Saga Bacardí
00234
APLAZAMIENTO EN LA ENTREGA DE ANIMALES EN EL MATADERO DE JUAN CROTXET HACIA BALTASAR BACARDI Y COMPAÑÍA
.
En la ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Nohembre del any del Naixament del Sor. de mil set cents setanta y sis.
Sia a tots manifest com jo Joan Cotxet pages del lloch de Llió de la Cerdaña francesa vuy en la present ciutat encontrat. Per quant lo dia divuyt del mes de Abril del corrent any, ab escriptura privada firmada de la mia ma prometí jo al Sor. Baltasar Bacardí y compañis entregar y conduhir de mon compte y a mon risch y perill en lo matadero de esta present ciutat y ab iguals partidas semanariament sis mil ovellas a preu de quatre sous y zinc diners moneda barcelonesa la lliura carnicera havent rebut per via de anticipació tres mil lliuras a compte del valor de ellas. Y aximateix que ab altre escriptura privada de data de tretse Mars del present any prometia dit Sor. Baltasar Bacardí y Compañía entregar y conduhir a dit matadero ab dos iguals plazos fins lo dia primer de Janer propvinent mil moltons. Y que havent fet present al enunciat Sor. Baltasar Bacardí y Compañía serme totalment impracticable lo cumplir per tot lo corrent mes en la entrega de las obellas, faltar per lo cumpliment de las sis mil que com sobre está dit me obligui lo en entregar y conduhirli a dit matadero dins est termini, se ha dignat ab est motiu dit Sor. Baltasar Bacardí y Compañía prorrogarlo fins lo dia quinse del mes de Desembre propvinent. Pertant fent estas cosas sens novació ni derogació y confesant haver rebut de dit Sor. Baltasar Bacardí y Compañía de una part las ditas sis mil ovellas y de altre part mil lliuras a bon compte del valor de dits mil moltons y de ditas dos quanrtitats, firmant la corresponent aoca. De ma espontanea voluntat y certa ciencia prometo a dit Sor. Baltasar Bacardí y Compañía a estas cosas present que per tot lo dia quinse del mes de Desembre propvinent cumpliré en entregar semanariament y conduhir de mon compte y a mon risch y perill las ovellas faltan al present per lo cumpliment de ditas sis mil ovellas; Com y tambe que per tot lo dia primer de Janer del any propvient de mil set cents setanta y set cumpliré aximateix en la entrega y conducció a dit matadero dels zinc cents quaranta y dos moltons faltan igualment per completar la partida dels mil moltons que sobre se mencionan, devent dit Sor. Baltasar Bacardí y Compañía abonarme las partidas que tinch entregadas a bon compte de las bestretas sobrereferidas. Lo que prometo atendrer y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador y ab restitució y esmena de danys y gastos. Per seguretat del que ne obligo tots los meus bens mobles e immobles, presents y veniders renunciant a qualsevol pret y lley de mon favor. Y per pacte renuncio a mon propri for submetentme al del Illustre Sor. Corregidor de la present ciutat, y a al de altre qualsevol tribunal secular solament ab facultat de varias de judici fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia del dit Illustre Sor. Corregidor, y en lo dela de altre qualsevol tribunal secular com se ha dit, obligant persó la mia persona y bens sobrereferits. Y per quant me trobo domiciliat en dit lloch de Llió, y ser fora los dominis del present Reyne de España, y descijant jo tinguia esta obligació son degut efecte en qualsevol cas de faltar jo al cumpliment del per mi promes de ella. Per tant vull u consento, y de la mia part suplico y requiresch a mon jutge o superior ordinari y a qualsevol altre que menester sie, que a la sola ostenció de la present escriptura prorroguer la sua jurisdicció als jutges y superiors a qui me he submes en la patexa present escriptura a fi de que ells pugan ab plenitut de pret presisarme al cumpliment de las obligacions per mi en ella contretas. Y confesso quedar advertit per lo avall escrit notari que de la present escriptura se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims per los fins y efectes expresats en l a Real Pragmática sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmo esta escriptura en la referida ciutat de Barcelona, als dia, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Pere Antón Perez de la familia del Illustre Sor. Marques de Llió y Diego sastre negociant los dos ciutadans de Barcelona qui afirman coneixer a mi dit Joan Cotxet y nomenarme com sobre se expresa, y Miquel Carbonell escrivent en dita ciutat habitant.
Joan Cotxet. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari que dono fe que per no conexer a dit Joan Cotxet qui firma de la sua ma, han afirmat conexerlo, y nomenarse com sobre se expressa, las dalt continuats dos testimonis.