Saga Bacardí
00271
PARTE DEL PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE MINA DE AGUA EN SANS, HACIA LOS HERMANOS ESTRADA Y JOSE BARCELÓ, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL
.
En la ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Agost del any del Naixament del Sor. de mil set cents setenta y nou.
Sia a tots manifest com nosaltres Pere Estrada jove mestre de casas en la present ciutat habitant, Joseph Estrada, y Joseph Barceló los dos minadors en lo lloch de St. Vicens de Sarriá bisbat y territori de Barcelona domiciliat. De nostra espontanea voluntad y certta ciencia confesam y en veritat regonexem al Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell comerciant ciutadá de dita ciutat a estas cosas present. Que en diner comptant, realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits rebem de ella quantitat de mil sinch centas setenta y una lliura moneda barcelonesa, y son a saber es mil y quatre centas lliuras per la paga de iguals quantitat que devia dit Señor fernoa luego de haver fet nosaltres los conductos, y que efectivament ragen cent plomas de aygua en lo safereig que se troba en las terras que lo mateix propdit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell posseheix en la parroquia de Sta. Maria de Sans segons tenor del a capitulació entre nosaltres y dit Sor. firmada en poder del mateix avall escrit notari als disset dias del mes de Mars del corrent any, qual ab lo present lloham y aprobam. Vint y una lliura per vint y vuyt canas de mina, que ab set trosos de tingada quatre canas quinse, y a rahó de quionse sous la cana que dit Sor. nos ha fet treballar dins de aquella altre mina que en virtud de la sobrecalentada capitulació estam nosaltres obligats en construir essent ditas vint y vuyt canas. Y las restants cent y sinquanta lliuras per lo que ajustarem de millotas en los canons de la canonada embotida per conducir la aygua a dit safareig. Per lo que firmam de ditas mil sinch centas setenta una lliura esta apoca en la referida ciutat de Barcelona en los dia, mes, y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Joseph Argemir Ferrer, y Miquel Carbonell escrivent los dos en Barcelona habitants. Y jo lo avall escrit notari dono fe coneixer dits tres otorgants, y que havent firmat de ma propria dit Joseph Estrada per los restants dos que digueren no saber escriurer que firmá per ells de son consentiment Miquel Carbonell un de dits testimonis.
Joseph Estrada. Per dits Pere Estrada y Joseph Barceló en sa presencia firmo jo Miquel Carbonell testimoni. En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari publich de numero de Barcelona.