Saga Bacardí
00217
PAGO POR LUISMO Y SEÑORIA HACIA BERNAT NOGUES BENEFICIADO, POR BALTASAR BACARDI Y CLAVELL
.

Bernat Nogués Pbre. y obtentor del Benefici perpetuo simple Iglesiastich baix invocació de St. Miquel en la parroquial de St. Vicens de Sarriá bisbat, y territori de barcelona instituhit, y fundat con de la collació de dit Benefici a mon favor feta, y de la possessió de ell per mi presa consta ab dos autos rebuts en la Curia del Vicariat Iglesiastich de Barcelona a tretse y catorse octubre de mil set cents quaranta sinch, en dit nom firmo per rahó de Señoria en quant a mon interes la venda perpetua feta, y firmada per lo Magnifich Miguel Franceisco Pujol, y Ramoneda ciutadá Honrat de Barcelona al Sr. Baltasar Bacardí, y Clavell Sor. del Lloch, y terme de Pinós, y de la Quadra de Ballestar, y Arrentista General dels Vestuaris del Real exercit de S.M. Catolica en Barcelona domiciliat, de una casa ab sa gleva, y ab tots sos drets situada en la parroquia de Sta. Maria de Sans teritori de Barcelona, de ditas pessas de terra, y de un cens de penció vuy quatre lliuras tot llargament designat en lo acte de dita venda rebut en poder del infrit notari a dos Setembre del any passat de mil set cents setanta quatre. Los censos, lluismes, y demes drets dominicals deguts, y no pagats a mi, y als successors en dit mon Benefici sempre salvos. Per la qual firma per rahó de Señoria, eo per lo lluisme a mi degut per rahó de dita venda confesso haver rebut de dit Bacardí tretse lliuras, sis sous, y vuyt diners moneda barcelonesa feta gracia del demes de dit mon lluisme. Y ho atorga en Barcelona als vint y tres dias del mes de Juny any del Naixament del Señor de mil set cents setanta y sinch. Essent presents per testimonis Pera Ferrer pintor de Barcelona, y Francisco Ferrús escrivent en ella habitant. Y lo atorgant conegut per mi lo notari baix firmat, se subscriu.
Bernat Nogués Pbre. Obtentor del Benefici de St. Miquel fundat en la Iglesia parroquia de Sarriá.
En poder de mi Joseph Ponsico notari.