Saga Bacardí
00289
PAGO POR LUISMO HACIA MARIA EULARIA DE DURAN POR COMPRA DE TIERRAS Y CASITA EN LA CALLE CENDRA, POR BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL
.
En la ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Juliol del any mil set cents vuitanta. Joseph Duran notari Apch. Ciutadá de dita ciutat com procurador de las infras cosas de Maria Eularia Duran, Salvador, y Pi sa muller; Costa de sa procura ab acte rebut en poder de Felix Vegues notari publich de numero de la mateixa ciutat a tretse Desembre de mil set cents setanta sinch; En dit nom aproba, o firma per rahó de domini en quant a son interes la venda per petua firmada per lo Magnifich Miquel Francisco Pujol, y Ramoneda ciutadá honrat de Barcleona, a favor del Sor. Baltasar Bacardí, y Clavell Sor. del lloch, y terme de Pinós, y Arrentista General de lo Vestuari del real Exercit de sa Real Magestat Catholica, De un hort ab sa casa e hortolá ab altra nomenada dels Pardals, y diferents altras al circuhit de la major part de dit hort, tot situat part en lo carrer del Portal de St. Anton, y part en los carrers lo un nomenat de la Sendra, y lo altre de la Riera Alta den Prim, cerca lo Portal de St. Antoni de esta ciutat, y designat en lo acte de la veneda de ditas, y altras cosas, rebut en poder del infrit notari a trenta hu Agost del any mil set cents setanta quatre. Los censos, lluismes, y demes drets dominicals deguts, y no ppagats a dita sa muller y principal sempre salvos. Per la qual firma de domini eo per lo lluisme a dita ma principal degut per raho de dita venda de hort y casas, confesso haver rebut de dit Sor. Bacardí en diner comptant a mas voluntats sexanta set lliuras nou sous, y seu diners moneda barcelonesa, feta gracia del restant de dit lluisme. Y me ha donia fgee de esta diligencia, que ho firmat de sa ma.
Joseph Duran, De que fas fe jo dit Joseph Ponsico notari.