Saga Bacardí
00240
RECONOCIMIENTO A NICOLAS VALLES DE LA MASANA COMO PROPIETARIO DE CAL GUIX, POR PARTE BALTASAR DE BACARDÍ Y CLAVELL


En la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Juny del any del Naixament del Sor. de mil set cents setanta y set.
Sia a tots manifest com jo Balthazar Bacardí y Clavell comerciant ciutadá de dita ciutat. De ma espontanea voluntat, confesso en veritat regonech a Nicolau Vallés de la Masana pages del terme y parroquia de Sta. Maria de Bellver bisbat de Barcelona pàgant per lo Magnifich Francisco Verdaguer Cavaller doncell en la Vila de Vilafranca del Panades del mateix bisbat domiciliat, y en virtut de facultat, per est a ell donada en lo acte de la avall calendada venda, y de las set mil noucentas y seixanta lliuras moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda perpetua, per lo mateix Magnifich Francisco Verdaguer, a favor del enunciat Niclau Valles firmada de diferents pessas de terra situadas en lo terme de dita vila de Vilafranca del Panades, llargament designadas y confrontadas en lo acte de esta venda rebut (segons en la cara de ell apar) en poder de Jaumee Mullol y Bonet notari publich de la sobre referida vila de Vilafranca del Panades, al primer dia del mes de Maig prop pasat, a estas cosas present. Que en diners comptant realment y de fet, en presencia del notari, he rebut de ell la quantitat de tres mil y cent lliuras moneda barcelonesa, que son per restitució de semblants ne acreditava jo per rahó del preu de la venda a carta de gracia, de la casa y heretat ab las terras vulgarment dita Casa Guix, y antes Bellpuig situada en lo terme de la vila de Torrellas de Foix corregiment de Vilafranca del Panades, per lo mateix Mafgnifich Francisco Verdaguer a mon favor firmada ab altre acte rebut en poder del avall escrit notari als setse dias del mes de Desembre del any mil set cents setanta y sinch, y per lo preu de la revenda de la prop dita casa y heretat en poder del mateix avall escrit notari, lo dia present , y poch antes de la firma del present contracte, per mi, a favor de dit Nicolau Valls feta empero evicció, ni obligació alguna de mos bens, tots los meus drets y accions, en virtut dels quals puga defensar la sua sobre calendada compra contra qualsevols acrehedors, del mateix Magnifich Francisco Verdaguer, y altrament fer y executar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Y confessam nosaltres dits contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari que de la present escriptura a uberior cautela se deu pendrer la corresponent nota marginal en los oficis de hipotecas de la present ciutat, y de Vilafranca del Panades, dins los terminism y per los fins y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firma jo dit Balthazar Bacardí dita escriptura en dita ciutat de Barcelona, en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Pua Carbonell y Miquel Carbonell escrivents en Barcelona habitants. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Sor. Balthazar Bacardí y Clavell, y que firmá de la sua ma.
Baltazar Bacardí y Clavell. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona.