Saga Bacardí
00222
COMPRA DE LA HEREDAD CAL GUIX EN TORRELLAS DEL FOIX, DE FRANCISCO VERDAGUER A BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als setse dias del mes de Desembre del any del Naixament del Sor. De mil set cents setanta sinch.
En nom de Deu sia a tots manifest com jo Francisco Verdaguer cavaller doncell en la vila de Vilafranca del Panades Bisbat de Barcelona domiciliat, vuy en la present ciutat encontrat: Per expedició de alguns negocis que al present se me oferexen executar, per donar curs als quals no he encontrat medi mes oportu que lo de efectuar la present venda, perço de ma expontanea voluntat y certa sciencia per mi y los meus hereus y successors vench y per titol de venda concedesch a Balthasar Bacardí y Clavell comerciant ciutadá de Barcelona a estas cosas present, als seus, y a qui voldrá perpetuament carta empero de gracia de redimir mitgensant: Tota aquella casa y heretat vulgarment dita vuy casa Guix, y antes Bellpuig, ab totas las terras heretats y porcions de pertinencias de aquella axi cultivas com boscosas, y de viña plantada, que per los titols avall escrits tincyh, y posehesch en lo terme de la vila de Torrellas de Foix corregiment de Vilafranca del Panades. Y se te la dita casa y heretat ab sas terras per la Illustre Sra. Da. Gertrudis de Paguera viuda del Illustre Sor. Dn. Ramon de Paguera Verando y Espuny con a Sora. Jurisdiccional de dita vila y terme de Foix y baix son domini y alou a cens de una quartera dòrdi pagadora tots anys lo dia o festa de St. Pere y St. Felix del mes de Agost. Y termina la dita casa y heretat a solixent ab altre honors de mi dit venedor de pertinencias del Mas Florit mitgensant la riera. A mitg dia ab honirs, part de Anton Escofet de la Verna mitgensant en part de dita afrontació un torrent que alli es. A ponent ab honors part de Miquel Coral mitgensant lo dit torrent part de jaume Vallés de la Masana los dos pagesos de dit terme, y part de mi dit venedo de pertinencia del propdit Mas Florit, y part ab la riera vulgarment dita de Dosrius. Y me especta la dita casa y heretat en virtut de llegat que de ella entre altres cosas feu a mon favor Joseph Verdaguer comerciant ciutadá de Barcelona mon difunt pare ab son ultim testament que feu en poder de Anton Comelles notari publich Real collegiat de numero de la present ciutat als vint dias del mes de Nohembre del any mil set cents sinquanta y quatre. Al qual Joseph Verdeguer pare meu espectava en virtut de venda a son favor firmada per Da. Antonia March y Salpí viuda en la vila de Figueras bisbat de Gerona domiciliada de la qual consta ab acte rebut en poder de dit a Anton Comelles notari dia, mes y any en aquell contenguts. La qual venda fas axis com millor dir y entendrer se pot extrahent las ditas cosas de mon domini y poder, transferint aquellas en ma y poder de dit comprador y dels seus . Prometent otorgarlin poseció, corporal, real, actual, o quasi, y donandli facultat peraque de sa propia authoritat puga pendrersela y licitament reteninselas, constituhintme en lo interim posesor per ell, volent que en forsa de estas paraulas, y ab lo ministeri del dalt se entrega dita posesió transferida com si realment y de fet la hagues jo a ell personalment entregada. Cedintli aximateix tots los meus drets y accions en virtut dels quals pugan ell, y los seus durant la present carta de gracia tenir y posehir la sobredesignada casa y heretat, y altrament fer yexecutar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria, valent sobre estas cosas los censos y demes drets dominicals dels Sor. Sobreindividuats, y salvant tambe lo lluhisme devedor, per raho del present contracte. Lo preu de la present venda son tres mil y cent lliuras moneda barcelonesa las quals confeso rebrer de dit comprador en diner comptat en presencia del notari y testimonis avall escrits: Y axi renunciant a la excepció del preu no ser axis convingut, a la lley que subve als engañats en mes de la mitat del preu just y a tot altre dret y lley que favorirme pogues no sols firmo apoca de ditas tres mil y cent lliuras si que tambe dono y cedesch al mateix propdit compprador tot quant las ditas cosas venudas podriaan valer mes del preu sobredit; Prometent la present venda ferli valer y tenir, y la sobredesignada casa y heretat durant la present carta de gracia posehir y estarli de ferma y legal evicció sempre y en qualsevol cas; Com també que sempre que jo y los meus vullam vendrer, o en qualsevol maneera alienar la dita casa y heretat perpetuament, o a casta de gracia preferire y los meus duran preferir a dit comprador y als seus, per haver estat expresament pactada la fadiga convencional: La forma que preu per preu, y pacte per pacte deuran sempre dit comprador y los seus sempre ferti a qualsevol altre pretensor; Per seguretat de tot lo que obligo tots los meus bens mobles e immobles presents y veniders, renunciant al privilegi militar y a la monició o citació de vint y sis dias se consedeixen als que gosan de tal privilegi y a qualsevol altre dret y lley de mon favor. Y peraque totas las ditas cosas tingan major firmesa juro espontaneament a nostre Sor. Deu y a sos quatre Sants Evangelis en ma y poder del notari avall escrit no sols tenir per fermas y agradables sino tambe que lo present contracte no se ha fet en frau del Sor. Dominical sobreindividuat ni sos drets. Y confesam nosaltres dits contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari que del present contracte se ha de pendrer la raho en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims, y en lo de la dita vila de Vilafranca del Panades dins lo de un mes tambe proxim y que sens est requisit no ha de fer contra las hipotecas ni pera perseguirlas judicialment en virtut del manat per Sa Real Magestat ab la Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat als vint y vuyt Mars mil set cents seixanta y vuyt. En testimoni del que firmaram tots esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobrenotats. Essen presents per testimonis Dr. Atoni Tapias contador del assiento de Real Hospital y utencilis del Principat y Joseph Florit y Martorell negociant de Vilafranca del Panades que afirman coneixer a dit Sor. Venedor y nomenarse com sobre se expresa y Miquel Carbonell escrivent en dita ciutat resident.
Baltazar Bacardí y Clavell, En poder de mo Dor. Carlos Carbonell notari que dono fee coneixer a dit comprador.