Saga Bacardí
00291
ESCRITURA DE VENTA DE DOS MOJADAS DE GONZALEZ HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

En la ciutat de Barcelona, vuy que comptam als dos días del mes de Mars any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta hu.
En nom del Señor sia, amen. Sia a tots notori, cm Da. Josepha Gonzalez, y Salvador doncella en Barcelona residint, filla llegitima y natural de D. Marcelo Gonzalez, Capitá de Granaders del Rregiment de Infanteria de Murcia, y de Da. Eularia Gonzalez, Salvador, y Lladó conjuges defunts. Per quant se aportaba plet y causa en la Real Audiencia del present Principat de Cataluña y Sala en que presideix lo Noble Señor D. Bonaventura de Ferrán Real Ohidor en actes de Joseph Barberí y Vila notari pubich real colegiat de número de Barcelona entre ella de una, y Da. Marianna de Lladó y de Duran viuda de D. Carlos de Lladó Thinent Coronel dels Reals Exercits de Sa Magestad, y Governador del Castell de Tortosa de altre, sobre la successió en la heretat y bens que foren de Llorens de Lladó major, de D. Llorens de Lladó, y Sayol, y de D. Carlos de Lladó. En la qual causa foren proferida sentencia als quatre Juny mil setcents setanta set, ab la qual fonch declarat no tenir lloch la adjudicació pretesa per dita Da. Josepha de las respective herencia, y bens de Llorens de Lladó son besavi materno, y de la inpuber Da. Marianna de Lladó y Duran, si que solament devian adjudicarse, con se adjudicaren a favor de dita Da. Josepha la universal heretat y bens libres que ringué, y deixá lo dit Llorens de Lladó, y Sayrol deduhits los drets de llegitima, y demes pertañets a son fill D. Carlos de Lladó, y en sa consequencia fonch, condepnada dita Da. Marianna en haver de domitir lo que tingués de dita heretat, y bens libres, de dit Llorens de Lladó, y Sayrol ab los fruyts percibits, y poguts percibir, liquidació de tot referinda per lo decret de execució, o altre ulterior, liquidació y fonch imposat silenci perpetuo a dita Da. Josepha en sa pretensio adjudicació de las respective herehcias y bens de Llorens de Lladó Cavaller son besavi materno, y de la impúber Da. Marianna de Lladó y de Duran absolent de estas pretencions a dita Da. Marianna. De la qual sentencia suplica dita Da. Josepha, y en esta causa de revista ab altre sentencia proferida als vint y tres febrero mil setcents vuytanta foren adjudicats a favor de dita Da. Josepha Gonzalez y Salvador indistinctament tots los bens que foren de Llorens de Lladó y Sayrol ab inclusió dels que antes habían estat de Llorens de Lladó son pare y en sa consequencia comdempnada dita Da. Marianna de Lladó y de Duran a dimitirlos ab los fruyts percibits, y pogues percibir, liquidació reservada per lo acte de execució, o altre ulterior liquidació. De est thenor fonch confirmant, y part revocant la real sentencia aquell de la qual interposá suplicació dita Da. Marianna de Lladó y Duran. Pendent la qual causa, considerant tant dita Da. Marianna, com dita Da. Josepha lo dubio exit de las causas, los crescuts gastos, y amohinos que aquella las acarreava, y dita Da. Josepha las mors medis tenia per la continuación de aquella acordaren donar poder a saber, dita Da. Josepha als Magnifichs Bonaventura Vallllocera y Caietano Pla y Guardia, Doctors en drets en Barcelona domiciliats. Y dita Da. Marianna de Lladó als Magnifichs Felip Cebriá y Rifols y Anton Trilla també Doctors en drets en Barcelona domiciliats, los quals havent vint, y atentament regonegut lo proces de dita causa, las pretencions de ditas parts, y lo dret que a cada una de ellas assistia. Ab acte rebut en poder de Felix Veguer y Avellá notari publich de número de Barcelona avall escrit, y de dit Joseph Barberí y Vila simil estipulant y a soles clohents als tres Janer ultim concordaren la dita causa, y ab un capitol resultant de esta concordia, dits Drs. Felip Cebriá y Rifos, y Anton Trilla com a procuradors de dita Da. Marianna de Lladó y de Duran cediren y transferiren a dita Da. Josepha y a sos successors entre altres la pessa de terra avall designadora, volent que en continent se posas en pocessió de dita part de bens cedida, y seguida la mort de dita Da. Marianna totas las universals heretats, y bens de D. Llorens de Lladó major, de D. Lloren y Sayrol, de Da. Madalena de Lana, de D. Anton de D. Manuel, de D. Carlos de Lladó, y de Da. Marianna de Lladó, y Duran morta impúber, y qualsevol altre dels ascendents de aquells ab los pactes prevencions, modo y forma en dita concordia estipulat. Y com dita Da. Josepha per la prosecució de dita causa hage gastat crescudas quantitats de las quals per sa indigencia ne estiga debent encara algunas, y no tinga altre medi mes prompte, y menos daños a sos bens que la alienació de la pessa de terra avall designadora. Perço. Per pagar, y satisfer.
Primo a dit Dr. en drets Bonaventura Vallllocera trenta sinch lliuras per varias juntas per ell tingudas ab los llegitims procuradors de dita Da. Marianna per lo ajust de dita causa.
Item: Per pagar y satisfer a dit Dr. en drets Cayetano Pla y Guardia advocate de dita Señora Da. Josepha trescentas lliuras no sols per los treballs, y conductas a ell pertañents per haverla defensada en la dita causa desde la int de aquella, sino també per las juntas per ell tingudas per lo referit ajust.
Item: Per pagar, y satisfer a Jaume Cerdá causidich collegiat ciutadá de Barcelona doscentas trenta set lliuras set sous, y sis per los treballs y conductas a ell pertañents com a procurador que es de dita Señora per la defensa de dita causa.
Item: Per pagar y satisfer al notari avall escrit doscentas sexanta lliuras no sols per lo salari de dos copias authenticas de dita concordia, sino també per los salaris de altres escripturas per ell per compte de ditas Señoras fins lo dia present fetas junt ab lo calor del paper sellat, feta gracia de tot lo demés.
Item: per pagar y satisfer a Manuel Artós botiguer de telas, ciutadá de Barcelona vuytanta vuyt lliuras onse sous, y vuyt y estas en paga de diferents quantitats que per compte de dita Señora ha adelantat y bestret per la defensa de dita causa, y altrement a fi de acudir al pago de altres quantitats que en lo discurs de dita causa, y per la defensa de ella, dita Da. Josepha ha necesitat. Perço. De son grat, y certa ciencia. Per ella, y los seus hereus, o successors qualsevols sian, ven y per causa y ocasió de la present venda concedeix a Balthasar Bacardit comerciant, ciutadá de Barcelona present y als seus, y a qui voldrá perpetuament tota aquella pessa de terra campa, contenint en si dos mojadas poch mes o menos, ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinensias de aquella, que per los titols avall escrits, y per pur, libero, y franch alou te, y posseheix en lo territorio de Barcelona en lo lloch dit la Riera Blanca, y partida dita “Los Figuerals”. La qual se troba designada en lo item sis de la venda avall designadora. Que afronta a solhixent ab la Riera Blanca; a mitgdia ab D. Joseph Feu y de Llansá en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá domiciliat; a ponent ab Joseph Planas pagés de la Parroquia de Sant Matí de provensals Bisbat y territorio de Barcelona; y a tremontana part ab terras de la mateixa heretat de Lladó plantadas de viña, y part ab Bonaventura Canet pagés de dita Parroquia de Sarriá, mediant un caminet. Y especta la dita pessa de terra a dita Da. Josepha Gonzales, en virtut de la cessió, y transportació entre altres de aquella a son favor feta per los llegitims procuradors de dita Da. Marianna de Lladó y de Duran, ab la transacció, y concordia dessobre chalendada, a la qual espectaba com a hereva de la universal heretat y bens que foren de dit D. Carlos de Lladó son marit per ell substituida per haver mort sens fills D. Mariano, D. Carlos y Da. Marianna de Lladó sos fills, hereus en primer, segon y ters llochs instituhit, y substituhits respective, y dita Da. Marianna sa muller en ultim lloch cridada, ab lo testament que feu en poder del Rnt. Rector de dita Parroquial Iglesia de Sarriá, als vint y quatre Febrer mil setcents sexanta set. Al qual D. Carlos de Lladó espectaba com a hereu de la universal heretat y bens que foren del Magnifich Llorens de Lladó, y Sayrol Cavaller en Barcelona domiciliat, son pare per ell substituhit, per lo cas que vingué a tenir lloch lo vincle, o fideicomis a son favor apposat per haver mort sens fills Anton y Emmanuel de Lladó sos fills hereus en primer y segon lloch instituhit y substituhit respective. Y lo dit D. Carlos en quart lloch cridat ab lo testament que feu, en poder de Joseph Vilamala notari pubich de Barcelona als vint Juriol mil setcents catorce, al qual Llorens de Lladó espectaba com a hereu de altre Llorens de Lladó Cavaller en Barcelona domiciliat son pare, per ell instituhit ab lo testament que feu en poder de Bonaventura Vila notari publich de Barcelona als vint y quatre Setembre mil siscents sexanta vuyt. Al qual Llorens de Lladó espectaba per titol de venda entre altres de la dita pessa de terra feta per Domingo Galan argenter, ciutadá de Barcelona als tudors y curadors dels fills, y hereus del dit Llorens de Lladó, de la qual consta ab acte firmat per rahó de Señoria, rebut en poder de Joan Guiu notari publich de Barcelona de Barcelona als set Agost mil siscents vuytanta hu. La qual venda fa aixi com millor dir y entendrer se pot extrahent la dita pessad e terra de son domini, y poder, y posant aquella en poder de dit comprador. Prometent entregarli pocessió corporal, real, actual o quasi de dita pessa de terra venuda donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut. Donant, cedint, y transferint a dit comprador tots los drets y accions que en fitas cosas li competeixen dels quals puga usar en judici y fora de ell contra qualsevols personas, y bens, y fer tot lo demes que antes de la present venda podría fer, constituhintlo en son procurador com en cosa propria. Lo preu de la present venda es mil doscentas setanta sinch lliuras moneda barcelonesa, del qual preu en virtut de facultat expressa que ab lo present concedeix a dit comprador, est se retinga vers su noucentas vint lliuras set sous y sis a fi de satisferlas a dits acrehedors dels quals en lo temps de la paga recobre apocas ab cessió a fi de defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors de dita Da. Josepha, y altres qualsevols personas. Volent que fetas lad ditas pagas dit comprador succehesca en lo mateix lloch, y credit de dits acrehedors, y li competescan las mateixas preeminencias, y prerrogativas que competirían a aquells si nols fossen satisfetas las ditas quantitats constituhintlos en sos procuradors com en cosa propria. Y las restants trescentas sinquanta quatre lliuras dotse sous, y sis las reb de dit comprador ab diner comptant,r ealment y de fet, en presencia del notari, y testimonis avall escrits. Y aixis renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut, a la lley ultra dimidium, y demes de son favor dona y cedeix a dit comprador tot lo demes puga valer la dita pessa de terra del preu sobre referit, convenint, y prometent a dit comprador, y a sos successors la dita pessa de terra ferlos tenir, y possehir, y estarlosne de ferma, y legal evicció en tot , y qualsevol cas, y ab restitució, y esmena de tots dañs, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas ne obliga tots sos bens, y drets mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant al benefici Valleyá Senat, consult a favor de las Señoras, introduhit. Y a la authentica que dou: Si qua mulier, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor, y per major seguretat de ditas cosas jura a Nostre Señor Deu JesuChrist, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit que aquellas cumplirá y contra ellas no fará, ni vindrá per causa, o rahó alguna. Y present dit Balthasar Bacardit comprador referit acepta la antecedent venda de dita pessa de terra a son favor feta. Y declaran quedar advertits per lo notari avall escrit que del present acte se ha de haver la deguda rahó en lo offici de hipothecas de la present ciutat dins sis días proxims sens qual formalitat no fará fe en judici en virtut del mamat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipothecas. Y aixis ho firman (coneguts del notari avall escrit) en la present ciutat de Barcelona vuy que comptam als dos días del mes de Mars any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta hu. Essent presents per testimonis Joan Aldibert, Francisco Guasch, y Bonaventura Llobet, escrivents en dita ciutat residents. Y la dita vendedora y comprador ho firman de sa ma.
Da. Josepha Gonzales y Salvador, Baltasa Bacardí y Clavell, En poder de mi Felix Veguer y Avellá.