Saga Bacardí
00270
DECLARACIÓN JURADA DE VERDAD, SOBRE DESAPARICION DE OVEJAS, HECHA POR JUAN BATLLE, INSTADA POR BATASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.
En la ciutat de Barcelona als quinse dias del mes de Maig del any del Naixament del Sor. de Mil set cents setenta y nou.
Sia a tots manifest com devant de mi lo Dor. Carlos Carbonell per las authoritats Apostolicas y Real notari publich del numero de Barcelona avall escrit, lo dia present y sobre notat comparegué personalemnt Joan Batlle comerciant ciutadá de Barcelona, de edad que digué ser de quaranta y quatre anys cumplerts, que mediant lo jurament que extrajudicialment prestá a Deu nostre Sor. y a sos quatre Sants Evangelis en una señal de creu en forma de pret en ma y poder de mi dit y avall escrit notari, a instancia y requiriment del Sor. Baltasar Bacardí y Clavell també comerciant ciutadá de dita ciutat y usant de la facultat per lo Molt Illustre Governador de esta plaza sobre est particular concedida. Ab son decret de data de sis del corrent mes de Maig digué y declará: Que Joseph Rems negocoant ciutadá de Barcelona en certa ocasió li comunicá que cosa de tres anys ha havia ell dit Joseph Rems comprat un partit de quaranta a sinquanta ovellas de un remat que se conduhian en esta present ciutat de Barcelona per compte y ordre de Joan Cotxet pages de la vila de Llió Regne de Fransa y per lo abast sde las carns de la mateixa present ciutat, quals ovillas se encontravan en una fabrica de indianas que existia a las horas cerca lo lloch de Sta. Engracia de Moncada bisbat de Barelona, y poch distant de la riera vulgarment dita de Ripollet, y que las restants ovillas de dit remat se ofegaren ab las ayguas que sobre vingueren en lo riu de Besos y en dita Riera de Ripollet. Lo que digué saber dit declarant per relació que de ditas cosas (com sobre está dit) li feu dit Joseph Rems aquí te ell reputa per home de veritat y altrament ser la veritat per lo jurament que dalt te prestat. De totas las quals cosas dit Sor. Baltasar Bacardí y Clavell requiri a mi dit y avall escrit notari llevás lo present acte que fonch fet en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobre notats. Essent presents per testimonis Leopoldo Pi y Mallarchs y Miquel Carbonell escrivents los dos en Barcelona habitants, Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer als sobrenomenats Sors. Declarant y part instant y que firmaren de las suas mans.
Baltaza Bacardí, Joan Batlle, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona.