Saga Bacardí
00295
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN SANTS, A LOS GONZALEZ, POR BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

En la ciutat de Barcelona vuy que comptam als vint y vuit días del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta hu.
En nom del Señor sia, amen. Sia a tots notori. Com Da. Josepha Gonzales y Salvador, doncella en Barcelona residint, filla llegitima y natural de D. Marcelo Gonzales Capitá de Granaders del Regiment de Infanteria de Murcia, y de Da. Eularia Gonzales y Salvador, y Lladó, conjuges, difunts. Per quant se aportaba line y causa en la Real Audiencia del present Principat de Cathaluña y Sala en que presideix lo Noble Señor D. Bonaventura de Ferran Real Ohidor en actes de Joseph Barberí y Vila notari publich real collegiat de número de Barcelona, entre ella de una, y Da. Marianna de Lladó, y de Duran viuda de D. Carlos de Lladó Thinent Coronel dels Reals Exercits de Sa magestat, y Governador del Castell de Tortosa de altre sobre la successió en la heretat y bens que foren de Llorens de Lladó major, de D. Llorens de Lladó y Sayrol, y de D. Carlos de Lladó. En la qual causa fonch proferida sentencia als quatre Juny mil setcents setanta set, ab la qual fonch declarat no tenir lloch la adjudicació pretesa per dita Da. Josepha de las respective herencias, y bens de Llorens de Lladó son besavi materno, y de la impúber Da. Marianna de Lladó y Duran, si que solament devian adjudicarse, com se adjudicaren a favor de dita Da. Josepha la universal heretat, y bens libres que tingué y deixá lo dit Llorens de Lladó y Sayrol, deduhits los drets de legitima y demes pertañents a son fill D. Carlos de Lladó, y en sa consequencia fonch condempnada dita Da. Marianna en haver de dimitir lo que tingues de dita heretat, y bens libre de dit Llorens de Lladó, y sayrol ab los fruits percibits, y pogues percibir, liquidació de tot reservada per lo decret de execució o altres ulterior liquidació, y fonch imposat solenci perpetuo a dita Da. Josepha en sa presencia adjudicació de las respective herehcias, y bens de Llorens de Lladó Cavaller son besavi materno y de la impúber Da. Marianna de Lladó y de Duran absolent de estas pretencions a dita Da. Marianna. De la qual sentencia suplica dita Da. Josepha, y en esta causa de revista ab altre sentencia proferida als vint y tres febrero mil setcents vuitanta foren adjudicats a favor de dita Da. Josepha Gonzales, y Salvador indistintament tots los bens que foren de Llorens de Lladó y Sayrol ab inclusió dels que antes habían estat de Llorens de Lladó son pare, y en sa consequencia condempnada dita Da. Marianna de Lladó, y de Duran, a dimitirlos ab los fruits percibits, y poguts percibir, liquidació reservada per lo decret de execució o altre ulterior liquidació. En est thenor part confirmant, y part revocant la Real sentencia a qua de la qual interposá suplicació dita Da. Marianna de Lladó y Duran pendent la qual causa considerant tant dita Da. Marianna, com dita Da. Josepha lo dubio exit de las causas, los crescuts gastos y amohinos, que aquella los acarreaba y dita Da. Josepha los curs medir tenia per la continiació de aquella acordaren dinar poder a saber dita Da. Josepha als Magnifich Bonaventura Vallllocera y Caietano Plá y Guardia Drs. En drets en Barcelona domiciliats. Y dita Da. Marianna de Lladó als Magnifichs Felip Cebriá y Rifos, y Anton Trilla també Drs. En drets en Barcelona domiciliats, los quals havent vist y atentament regonegut lo proces de dita causa, las pretencions de ditas parts y lo dret, que a cada una de ellas assistia. Ab acte rebut en poder de Felix Veguer, y Avella notari publich de número de Barcelona avall escrit, y de dit Joseph Barberí y Vila simil estipulant, y a soles clohents als tres Janer ultim concordaren la dita causa, y ab un capitol resultant de esta concordia, dits Srs. Feliph Cebriá y Rifos y Anton Trilla com a procuradors de dita Da. Marianna de Lladó y de Duran cediren y transferiren a dita Da. Josepha y a sos successors entre altres la pessa de terra avall desitgnadora, volent que encontinent se posas en pocessió de dita part de bens dedida, y seguida la mort de dita Da. Marianna totas las universals heretats y bens de D. Llorens de Lladó major, de D. Llorens de Lladó y Sayrol, y Da. Magdalena de Lana, de D. Anton, de D. Manuel de D. Carlos de Lladó y de Da. Marianna de Lladó, y Duran morta impúber, y qualsevol altre dels ascendents de aquells ab los pactes, prevencions, modo y forma en dita concordia estipulats. Y com dita Da. Josepha per la prosecució de dita causa hage gastat crescudas quantitats de las quals per sa indigencia ne estiga debent encara algunas, y no tinga altre medi mes prompte, y menos daños a sos bens, que alienació de la pessa de terra avall designadora. Perço.
Primo: Per lluhir y quitar tot aquell censal de preu trescentas quinse lliuras, y penció nou lliuras, nou sous, que tots añs als catorce Juny fa y presta als Ilustres Señors Administradors y patrons de la Missa quotidiana fundada per Anton Bogá en la Capella de la Enfermeria de las Presons Reals de la present ciutat y al Rnt. Dr. Geronim Borrás Pbre. en Barcelona residint com a celebrant la dita missa.
Item: Per pagar y satisfer al Rnt. Geronim Borrás Pbre. en Barcelona residint dotse lliuras, quatre sous y quatre diners a saber, nou lliuras nou sous per la pensió cessa als catorce Juny proxim passat, y las restants dos lliuras quinse sous y quatre diners per la porrata de la penció corrent per rahó de dit censal discorreguda, y que discorrerá fins al dia de la lluhició de aquell.
Item: Per lluhir y quitar tot aquell cens de preu sexanta lliuras, y penció una lliura setse sous, que tots añs als catorce Juny fa, y presta als Ilustres Señors Administradors del regalo dels Pobres Presos Malalts del Hospital General de Santa Creu de la present ciutat.
Item: Per pagar, y satisfer a dits Ilustres Señors Admonistradors dos lliuras uit sous a saber, una lliura setse sous per la penció cessa als catorce Juny proxim passat, y los restants dotse sous per la porrata de la present corrent per rahó de dit censal discorreguda, y que discorrerá fins lo dia de la lluhició de aquell.
Item: Per pagar, y satisfer a Pau Parellada, pagés de la Parroquia de Santa Creu del Orde quatrecentas sinquanta sinch lliuras setse sous y un diner, a saber quatrecentas sinquanta lliuras per lo preu de la revenda, y cessió per ell a dita Señora y a sos successors perpetuament firmadora de toda aquella pessa de terra, part de oliveras, part de viña plantada, y part boscosa, de tinguda de sis a set mojadas a poca diferencia situada en dita Parroquia que per dita Da. Josepha y per Da. Joana Messa Gonzales, y Salvador vuda de D. Llorens Messa Capitá agregat a esta plassa germanas li fonch venuda mitjansant carta de gracia ab altre acte rebut en poder del notari avall escritl, als tres de Desembre mil setcents vuitanta y las restants sinch lliuras setse sous y hu per lo salari, paper, sellat, y registro de que disposa dit Parellada satisfet al notari avall escrit per rahó de dit acte de venda a carta de gracia.
Item: Per pagar y satisfer a Felix Avella escrivent en Barcelona residint trescentas lliuras en paga de las mateixas que dit Avellá per compte, y orde de dita Señora ne manllevá a fi de acudir ella a certas precisions suas dimanadas de la referida causa.
Item y finalment: Per pagar y satisfer al notari avall escrit sinquanta sis lliuras dotse sous, y sis diners no sols per lo salari dels actes de censals referits, pocesions per dita Señora de ditas pessas de terra, notificacións de la referida concordia a tots los reddicuaris dels censos de la heretat de casa Lladó, a fi de ferlos constar que seguida la mort de dita Da. Marianna, dehuen entrar dita Da. Josepha, o son successor en el fose de la universal heretat, y bens de casa Lladó, y per lo salari de altres escrituras a compte de dita Señora fetas, y altrement a fi de ajudar al pago de altrea quantitats que en lo discurs de dita causa tant per la defensa de ella, com per sos aliments ha necesitat. Perço. De son grat y certa sciencia per ella y los seus hereus, o successors qualsevols sian, ven y per causa, y ocasió de la present venda concedeix a Balthasar Bacardí comerciant, ciutadá de Barcelona, present y als seus, y a qui voldrá perpetuament tota aquella pessa de terra campa contenint en si ---mojadas poch mes o menos ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de aquella, que per los titols avall escrits té, y posseheix en lo territorio de Barcelona y Parroquia de Santa Maria de Sans, y lloch vulgarment dit detrás lo cordó de Sans. Y per quant segons thenor del acte de venda avall chalendador no por idemptificarse la dita pessa de terra entre las moltas que en aquell se contenen si es franca en alou, o subcte a domini aquella ven a dit Bacardí jure subincerto, a saber, si franca en alou, franca, y si subjecte a domini per lo Señor, o Señors que forsan aparegan y als censos, que se demostraran, los quals hage de pagar dit Bacardí del dia present en avant, com y també lo lluhisme devedor per rahó de la present venda. Y afronta la dita pessa de terra a solhixent ab lo Ilustre Señor Marques de la Manresana, mediant un caminet; a mitgdia ab Maria Elena Santomá, viuda; a ponent y a tremontana ab--------------. Y especta dita pessa de terra a dita Da. Josepha Gonzales y Salvador en virtut de la cessió y transportació entre altres de aquella a son favor feta per los legitims procuradors de dita Da. Marianna de Lladó, y de Duran ab la transacció y concordia, dessobre chalendada. A la qual espectaba con a hereva de la universal heretat y bens que foren de dit D. Carlos de Lladó, son marit per ell substituida per haver mort sens fills D. Marianno, D. Carlos y Da. Marianna de Lladó y fills, hereus en primer, segon y ters llochs instituhit, y substituhits respective y dita Da. Marianna sa muller en ultim lloch cridada ab lo testament que feu en poder del Rnt. Rector de dita Parroquial Iglesia de Sarriá als vint y quatre Febrer mil setcents sexanta set. Al qual D. Carlos de Lladó Espectaba com a hereu de la universal heretat, y bens que foren del Magnifich Llorens y Sayrol, cavaller en Barcelona domiciliat son pare per ell substituhit per lo cas que vingue a tenir lloch lo voncle o fideicomis a son favor apposat per haver mort sens fills Anton, y Emmanuel de Lladó sos fills hereus en primer y segon lloch instituhit, y substituhit, respective, y lo dit D. Carlos en quart lloch cridat ab lo testament que feu en poder de Joseph Vilamala notari publich de Barcelona als vint Juriol mil setcents catorce. Al qual Llorens de Lladó Cavaller en Barcelona domiciliat, son pare, per ell instituhit ab lo testament que feu en poder de Bonaventura Vila notari publich de Barcelona als vint y quatre Setembre mil siscents sexanta vuit. Al qual Llorens de Lladó espectaba per titol de venda entre altres de la dita pessa de terr feta per Domingo Galán argenter, ciutadá de Barcelona als tudors y curadors deles fills y hereus del dit Llorens de Lladó, de la qual consta ab acte firmat per rahó de Señoria en quant a las demes pessas de terra rebut en poder de Joan Guiu notari publich de Barcelona als set Agost mil siscents vuitanta hu. La qual venda fá aixi com millor dir, y entendrer se pot, extrahent la dita pessa de terra de son domini, y poder y posant aquella en poder de dit comprador. Prometent entregarli pocessió corporal, real, actual, o quasi de dita pessa de terra venuda, donantli facultat, que de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut. Donant, cedint, y transferint a dit comprador tots los drets y accions que en ditas cosas li competeixen dels quals puga usar en judici, y fora de ell, contra qualsevol personas y bens, y ger tot lo demes que antes de la present venda podría fer, constituhintlo en son procurador com en cosa propria. Salvos los censos, lluhismes, y demes drets dominicals del Señor, o Señors que forsan aparegan y salvo també lo lluhisme devedor per rahó de la present venda. Lo preu de la present venda es mil quatrecentas lliuras moneda barcelonesa. Del qua preu en virtut de facultat expressa que ab lo present concdeix a dit comprador est se retinga vers si mil doscentas dos lliuras, y onse diners a fi de satisferlas a dits acrehedors, a saber, a cada hu de ells la quantitat dessobre delegada, dels quals en lo temps de la lluhició de dits censals, y paga de ditas quantitats recobre diffinicions, y apochas ab cessió a di de defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors de dita Da. Josepha, y altres qualsevols personas, volent que fetas las ditas pagas dit comprador succehesca en lo mateix lloch, y credit de dits acrehedors, y li competescan las mateixas preeminencias y prerrogativas, que competirían a aquells si nols fosen satisfetas las ditas quantitats, constituhintlos en sos procuradors com en cosa propria. Y las restants cent noranta set lliuras dinou sous, y hu las reb de dit Bacardí ab diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut, a la lley ultra dimidium y demes de son favor, dona, y cedeix a dit comprador tot lo demes puga valer la dita pessa de terra del preu sobrereferit. Convenint y prometent a dit comprador, y a sos successors la dita pessa de terra ferlos tenir, y possehir, y estarlones de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas, y ab restitució, y esmena de tots dañs, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas ne obliga tots sos bens y drets mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant al benefici Valleyá Senat, cosuetut a favor de las donas introduhit, y a la authentica que diu Si qua Mulier, y a tot y qualsevol altre dret y lley de son favor, y per major seguratat de ditas cosas jura a Nostre Señor Deu Jesu-Crist, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit que aquellas cumplirá y contra ellas no fará, , ni vindrá per causa o rahó alguna, y no menos que lo present contracte no ha fet en frau del Señor, o Señors forsan. Y present dit Balthasar Bacardí comprador referit acepta la antecedent venda de dita pessa de terra a son favor feta. Y declaran quedar advertits per lo notari avall escrit, que del present acte se ha de haver la deguda rahó en lo offici de hipotecas de la present ciutat dins sis días proxims sens qual formalitat no fará fe en judici en virtut del manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipothecas. Y aixis ho firman (coneguts del notari avall escrit) en la present ciutat de Barcelona vuy que comptam als vint y vuit días del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta hu. Essent presents per testomonis Pere Perallada comerciant, y Salvador Colomer escrivent en Barcelona residints. Y dita vendedora y comprador ho firmaren de sa ma.
Da. Josepha Gonzales y Salvador, Baltasar Bacardí, En poder de mi Felix Veguer y Avella.