Dn. Gaspar de Bernart espectada dit cens de vint, y vuyt lliuras setse sous que percibia per la dita gleva antigument com se ha dit dividida en dos pessas de terra, es a saber en quant a dos lliuras setse sous en virtud de establiment de la una de ditas dos pessas de tingada dos cuartas menos tretse destres ab imposicio de iguals dos lliuras setse sous de cens per ell fet, y firmat al expressat Joan Fisas ab acte rebut en poder de Francisco Bonaventura Torres notari publich de Barcelona a vint Setembre de mil set cents vint y hu: Y en quant a las restants vint y sis lliuras en virtud de altre establiment de la altra de ditas dos pessas de tingada tres mujadas, y mitra menos trenta destres ab imposicio de semblants vint, y sis lliuras de cens, al mateix Joan Fisas fet, y firmat ab altre acte rebut en poder de dit Torres notari a set Mars de mil set cents vint, y tres. Lo cens vuy de pencio quatre lliuras, y antes zinc lliuras sob re en sisé lloch designat, que a resta de dit cens de trenta tres lliuras setse sous, pertanya tambe a dit mon Sor. pare, en virtud de la sobre calendada venda per exedcucio de dit tribunal Real ordinari de sis Setembre de mil set cents trenta vuyt, a ell feta per lo procurador de dit Dn. Gaspar de Berart. Y a dit Dr. Gaspar espectada dit cens vuy de quatre lliuras, y a las horas de zinc lliuras en virtud de establiment de dita pessa de terra de zinc cuartas situada en la citada parroquia de Sans, y lloch dit la Riera Blanca ab impossiscio de ditas zinc lliuras de cens al expresat Joan Fisas fet, y firmat per dit Francisco Bonaventura Tarn notari a vint y zinc Setembre de mil set cents disset firmat per raho de señoria. Y la pessa de terra en quart lloch designada pertanya tambe a dit mon Sor. pare per titol de la sobre calendada venda per execucio de dit tribunal Real ordinari del sis Setembre mil set cents trenta vuyt en lo nou lloch de la mateixa venda a ell feta, y firmada per dit procurador de Dn. Gaspar de Berart. La qualo venda fas cokm millor en dret tinga lloch ab pacte que me reservo tots los fruyts y redits, que per qualsevol titol, y causa se me estigan devent fins vuy de las cosas compresas en esta venda. Item ab pacte que respecte de trobarse pendent plei en la Real Audiencia per part del Rnt. Corrector, y Convent de St. Francisco de Paula de la present ciutat y lo Excelentisim Sor. Marques de Aytona contra los terratinents del terme, y Castell de Port, pretenent aquells, denme de tots los fruyts de aquellas terras. Perso vindran a carrech, o benefici de dá comprador las resultas de dit pret (no obstant la eviccio que avall prometre) en lo que tinga mira alas terras, que ab lo present li vench, y sien compresas baix los limits de dits terme, y Castell. Y ab dits pactes, y no sens ells extrach las cosas sobre venudas de mon dret, y domini, y las transferesch a dit comprador, real, y actual, o quasi de aquellas li dono facultat peraque de sa propria autoritat y sens ministeri de justicia se la puga pendrer, y retenir, y entretant tardará en pendrerla me constituhesch tenirlas, y possehirlas per ell, y en son nom. Y per ultim li cedesch tots drets, y accions que me pertenyen, y pugan en avant competirme en ditas cosas venudas peraque de vuy en avant puga en son cas usar del dret de prelacio, o fadiga en qualsevols successions, transportacions, y altenacions fahedoras de las cosas sobre las quals rebo dit cens de quatre lliuras en sise lloch designadas. Demanar, y cobrar no sols los lluismes que de vuy en avant se deuran per ditas successions, transportacions, y alienacions fahedoras, sino tambe las pencions, y porratas se deuran del mateix cens, y son preu en cas de lluicio si será lluible, y del que cobrará donar y atorgar recibo, apocas, cessions, difinicions, absolucions, y demes escripturas necesarias. Y generalment, en , y sobre totas las cosas compresas en esta venda puga valerse de dit drets, y accions judicials. Y extrajudicialment com millor li convenga per lo qual efecte lo constituhesch mon procurador com en cosa propria aab clausulas de intima a qui convenga, y especialment a dit Joan Fisas, peraque a dit comprador dit cens regonegue,l y pague a dit comprador dit cens ab tots sos drets, aixi com regonexerme, y