Saga Bacardí
00244
PAGO A LOS VALLS DE LOS PAGÉS QUE HACE BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL AL COMPRAR LAS DOS MOJADAS DE SANTS
.

En la ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Setembre del any del Naixament del Sor. de mil set cents setanta y set.
Sia a tots manifest com nosaltres Joseph Valls, y Benet Valls pare y fill, los dos pagesos de la parroquia de Sta. Maria de Sans bisbat de Barcelona. De nostra espontanea voluntat confesam, y en veritat regoneixem al Magnifich Sor. Balthazar Bacardí y Clavell Sor. del Poble de Pinós, y de la Quadra de Ballestar, en Barcelona populat pagant per Joseph Pagés. Pages de la parroquia de St. Vicens de Sarriá, del dit bisbat y territori de Barcelona, per Theresa Pages y Pujol conjuges, y per Vicens Pages y Pujol, de dits conjuges fill, y en virtut de facultat per estos al dit Magnifich Sor. donada, ab lo acte de la avall calendada venda, y de las vuytcentas y quaranta lliuras moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda per dits conjuges y fill Pages a favor del prop dit Nagnifich Sor. Bacardi y dels seus perpetuament firmada de una pessa de terra campa de tinguda dos mojadas y mitja, poch mes o menos situada en lo terme de dita parroquia de Sans llargament designada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del avall escrit notari als vint y sis dias del mes de Agost prop passat, encara que ausent present per dit Magnifich Sor. lo notari avall escrit com a publica persona. Que en diners comptaant realment y de fet a nostras voluntats, y baix pacte de la cessiço que se incertarça havem rebut de ell la quantitat de trescentas, y sinquanta lliuras de dita moneda barcelonesa, y son en paga de semblants que lo enunciat Joseph Pagçes confessça deurer, y prometo pagar a mi dit Benet Valls, en satisfacciço de igual quantitat que ne havia jo satisfet, y degui jo pagar a la Rnt. Mare Priora y Religiosa del Real Monestir de Nostra Señora de Monticiçon de la present ciutat, per pencions de censos, y lluhismes atrasats de una pessa de terra que lo mateix Joseph Pages vengue a mi lo referit Joseph Valls ab acte rebut en poder de Joseph Mariano Avella notari publich del numero de Barcelona als vint y hun dia del mes de Setembre del any mil set cents y setanta, del pago de la qual quantitat devia indempnisarme dit Joseph Paages, en virtut de la eviccio per ell promessa ab la prop calendada venda, com tot aixi resulta, y literalment se expresa en lo acte de debitori rebut en poder de Francisco Mas notari publich Real collegiat del numero de la present ciutat, als set dias del corrent mes de Setembre. Per lo que renunciant a la excepciço, de no haver rebut dit diner, y a tot altre dret, y lley que favorir nos poguçes, no sols firmam apoca de ditas trescentas y sinquanta lliuras, com y tambe cancellem en quant a nostre interes, y anullam, lo sobre calendat debitori, y totas las forsas, y obligacions en ell contengudas, dexantho an sa prustina forsa y vigor en quant al efecte de la cessio avall escrita. Y sens evicciço ni obligaciço alguna de nostres bens donam, y cedim, a dit Magnifich Sor. Bathazar Bacardi tots nostres drets, y accions, en virtut dels quals puga defensar la sua sobre calendada compra, contra qualsevols altre acrehedors sobre nomenats conjuges, y fill Pages, y altrament fer, y executar en judici y fora de ell com millor li convinga constituhint lo procurador nostre com en cosa propria. En testimoni del que firmam esta escriptura en dita ciutat de Barcelona, en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Marti Ferrer y Prat notari appostolich ciutada de Barcelona, y Onofre Estruch pages de dita parroquia de Sans que afirman coneixer a dits Joseph y Benet Valls y nomenarse com sobre se expressa. Pau Carbonell, y Miquel Carbonell los dos escrivents en Barcelona habitants. Y jo lo avall escrit notari dono fe que per no coneixer a dits Joseph y Benet Valls han afirmat coneixerlos y nomenarse com queda expressat los referits dos testimonis, y que havent firmat de ma propria dit Benet Valls que per lo enunciat Joseph Valls que digue no saber escriurer, que firma per ell de son concentiment lo referit Marti Ferrer y Prat testimoni sobre dit..
Per dit Joseph Valls qui diu no sap de escriurer de sa voluntat, consentiment y en sa presencia firmo jo Marti Ferrer y Prat testimoni.
Benet Valls. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numeero de Barcelona.