Saga Bacardí
00232
COMPRA DE DOS MOJADAS Y MEDIA EN SANS, A LOS CONSORTES PAGES Y PUJOL POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Agost del any del Naixament del Sor. de mil set cents setanta y sis.
En nom de Deu sia a tots manifest com nosaltres Joseph Pages, pages de la parroquia de St. Vicens de Sarriá bisbat de y territori de Barcelona, Theresa Pages y Pujol conjuges, Vicens Pages y Pujol de dits conjuges fill, afirment jo dit Vicens Pages y Pujol mediant lo jurament que avall prestaré ser menor de vint y zinc anys, major empero de vint y tres anys, poch mes o menis. Primo: Per pagar y satisfer a Joseph y a Benet Valls pare y fill los dos pagesos de la parroquia de Sta, Maria de Sans del mateix bisbat y territori de Barcelona trescentas y sinquanta lliuras barcelonesas, o aquella mes certa quantitat qual contra mi dit Joseph Pages acreditan ells, per los motius que se expresarçan en la apoca deurçan firmar en poder del avall escrit notari. Item per subvenciço de algunas urgencias y necesitats ab que al present nos encontram per donar curs a tot lo que no havem encontrat medi mes oportçu que lo de efectuar la present venda; Per tant de nosaltres y los nostres hereus y successors: Venem y per titol de venda concedim al Magnifich Sor. Balthazar Bacardi y Clavell Sor. del Poble de Pinos, y de la Quadra de Ballestar a estas cosas present, als seus, y a qui voldrá perpetuament, tota aquella pessa de terra campa de tinguda dos mojadas y mitja poch mes o menos, ab tots sos drets y pertinencias, que jo lo enunciat Joseph Pages en virtut de precari, o nou establiment a mon favor firmat en poder del avall escrit notari, als vint y sinch dias dels corrents mes y any, per lo obtentor del magisteri de Gramatica y de accent de la Iglesia Cathedral de la present ciutat al qual magisteri se trobça unit lo benefici segon baix invocaciço de Sn. Joan en la matexa sobredita Iglesia Cathedral al fundat, y com a tal Sor. alodial de dita pessa de terra tinch y posehesch en dita parroquia de Sta. Maria de Sans, bisbat y teritori de Barcelona. Y se te la dita pessa de terra per lo Rt. Obtentor del sobre expresat magisteri, al qual se troba unit lo dit benefici segon baix invocació de Sn. Joan, y baix son domini y alou a cens de set lliuras barcelonesas annualent pagadoras lo dia vint y dos del mes de Juliol. Y termina la dita pessa de terra a solixent ab honors dels hereus o successors del Rt. Dor. Joseph Galabert Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sta, Maria del Mar de la present ciutat, a mitg dia ab la riera que passa per lo costat de la carniceria de Sans. A ponent ab hanors part de la Illustre Obra de la Parroquial Iglesia de Sta. Maria del Pi, part de Mariano Amigo sastre de dita parroquia de Sarriça y part de Joseph Valls pages de dita parroquia de Sans. Y a tremuntana ab honors de Joan Cuyas pages del lloch y terme de Sta. Creu del Ordre bisbat de Barcelona. La qual venda fem axis com millor dit y entendrer se pot, extrahent la dalt designada pessa de terra de nostre domini, y poder, posant aquella en ma y poder de dit Magnifich Sor. comprador y dels seus. Prometent entregarlin posesiço, corporal, real, actuaal, o quasi, donantli facultat peraque de sa propria authoritat,puga pendrersela y licitament retenirsela, constituhintnos en lo interin possesors per ell, volent que en forsa de estas paraulas, y ab lo ministeri del dret se extenga dita posecio transferida, com si realment y de fet la haguesem nosaltres a ell personalment entregada. Cedintli aximateix tots nostres drets y accions en virtut dels quals pugan ell y los seus tenir y perpetuament possehir lo dalt designada pessa de terra y altrament fer y executar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador nostre com en cosa propria. Salvant sobre estas cosas lo cens y demes drets dominicals del Sor. sobreindividuat, y lo lluhisme a ell devedor per rahço del present contracte. Lo preu de la present venda son vuyt centas y quaranta lliuras moneda barcelonesa de las quals en virtut de facultat que ab lo present conferim a dit Magnifich Sor. comprador, se retçe ell en son poder tres centas y sinquanta lliuras barcelonesas, a fi de satisferlas