pagarme devia altra intima no aguardada. Salvant sempre sobre las cosas emfiteoticarias sobre venudas los cens, y demes drets dominicals dels Sors. Sobre expressats, perqui respectivament se tenen, y per raho del present contracte lo competent lluisme, lo qual es quant a las pessas de terra en tercer, y sisé lloch designadas es al quint, y en quant a la en quint lloch designada es al ters que deurá pagar dit comprador. Lo preu de esta venda es nou mil quatre centas sexanta sis lliuras tretse sous, y quatre diners moneda barcelonesa francas per mi dit venedor, las quals confeso haver rebut del comprador en esta forma es a saber zinc mil zinc centas sis lliuras, quinse sous, y nou diners en diner efectiu en or, y plata, que son resta de aquellas trenta set mil, y zinc centas lliuras, que en or, y plata se me feren adelantadas per dit comprador ab motiu del tracte de la present, y altras vendas conforme me convenia, y necesitaba, y per ell mediant recibo, que jo li firmí a dos del proa pasta Agost foren entregadas en lo mateix dia en presencia del Rñt. Joseph Cambó pbre., y del notari avall escrit a compte del preu de estas, y de las insinuadas altas vendas a las horas fahedoras= Dos mil zinc centas lliuras las confesso haver rebudas per medi de la taula dels Comuns deposits de esta ciutat, y son tambe resta de aquellas tretse mil y zinc centas lliuras, o semblants que a cumpliment del preu de ditas vendas lo mateix comprador me digué, y escrigué ab partida en dita taula per ell a mi feta ab intervencio del notari baix firmant a vuit del proa pasta Agost qual partida aprobo ab la present= Y las restants mil quatre centas cinquanta nou lliuras disset sous, y set diners confesso haver rebut del comprador: en esta forma es a saber quatre centas cinquanta nou lliuras disset sous, y set diners no sols per lo que lo mateix comprador ha pagat per mi per pencions, y porratas de censos, y catastro, que se han trobat devent fins vuy de las cosas compresas en esta y en altras vendas, que li he fet, sino tambe per yogures de casas, que jo he percibit, y espectavan a dit comprador, y per altres gastos dependent de esta, y de las ditas altras vendas; Y las restants mil lliuras las rebo del propri comprador en dinerscomptant en presencia del notari, y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Declarant que ditas mil quatre centes cinquanta nou lliuras disset sous, y set diners son las mateixas, que lo referit comprador per dit fi a las horas no liquidat, dogue se deveria, en lo sobre calendada partida de taula, del preu corresponent a esta, y a ditas altras vendas, que li he firmat. Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser aixis convingut, ni rebut, a la de no haver comptat lo diner a la lley que afavoreix als enganyats en mes de la meytat del just valor, y a altra qualsevol lley, y dret, que afavorir me puga condono al comprador tot lo que podrian valer mes del referit preu las cosas sobre venudas que prometo ferli perpetuament valer, tenir, possehir, y percibir respecte y estarli de ferma, y legal eviccio, y legitima defensa en tot, y qualsevol temps, y cas pensat, y no pensat en qualsevol manera,esdevinga aixi de dret com de fet, y de restitucio, y esmena de tots danys, y gastos que per lo referit se li seguescan. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, drets, y accions presents, y esdevenidors, y renuncio a tota lley y dret, que afavorir me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir o subseguirse la especial. Y per major seguretat espontaneament juro lo present contracte tenir sempre per ferm y agradable, y que no se ha fet en frau dels Sors. Alodials, ni de sos drets. Y per ultim se declara quedar advertits per lo infrit notari, que del present acte si menester será se ha de pendrer raho dins los sis dias seguents al present en lo ofici de hipotecas de esta ciutat per los efectes en la Real pragmatica de hipotecas. Y ho atorga en Barcelona als dos dias del mes de Setembre any del Naixement del Sor. de mil set cents setenta y quatre, essent presents per testimonis Joseph Pallas, y Antón Costa de la familia del otorgant, lo qual (a qui jo lo infrit notari fas fe conech) ho firma.
Miquel Francisco Pujol. Joseph Poncico notari