Saga Bacardí
00233
PAGO DE CENSO A LA CATEDRAL POR LA COMPRA DE TIERRAS EN SANTS, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Agost del any del Naixament del Sor. de mil set cents setanta y sis.
Sia a tots manifest com lo Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell Sor. del Poble de Pinós, y de la Qadra de Ballestar, en la present ciutat domiciliat, mediant lo jurament que avall prestará: De sa espontanea voluntat regoneix al Tnt. Sor. Dor. Ramon Torrella Pbre., mestre de Gramatica, y de accent nomenat per lo Molt Illustre Capitol de Canonges de la Sta. Iglesia Cathadral de la present ciutat, al qual magisteri se encontra unit lo benefici segon de St. Joan en dita Iglesia Cathadral fundat, a estas cosas present, que en virtut de venda a favor de dit Magnifich Sor. firmada en poder del avall escrit notari lo dia present, per Joseph Pages, pages de la parroquia de St. Vicens de Sarriá bisbat y territori de Barcelona, per Theresa Pages y Pujol, conjuges, y per Vicens Pages y Pujol de dits conjuges fill te y poseheix. Tota aquella pessa de terra campa de tinguda dos mojadas, y mitja poch mes o menos situada en la parroquia de Sta. Maria de Ans, també bisbat , y teritori de Barcelona. Y se te la dita pessa de terra per lo Rnt. Obtentor del sobre expressat Magisteri, com a thenint unit lo dit benefici segon de St. Joan, y baix son domini, y alou, a cens de set lliuras barcelonesas, annualment pagadoras lo dia vint y dos del mes de Juliol. Y termina la dita pessa de terra, a solixent ab honors dels hereus, o successors del Rnt. Dor. Joseph Galabert Pbre. Beneficiat de la parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar de la present ciutat. A mitg dia ab la Riera que pasa per lo costat de la Carniceria de Sans. A ponent ab honor part de la Illustre Obra de la parroquial Iglesia de Sta. Maria del Pi de esta ciutat, part de Joseph Valls pages de dita parroquia de Sans. Y a tremuntana, ab honors de Joan Cuyas pages del lloch y terme de Sta. Creu de Ordre bisbat de Barcelona. Y asereix, y jura a Nostre Sor. Deu, y a sos quatre Sants Evangelis en ma y poder del avall escrit notari, que totas las ditas cosas son verdaderas. Y en testimoni de veeritat firma la present escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Pau Carbonell, y Miquel Carbonell los dos escrivents en Barcelona residents, y jo lo notari avall escrit dono fe coneixer a dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell y que firmá de la sua ma.
Baltasar Bacardí y Clavell. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich y de numero de Barcelona