als sobrenomenats pare y fill Joseph y Benet Valls, o lo que estos legitimament acrediten de aquellos, devent dit Sor. comprador en cas de sobrarhi alguna cosa, entregarho a nosaltres dits venedors; Dels quals acrehedors nosaltres al temps de la paga recobrarça la corresponant apoca ab cessiço per defensar la present venda contra qualsevol altre acrehedors nostres, volent que feta dita paga se subrigue en lloch y credit de aquells, constituhintlo per est efecte procurador nostre com en cosa propria. Y las restants quatre centas y noranta lliuras las confesam rebrer de dit Magnifich Sor. compredor en diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y axis renunciant a la excepciço del preu no ser axis convingut, ni enterament rebut, a la lley que subve als engañats en mes de la mitat del preu just y a tot altre dret y lley que favorir nos poguçes, no sols firmam apoca de ditas vuyt centas y quaranta lliuras, si que tambçe donam y cedim al mateix prop dit Magnifich Sor. comprador, tot quant la dalt designada pessa de terra podria valer mes del preu sobredit. Prometent la present venda ferli valer y tenir la dalt designada pessa de terra possehir y estarhi de ferma y legal eviccio sempre y en qualsevol cas ab restituciço y esmena de danys y gastos. Per seguretat del que obligam a saber es nostres ben, y jo la enunciada Theresa Pages y Pujol la mitat de mon Dot, y tots los demes bens meus extradotals y de cada un de nosaltres a solas mobles, e immkobles presents y veniders renunciant al benefici de novas constitucions y accions divididoras a la Epistola del Emperador Adria y consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que a solas se obligan, y jo la enunciada Theresa Pages y Pujol cerciorada de mos drets per lo avall escrit notari renuncio al benefici Valleyça y a la authantica que comensa “Siqua muiler” y en quant a la obligaciço del referit marit meu, renuncio a mon Dot, esponsalici, y demes credits dotalsme competexen en los bens de aquell, volent que dit Magnifich Sor. comprador me preferesca en ells. Y jo dit Vicens Pages y Pujol per ser fill de familias y baix la patria potestat constittuhit, cerciorat de mos drets per lo avall escrit notari renuncio a la lley segona “ et codice quod cum”eo ab la qual se disposa que lo fill de familias que junt ab lo pare se obliga quant queda libre de la patria potestat gosa del benefici queda obligat sino en allo que pot executar, a tot lo que expresament renuncio, volent quedar obligat a tot lo sobre contengut tant en lo estat present com despres que sere exent de la patria potestat, y tots renunciant a qualswevols lley o pret que favorirnos pogués. Y pera que totas las altras cosas tingan major firmesa juram espontaneament a nostre Sor. Deu y a sos quatre Sants Evangelis en ma del avall escrit notari, tenirlas sempre per fermas y agradables, y que lo present contracte no se ha fet en frau de ningun Sor. dominical, ni dels drets del que sobre se mensiona, en virtut del qual jurament jo dit Vicens Pagés y Pujol per ser com se ha dit, menor edat, renunciant perso al benefici de menor edat, lisió, facultat e ignorancia y al que demana la entera restitució. Y confesam nosaltres dits contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari que del present contacte se ha de pendrer la rahó en lo ofoci de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims per los fins y efectes expresats en la Real Pragmática sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam tots esta escriptura en la referida ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Pau Carbonell, y Miquel Carbonell los dos escrivents, en Barcelona habitants. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dits venedors y comprador, y que per los referits mare y fill Pagés y Pujol que digueren no saber escriurer que firma de son consentiment Pau Carbonell testimoni havent firmat los altres dos contrahents de sas proprias mans.
Joseph Pages. Per dits mare y fill Theresa y Vicens Pages y Pujol que diuhen no saber escriurer en sa presencia y de son consentiment firmo jo Pau Carbonell un de dits testimonis.
Baltasar Bacardí y Clavell. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona.