Saga Bacardí
00258
COMPRA DE TIERRAS A JOSE BROS, POR BALTASAR BACARDI Y CLAVELL
.
 En la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Agost del any del naixament del Sor. de mil set cents setenta y vuyt.
 En nom de Deu: Sia a tots manifest com jo Joseph Bros y Montserrat sabater, ciutadá de Barcelona. Atenent que Joseph Bros pages ciutadá de dita ciutat difunt pare meu, ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Sever Ferrer y Albanell notari publich Real collegiat del numero de la present ciutat als vint y un dias del mes de Setembre del any mil set cents sinquanta y set, instituhi hereva sua universal a Elisabet Bros y Montserrat muller sua y mare mia per lo temps de la vida sua natural tantsolament y ab facultat de desposar sobre los bens de dit son difunt marit y testador, fins a la quantitat de cent lliuras barcelonesas, compresas en estas las cent lliuras que la enunciada mare mia li havia aportat en Dot al temps del contracte de son matrimoni, y que per después del obit de la propdita mare mia, me substituí a ella. Y que per lo cas de morir jo sens fills legitims y naturals, algun dels quals, no arribas a edad de testar, substituí a mi y hereda sua universal instituí a Manuela Bros y Montserrat doncella, filla sua y germana mia. Y morint esta sens fills legitims y naturals, algun dels quals no arribás a la perfeta edad de testar, maná que tots sos bens fosen venuts en lo encant publich, o be establerts, y que de sos productos, o diners se substsntsnt, se celebrasen, o fundasen las misas y sufragis ben vistos als marmesons per ell nombratper sufragi de la mia anima del mateix testador dela de dita muller sua fills y pare, y de la dels demes per qui tingues  ell obligació de pregar a Deu.Conciderant tambe que la sobrenomenada Isabel Bros y Montserrat mare mia, y en segonas nubsias muller de Gabriel Cuyás tambe pages, ciutadá de Barcelona morí lo dia vint y hu del mes de Octubre del any mil set cents seixanta y quatre com consta de la partida de son obit de la que dono fe lo Rt. Dr. Juan Viñats y Miró Pbre. Y altre dels arxivers de la Real Comunitat del Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sta. Maria del Pi de la present ciutat, y que axi mateix als vint y quatre Juliol mil set cents sinquanta y vuyt passá a major vida la sobremencionada Manuela Bros y Montserrat, impúber germana mia, com igualment se justifica per medi de la partida de son obit de la que dona fe lo Rt. Dr. Esteve Patan Pbre. Y altre dels arxivers de dit arxiu, y per conseguent que en virtud del disposat per lo sobrenomenat difunt pare meu succsehesch jo a la sua universal heretat y bens si be ab lo vincle substitució y gravamen que sobre se individua per lo cas de morir jo sens fills, y dels quals no arribe a la edad de testar. Atenent finalment y conciderant que la enunciada Isabel Cuyás y antes Bros difunta mare mia ab son ultim y valido testament que feu y ordená en poder de Juan Olsina y Malet notari publich del numero de Barcelona als trenta y un dias del mes de Agost de mil set cents seixanta hu, dona y llega a Eulalia Cuyás entonces doncella filla sua, y mitja germana mia, vuy muller de Joseph Font pages ciutadá de Barcelona sinquanta lliuras barcelonesas en paga de sa llegitima materna suplements de aquella, y dels demes drets y pagas pretender en los bens de dita mare sua, y que en lo restant de sos bens me instituí hereu seu universal, y per conseguent que acredito jo sobre la universal heretat ybens foren del sobre nomenat difunt pare meu, y que possehesch jo com a hereu gravat de aquell, de una part sinquanta lliuras, a cumpliment de las cent lliuras que com sobre está dit, lo referit pare meu dexa y llegá a la mateixa mare mia, y lo eponsalici que a esta li feu, y de altre part aquella quantitat que me competesca per rahó de la llegitima paterna, y de la quarta trabilleanica que com a hereu de la sobre nomenada difunrta mare mia, hereda gravada que fou, y primerament cridada per son difunt marit y pare meu, indubitadament me especta. Y respecte que continuament me solicita dita Eulalia Font y Cuyás mitja germana mia, peraque li pague las sinquanta lliuras de dit son llegat, y jurament sentme a mi precisa alguna quantitat per expedició de certs negocis que al present se me oferexen ejecutar:per tant a fi de donar curs a estas cosas. De ma espontanea voluntad y certa ciencia. Per mi y los meus hereus, y successors vench y per titol de venda concedesch al Mgnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell, Señor del Poble de Pinós, y de la Cuadra de Ballestar en esta ciutat domiciliat a estas cosas present, als seus y a qui voldrá perpetuament tota aquella pessa de terra campa de tingada de set quarts poch mes o menos, ab entradas y exidas drets y pertinencias suas universals que per los titols avall escrits tinch y possehesch en lo territori de la present ciutat, cerca la Torre que antiguament fou del Dor. Francisco Marisma. Y se te la dita pessa de terra per los hereus y successors del Illustre Sor. Dn. Freancisco de Portell y Font del consell de Sa Magestat en lo Real de Castilla, en la Vila de Madrid lo dia de son obit resident a cens de catorse lliuras, tots anys pagadoras lo dia o festa de Nostra Señora del mes de Agost. Y termina la dita pessa de terra, a solixent ab honors de Mariano Sedó mestre fabricant de carros ciutadá de Barcelona, y antes de Miquel Sedó tambe mestre fabricante de carros ciutadá de dita ciutat son pare. A mitg dia ab honors de Juan Maciá ollerayre tambe ciutadá de Barcelona, que antiguament fou frl Dr. Francisco Marcéeme. A ponent ab lo cami real per lo qual se va de la present ciutat a la hermita de Nostra Señora del Port, en lo extrem de la qual afrontació se encontra una fita ab las armas de esta ciutat, y antes hi havia tambe una creu de pedra vuy ja derruida. Y a tremuntana en lo mateix propdit cami real per lo qual se vá de la present ciutat a dita hermita de Nostra Señora del Port. Y me especta la sobre designada pessa de terra com a hereu de la universal heretat y bens, foren del sobre nomenat Joseph Bros, difunt pare meu, per aquell intituhit ab lo dalt chalendat son testament. Al qual Joseph Bros pare meu espectada en virtud de establiment de la mateixa pessa de terra a son favor otorgat per lo legitim procurador de dit Illustre Sor. Dn. Francisco de Portell y Font, del qual consta ab acte rebut en poder de Joseph Vila notari publich real collegiat de numero de Barcelona als tres Nohembre de mil set cents trenta y nou. La qual venda fos axis com millor dir y entendrer se pot,extrahent la designada pessa de terra de mon domini y poder, transferint aquella en la de dit Magnifich Sor. comprador y dels seus prometent entregarlin facultat peraque de la sua propria authoritat puga pendrersela y liurament retenirsela ab clausula de constitut y precari. Cedinthi axi mateix tots los meus drets y accions, en virtud dels quals puga tenir, y perpetuament possehir la dalt designada pessa de terra, y altrament fer y ejecutar en judici y fora de ell com millor li convenga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria salvant sobre estas cosas los cens y demes drets que forsan aparegan sobre la mateixa pessa de terra. Respecte de heverse establert aquella ab lo dalt calendat establiment jure sub intento, y salvant lo lluhisme devedor per rahó del present contracte. Lo preu del present contracte son quatre centas y sinquanta lliuras moneda barcelonesa, de las quals en virtud de facultat que ab lo present concedesch a dit Magnifich Sor. comprador, se reserva ell en son poder sinquanta lliuras, a fi de satisferlas a ls enunciada Eulalia Font y Cuyás mitra germana mia, per los motius sobre individuats, de la qual al temps de la paga, recobrará la corresponent apoca ab cesio per defensar la present venda, contra qualsevols altres acrehedorsmeus, y que ho sien en los demes bens que foren del sobrenomenat difunt pare meu, volent y consentint que feta dita paga succehesca lo mateix Magnifich Sor. comprador en lloch y credit de dita mitra germana mia, li competescan los mateixos drets preeminencias y prerrogativas que a ella competirian a no ferseli dita paga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Y las restants quatre centas lliuras confesso rebrerlas en diner comptant en pesencia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser axis convingut ni enterament rebut a la lley que subve als engañats en mes de la mitad del just valor de la cosa, y a tot altre pret y lley que favorirme pogués, no sols firmo que de ditas quatre centas y sinquanta lliuras, si que tambe dono y cedesch a dit Magnifich Sor. comprador tot quant la sobredesignada pessa de terra podria valer de mes del preu sobredit. Prometent la present venda ferli valer y tenir la referida pessa de terra possehir y estarli de ferma y legal evicció sempre y en qualsevol casa b restitució y esmena de danys y gastos. Y per quant la heretat y bens foren de dit qual mon pare de pertinencias de la qual es la dalt designada pessa de terra se troba obligada a la sobre expresada substitució y gravamen. Perso las referidas quatre centas sinquanta lliuras, que son lo preu de la present venda accepto en paga y a bon compte de dita ma llegitima paterna quarta trabellianica, y dels demes sobre expressats drets me competexen en los bens foren de dit mon difunt pare, reservantme lo restant aquell qual per cumplir las sobre ditas cosas especialment obligo e hipoteco al mateix Magnifich Sor. comprador, cedintli y transferintli per rahó de la present venda, tots los drets meus, y accions a mi competents, tant en la dalt designada pessa de terra, com en los restants bens foren de dit difunt pare meu, fins a la quantitat de ditas quatre centas y sinquanta lliuras. En virtud dels quels (no obstant sent la dita substitució y gravamen) pugan ell y los seus la dita pessa de terra ab lo present venuda ab las millotas que en ella fasse possehir y defensar contra qualsevols acrehedors del sobre nomenat difunt pare meu, y altres qualsevols personas que contra ell intentasen alguna acció, renunciant en virtud del jurament que avall prestaré a la lley: Si duobus emp cod comunia dele gatis, y a la lley si fundum cod de evictionibus, y a qualsevol altre pret y lley a estas cosas obviant. Y generalment sens perjudici de dita especial obligació, obligo tots los demes bens y drets meus mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a la lley que diu que primerament se passe per la cosa especialment obligada que per la que ho es en general, y a altre que expresa, que sempre que lo acreedor puga satisferse de la cosa especialment obligada, no extenga la ma a la que generalment hio es, y a quaalsevol altre pret y lley de mon favor. Y peraque totas las ditas cosas tengan major firmesa juro espontaneament a Nostre Sor. Deu y a sos quatre Sants Evangelis, en ma y poder delnotari avall escrit, no sols tenirla per ferma y agradable, sino tambe que lo present contracte no se ha fet en frau ni lesió de dit Sor. dominical no de sos drets. Y confesam nosaltres dits contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam tots esta escriptura en dita ciutat de Barcelona, als dia, mes, y any soibre notats. Essen presents per testimonis Pau Parera jove lastre, y Miquel Carbonell escrivent los dos en Barcelona habitants. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí, y al enunciat Joseph Bros, y que firmaren los dos de las suas mans.
 Joseph BrosBaltaza Bacardí.  En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona.