Saga Bacardí
00294
VENTA DE UN CENSO Y SEÑORIA EN SANS, DE LUIS DE LAS LLANAS, A FAVOR DE BALTASAR DE BACARDI Y CLAVELL
.
En la ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Juliol del any del Naixement del Sor. de mil set cents vuitanta y hu.
En nom de Deu, sia a tots manifest. Com jo Dr. Lluis las Llanas Balparda, y Paschalí oficial de la Contaduría Real del Exercit y Principal de Cataluña en la present ciutat popular. Per expedició de alguns negocis, que al present se me oferixen ejecutar, per donar curs als quals, no he encontrat medi mas oporto, que lo de efectuar la present venda. De ma espontanea voluntad, y certa ciencia, per mi, y los meus hereus, y successors vench, y per titol de venda concedesch al Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell Sor, del Poble de Pinós, y de la Cuadra de Ballestar en la present ciutat popular, a estas cosas pret y als seuys perpetuament: tot aquell annuo cens en Señoria mitjana de penció nou lliuras barcelonesas, junt ab lo dit domini, firma, fadiga, y ab las tres pencions del mateix cens, fins vuy vensudas, y degudas, pencions y porrata en avant deudoras, y son preu en cas de lluhició, essent lluibles, y demes drets a ell anexos, que tots añs per los titols avall escrits, lo dia trenta y hu del mes de Maig ebo jo de Maria Poch viuda de Joan Poch pagés de la parroquia de Sta. Maria de Sans, bisbat y territori de Barcelona, y de Joan Poch tambe pages de dita parroquia mare y fill sobre tota aquella pessa de terra campa de tingada una mojada poch mes o menos, que es part, y de pertinencias, de aquella pessa de terra campa de tingada sinch mojadas també poch mes o menos, situada en la dita parroquia y terme de Sans, y en lo lloch dit Pou Comú. La qual pessa de terra de tingada una mojada es al capdevall, de las referidas sich mojadas de que es part.Y se te la referida mojada de terra, per mi dit Dn. Lluis las Planas, Balparda, y Paschalí, y en avant en virtud de la present venda, se tindrá peer lo indicat Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell a cens de ditas nou lliuras barcelonesas pagadoras tots anys, en Señoria mitjana, lo sobre expressat dia trenta hu del mes de Maig. Y jo las ditas cosas tinch, y en avant lo propri dit Magnifich Sor. Baltasar Bacardí y Clavell las tindrá, com en efecte aquella se tenen junt ab las restants quatre mojada de la dalt dita pessa de terra de tingada sinch mojadas, poch mes o menos de las que es part, per lo molt Illustre Capitol de la Sta. Iglesia de la present ciutat, y baix domini, y alou de aquell, a cens de una lliura sinch sous y un parell de capons, tots anys pagador en cert termini, y a la prestació de denme, de tots fruits resultants de dita pessa de terra. Y termina, la sobre designada pessa de terra, obligada a la prestació del referit cens de nou lliuras, en Señoria mitjana, que ab lo present vench, a orient, part ab camí que puja al lloch de Sns, y parta b lo hort de Miquel Fuster a mitx dia, ab las carnicerias de dit lloch de Sans. A ponent ab la Riera Blanca. Y a tremuntana, lo restant de dita pessa de terra de que es part que possehesch jo dit venedor. Y me especta lo sobre expressat cens en Señoria mitjana, que ab lo present vench, com a hereu de la universal heretat y bens, foren de Dn. Fernando de las Llanas, Balparda, també oficial de dita Contaduría Real difunt pare meu, después de seguir lo obit de Da. Lluisa Paschalí muller sua, y mare mia, qui en efecte passa a millor vida lo dia nou del mes de Febrer del any mil set cents setenta y vuit, com ne dona fee lo Rt. Dr. Antón Duran Pbre. Y beneficiat, y arxiver del arxiu publich dels Rts. Domers y Comunitat de Pbres. De la parroquial Iglesia de Sn. Pere de las Puellas de la present ciutat, per medi de un certificatpart impres y part manuscrit, firmat y dos de la sua propria ma de data de trenta de Juny proa pasta per lo mateix sobrenomenat pare meu instituhit, ab son ultim y valido testament, que lo dia disset de Desembre al any mil set cents setenta y tres, las entregá a Joan Baptista Plana notari publich Real collegiat de numero de la present ciutat, per qui fou seguit lo obit del testador publicat lo dia vuyt de Febrer del mil set cents setenta y quatre. Al qual Dn. Fernando las Llanas Balparda difunt pare meu espectada en virtud de establiment de la referida mojada de terra, poch mes o menos, per ell firmat, a favor dels sobre nomenats Maria, y Joan Poch, mare y fill ab acte rebut en poder del indicat Joan Baptista plana notari als trenta y un dias del mes de Maig del any mil set cents setenta, y tres, firmat per raho de Señoria. La qual venda fas, aixis com millor dir, y entendrer se pot, baix los pactes, y condicions seguents: Primo que sie de la obligació de mi dit venedor, y dels meus lo pagar tots anys enterament a dit Molt Illustre Capitol lo sobre expressat cens de una lliura sinch sous, y un parell de capons. Item: Que sie aixis mateix de la mia obligació, y als meus, lo pagar tots añs lo catastro corresponent a las nou lliuras de cens en Señoria mitjana en penció, que ab lo present vench, y qualsevols altres carrechs, y adherents respectius a ell, Aixa previstos al present com imprevistos, y per conseguent, pagar los atrasos aixis del dalt dit cens al Molt Illustre Capitol, com de dit catastro, y carrech Reals, que tal vegada, al present se degan. De forma que al sobre expressat Sor. comprador y als seus, li han de quedar enterament libres de tota y qualsevol contribució, y correspondió, las nou lliuras de cens, en penció, que ab lo present li vench. Y Aixa ab dits pactes, fas la present venda, extrahent lo sobre designat cens de mon domini, y poder, pasant aquell en ma, y poder del indicat Magnifich Sor. comprador, y dels seu. Prometent, entregarlin possesió corporal, real, actual, o quasi y donarli facultat pera que de la sua propria authoritat puga pendrersela, y licitament retenirsela, constituhintme en lo interim posesor per ell, volent, que en forsa de estas paraulas, y ab lo ministeri del pret, se entenga dita pocessió transferida, com si realment, y de fet, la hagues jo a ell personalment entregadas. Cedintli igualment tots los meus drets, y accions en virtud dels quals puga exigir, y cobrar Aixa las tres pencions, y porrata del referit cens, fins vuy vensudas, y discorregudas, com las en avant devedoras en son prefigit termini, y lo preu del mateix cens si es lluhible, y est cas, vendrer, y absoldrer aquell, usar tambe de fadiga, firmar los actes de transportació de la sobre designada mojada de terra, per rahó de Señoria, y fer lo demes, que a no ser la pesent venda podria jo ejecutar constituhintlo procurador meu com en cosa propria dient, y manant a dits mare y fill Maria y Joan Poch, y demes aquí convenga, que donen y paguen al referit Magnifich Sor. comprador, y aals seus las tres pencions, y porrata de dit cens, fins vuy vensudas y las que en avant vindran a terme, y son preu en cas de lluhició (essent lluhibles) aixa com deurian a mi pagarho a mes en la present venda. Salvant sobre estas cosas aixis lo cens, que ab lo present vench, junt ab la Sria. Mitjana, y demes drets a ell anexos, com lo de dit Molt Illustre Capitlo, y lo lluhisme, a ell devedor, per raho del present contracte. Y no se inserta la clausula de dit lluhisme, per no encontrarse continuada en lo sobre chalendat establiment. Lo preu de la present venda, enclosa en ell las vint y set lliuras del total import de las tres pencions vuy vensudas del mateix cens, son tres centas vint y set lliuras moneda barcelonesa, las que confesso rebrer de dit Magnifich Sor. comprador, en diner comptant, en presencia del notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, a la lley que subbe als engaañats, en mes de la mitad del jus valor de la cosa, y a tot altre pret, y lley, que favorir me pogués, no sols firmo apoca de ditas tres centas vint y set lliuras barcelonesas, si que tambe dono, y cedesch al mateix Magnifich Sor. comprador, y als seus, tot quant lo referit cens, y las tres pencions de ell, al present degudas podrian valer mes del preu sobredit. Prometent la present venda, ferli valer, y tenir, y las pencions del cens sobredit, y lo preu de ell, en lo cas de ser lluhibles cobrar, y percibir, y estarli de ferma, y legal evicció sempre, y en qualsevol cas, ab restitució, y esmena de dañsy gastos. Per seguretat del que obligo tots los meus bens, mobles e immnbles presents y veniders, renunciant al privilegi militar, y a la monició de vint y sis dias , que se concediesen, als que gozan de tal privilegi, y a qualsevol altre pret, y lley de mon favor. Y peraque totas las ditas cosas tingan major firmesa juro espontaneament a Nostre Sor. Deu, y a sos quatre Sts. Evangelis,, en ma y poder del avall escrit notari, no sols tenirlas per fermas y agradables, sino també que lo present contracte, no se ha fet en frau del Sor. dominical sobre individuat. Y confessan los demes contrahents, quedar advertits, per lo avall escrit notari, que del present contracte se ha de pendrer la raho en lo ofici de hipotecas de la pret ciutat, dins sis dias proxims, per las fins, y efectes, expressats en la Real Pragmatica, sobre est particular promulgada. En testimoni del que firmam esta escriptura en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Ramon Sala jove perxer, y Francisco Molet y Turer escrivent, los dos en Barcelona residents. Y jo lo avall escrit notari dono fee coneixer a dits Sors. Contrahents y que firmaren de las suas mans.
Lluis de las Llanas Pascalí, Baltaza Bacardí, En poder de mi Dor. Carlos Carbonell notari.