Saga Bacardí
00239
REVENTA DE MAS GUIX A FAVOR DEL MAGNIFICO FRANCISCO VERDAGUER, POR BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Juny del any del Naixament del Sor. de mil set cents setanta y set.
En nom de Deu Sia a tots manifest com jo Balthazar Bacardí y Clavell comerciant ciutadá de dita ciutat. Atenentab altre acte rebut en poder del avall escrit notari als setse dias del mes de Desembre del any mil set cents setanta y sinch. Lo Magnifich Francisco Berdaguer cavaller doncell en la Vila de Vilafranca del Panades bisbat de Barcelona domiciliat per los motius en dit acte exposats, otorga venda a mon favor de una casa y heretat vulgarment dita vull Casa Guix, y antes Bellpuix situada en lo terme de Torrellas de Foix, que avall se designará per preu de tres mil y cent lliuras moneda barcelonesa, las que foren per a mi a ell satisfetas y de aquellas firmá a favor meu la corresponent apoca en lo cos de la mateixa sobre calendada venda a carta de gracia. Considerant tambe que ab acte rebut en poder de Jaume Mallol Boné notari publich de dita vila de Vilafranca del Panades al primer dia del mes de Maig prop pasat. Lo enunciat Magnifich Francisco Verdaguer per los motius y causas en dit acte expressadas otorgá venda a favor de Nicolau Valles de la Masana pages del terme y parroquia de Sta, Maria de Bellver tambe bisbat de Barcelona, y dels seus perpetuament de diferents pessas de terra situadas en lo terme de la prop dita vila de Vilafranca del Panades, llargament designadas ej lo mateix acte de dita venda, per preu de set mil noucentas y seixanta lliuras, y per restitució, de semblants que son lo preu de la sobre calendada venda a carta de gracia, y recobre de la sobre expresada heretat, vuy dita den Guix. En forsa de la qual delegació lo referit Nicolau Vallés ha ofert satisferme lo dia present dita tres mil y cent lliuras requirintme al mateix temps de paraula, que de la dalt dita, y avall designada heretat firmo jo a favor del enunciat Francisco Verdaguer revenda y cessió y la corresponent apoca de cessió de los prop ditas tres mil y cent lliuras a favor del mateix Nicolau Valles, Per tant, volent annular a dit requiriment per ser just. De ma espontanea voluntat y certa sciencia, per mi y los meus hereus y successors revench, restituesch y transpaso, a favor del sobre nomenat Magnifich Francisco Berdaguer a estas cosas present, als seus y a qui voldrá perpetuament: Tota aquella casa y heretat vulgarment dita vuy casa Guix, y antes Bellpuig, y totas las terras, honors, y pocessions, de pertinencias, de aquella, axi cultivadas, com a boscosas, de viña plantadas que en virtut de la sobre calendada venda a carta de gracia tinch y posehesch en lo dit terme de Torrellas de Foix. Y se te las ditas casa y heretat alsar terras, per la Illustre Sora. Da. Gertrudis de Paguera, Armengol, y Despujol, Baronesa de Rocafort viuda del Noble Sor. Dn. Ramon de Paguera Bernardo, y Despuny en Barcelona domiciliat com a mare y llegitima administradora de la persona y bens dels fills a ella, y als dit son difunt marit, comuns, baix son domini y alou, a cens de unas quartera de ordi pagadora tots anys lo die o festa de St. Pere y St. Feliu del mes de Agost. Y termina la dita casa y heretat a solixent, ab altre honors de dit magnifich Francisco Verdaguer de pertinencia del Mas Florit, mitgensant la Riera, a mitg dia ab honors de Anton Escofet de la Verna, mitgensant en part de dita afrontació un torrent que allí es. A ponent ab honors part de Miquel Coral mitgensant lo dit torrent, part de Jaume Valles de la Masana, los dos pagesos de dit terme, y part del mateix Magnifich Francisco Verdaguer, de pertinencias de dit Mas Florit.. Y a tremuntana part ab altre honors del prop dit Magnifich Francisco Verdaguer, de pertinencias, del mateix Mas Florit, y part ab la Riera vulgarment dita Dosrius. La qual revenda fas aixis com millor dir, y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas de ma y poder meu, transferintlas en ma, y poder de dit Magnifich Francisco Verdaguer, y dels seus. Prometent entregarlos ne pocessió corporal, real, actual o quasi, y donantlos facultat, pera que de la sua propria authoritat pugan pendrersela, y licitament retenirsela, ab clausula de constitut, y precari. Cedintlos aixi mateix tots los meus drets, y accions, en virtut dels quals pugan tenir, y perpetuament pocehir la sobre designada casa y heretat ab sas terras, y altrament fer y executar en judici y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos procuradors meus com en cosa propria. Salvant sobre estas cosas lo cens, y demes drets dominicals de dita Illustre Sora. Baronesa y salvant tambe lo lluhisme devedor per rahó del present contracte. Lo preu de la present revenda son tres mil cent lliuras de dita moneda barcelonesa. Y aixi renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, a la lley que subve als engañats en mes de la mitat del preu just, y a tota altre dret, y lley que favorir me pogués, dono y cedesch a dit magnifich Francisco Verdaguer tot quant podria jo mes pretendrer sobre la dalt designada casa y heretat ab sas terras; prometent la present revenda ferlos valer, y tenir, y la prop dita casa y heretat ab sas terras posehir, y estarlos de ferma y legal evicció per contractes, o quasi contractes, y negocis meus propris, y no mes, ab restitució y esmena dels dañs, y gastos que de dits contractes o quasi contractes, y negocis meus, propris se originen. Per seguretat del que ne obligo tots los meus bens, mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol dret y lley de mon favor, y a la que prohibeix la general renunciació, sens precehir la especial. Y peraque totas las ditas cosas tingan major firmesa juram espontaneament nosaltres dits contrahents a nostre Sor. Deu y a sos quatre Sts. Evangelis en ma y poder del avall escrit notari tenirlas sempre per fermas, y agradables, com y tambe que lo present contracte no se ha fet en frau del Sor. dominical sobre individuat ni de sos drets. Y confessam quedar advertits per lo mateix avall escrit notari , que del present contracte se ha de pendrer la corresponent nota marginal en lo ofici de hipotecas de la present ciutat, y de Vilafranca del Panades, dins los terminis, y per los fins, y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam la present escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Pau Carbonell, y Miquel Carbonell los dos escrivents en la present ciutat habitants. Y jo loavall escrit notari dono fe coneixer als sobre nomenats Sors. Contrahents, y que firmaren de las suas mans.
Baltazar Bacardí y Clavell. Francisco Verdaguer. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona.