Saga Bacardí
00260
SUBARRIENDO DEL LA EXPLOTACION DE VEGETALES DEL PUEBLO DE PREXONA HACIA FELIX ARNALDO, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.
 En la ciutat de Barcelona als trenta y un dia del mes de Agost del any del Naixament del Sor. de milset cents setenta y vuyt.
 En nom de Deu sia a tots manifest com lo Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell Señor del Poble de Pinós, y de la Cuadra de Ballestar, en la present ciutat domicilat. Per quant ab acte rebut en poder de Joseph Antón Mallachs difunt notari publiuch del numero de la present ciutat, als vint y dos dias del mes de Octubre de mil set cents setenta y tres los legitims procuradors de la universitat y particulars del lloch de Prexana bisbat de Solsona, y Corregiment de la ciutat de Lleyda, per los motius en dit acte expressats, y per lo termini de catorse anys y catorse cullitas que tingueren principi als vint y quatre Maig de mil set cents setenta y quatre arrendaren a favor de ell dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell lo vint y quatre de tots los grans que se acostuman delmar, facultat de percibir cobrar y arrendar las herbas del terme de dit lloch. Y finalment de percibir dels nous particulars del mateix sobredit lloch que avall se expresaran, cent quarteras de mestall o segolos que deuhen ells entregar annualment al temps de la cullita, qual acte de arrendament se otorga ab la condició expresa que degués aquell decretarse, y authorizarse per lo Illustre Sor. Intendent de est Principal o per altre qualsevol superior, aquí correspongues per falta de qual circunstancia rehusava dit Sor. Bacardí en adelantar las dotse mil y dos centas lliuras preu del mateix arrendament de que al promptar necesitaban entonces la sobre expresada universitat y particulars personas per los fins y efectes en dit acte expresats, en vista del que lo legitim procurador de Joseph Berenguer, Lluis Capdevila, Llorens Sarné. Thomas Torres. Ignaci Puig, Antón Elias, Joseph Puig, Joseph Vallverdú, y de Joseph Sauch tots pagesos, y habitants en dit lloch de Prexana ab acte rebut en poder de Joseph Vilamala y Casani tambe notari publich de numero de la present ciutat als vint y set dias del mes de Abril del any mil set cents setenta y quatre, prometé a dit Sor. Baltasar Bacardí y Clavell, que no podentse conseguir la real aprobació de dit acte de arrendament li satisfarian sos principals de sos bens propris ditas dotse mil y dos centas lliuras, y que mentres no cumpliria al pago de ellas lo contribuirian cada any lo mateix vint y quatre degrans que intentavan alls cobrar del Illustre Sor. Dn. Ramon Tell Pbre. Y canonge penitencier de la Iglesia Catedral de la Seu de Urgell. Y respecte que en la ocasió present ha comparegut Felix Arnaldo pages del poble de Solmes del mateix bisbat de Solsona, y coorregiment sobredit de Lleyda, qui ha ofert al enunciat Magnifich Sor. Baltasar Bacardi y Clavell que condecendint ell en subrogarlo en son lloch y credit y en subarrendarli la mitad de dita cosa que unicament te ell reservada per si, per los deu anysque faltan cumplir dels catorse del sobre calendat arrendament, compresa la culita del corrent any, li donará ell dit Felix Arnaldo y pagará per lo preu de dit subarrendament set mil tres centas y sinquanta lliuras moneda barcelonesa, a rahó de setcentas trenta y sinch lliuras de dita moneda per cada un de dits deu anys, pagadors annualment en dos plazos, a saber es la mitad per Sn. Juan del mes de Juny, y la altre mitad lo dia de Nadal. Y havent aparegut justa la propuesta, al referit Sor. Baltasar Bacardí y Clavell, y hallanantse al contingut en ella. Per dit temps de deu anys que comensan a correr en lo present y corrent any: De sa espontanea voluntad y certa ciencia. Per ell y los seus subarrenda y per titol de subarrendament concedeix a dit Felix Arnaldo a estas cosas present, y avall acceptant als seus y aquí voldrá durant dit temps. Primo la mitad de un vint y quatre de tots los grans que se acostuman delmar, y que se culliran en lo espay de dits deu anys, en las terras que cultivarán los habitants del sobre expressat lloch de Proxana, y altres circunvehins. Item: La mitad a dit Sor. pertañent de la facultat de percibir cobrar y arrendar las herbas de dit terme de Prexona en lo modo y circunstancias que se expresaran la tabla insertada en lo sobre calendat acte de subarrendament. Y finalment: La facultat de percibir annualment dels sobrenomenats nou particulars del mateix lloch de Prexona la mitad de las cent quarteras de mestall o segolos, que com sobre esta dit, deuhen ells annualment entregar al temps de la cullita. Lo qual subarrendament fa dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell de la mitad de las sobre ditas cosas per ell reservada axis com millor dir y entendrer se pot subrogant acerca de ellas en lloch y credit seu, al referit Felix Arnaldo, y cedintli tots sos drets y accions, a ell competents en forsa del sobrecalendat arrendament. En virtud dels quals puga lo enunciat Felip Arnaldo annualment percibir y cobrar las ditas cosas ab lo present a ell subarrendadas y del que cobrará firmará qualsevols recibo, apocas, cessions, y demes resguarts necessaris. Y per lo efecte de dita cobranza, esposar clams y reclams, instar execucions, y fer lo demes que ans del present contracte podria dit Magnifich Sor. subarrendant practicar, constituhintlo procurador seu com en cosa propria. DIent y manant a tots los particulars del referit Poble de Perxana y a las demes personas que convenga que a la ostenció de est acte donen y paguen a dit Felix Arnaldo las ditas cosas per dit Magnifich Sor. a ell subarrendadas, axi com ans del present contracte debian satisferlas a ell, altre intima no aguardada y baix pena de reiterar la paga. Lo preu del present subarrendament per tot lo dit temps de deu anys compresa la cullita del any corrent son set mil tres centa y sinquanta lliuras moneda barcelonesa, a rahó de set centas trenta y sinch lliuras de dita moneda per cada un de ells, pagadoras annualment en dos plazos, a saber la mitad per Sn. Juan del mes de Juny, y la altra mitad per o dia de Nadal comensant a fer la primera paga del corresponent al corrent any lo dia de Nadal proxim, y la segona lo dia de Sn. Juan de Juny del any propvinent, y axis consecutivament en semblant termini. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser axis convingut, a la lley que subvé als engañats en mes de la mitad del just valor de la cosa y a tot altre pret y lley que a dit MAgnifich Sor. subarrendatari tot quant las ditas cosas subarrendadas podrian valer mes del preu sobredit. Prometent lo pret subarrendament ferli valer y tenir, y las cosas subarrendadas percibir y estarli de ferma y legal evicció, ab restitució y esmena de danys y gastos. Per seguretat del que ne obliga tots los seus bens mobles e immobles, presents y veniders renunciant a qualsevol pret y lley que favorirlo pogués. Y present lo referit Felix Arnaldo subarrendatari predio llohant y aprobant las ditas cosas y lo present subarrendament acceptant. De sa espontanea voluntad y certa ciencia convé y en bona fe promet a dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell pagarli en lo espay de dits deu anys las ditas set mil trescentas y sinquanta lliuras satisfentli en cada un de ells en los dos plasos sobre expresats las rteferidas set centas trenta y sinch lliuras, y axis mateix cumplir en tot lo demes en que dit Magnifich Sor. estés obligat en forsa del mateix sobre calendat arrendament sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de danys y gastos. Per seguretat del que obligá tots los seus bens mobles e immobles presents y veniders renunciant a qualsevol pret y lley de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació, sens precehir la especial. Y per pacte renincia a son propri for, submetentse al del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, y al de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia del dit Illustre Sor. Corregidor, y en los de la de altre qualsevol superior secular com se ha dit, obligant per so la sua persona y bens sobrereferits. Y confesan dits Sors. Contrahents quedar advertits per lo avall escrit notari que del present contracte se ha de pendrer rahó en los oficis de hipotecas de la present ciutat y del de la vila de Tarrega dins los terminis y per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgat. En testimoni del que firman esta escriptura en dita ciutatr de Barelona en los dia, mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Antón Isern braser, y Miquel Carbonell escrivent los dos en Barcelona residents. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer a dits Sors. Contrahents y que firmaren de las suas mans.
Baltaza Bacardí. Felipe Arnaldo. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona.