Saga Bacardí
00297
ESCRITURA DE VENTA DE CASA Y TERRENO EN CALLE CENDRA DE GANO, HACIA BALTASAR BACARDÍ Y CLAVELL.

En la ciutat de Barcelona vuy que comptam als deu dias del mes de Maig any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta dos.
En nom del Señor sia, amen. Sia a tots notori, com Pere Gano pagés ciutadá de Barcelona. Per expedició de certs negocis que de present li occorren. De son grat y certa ciencia, per ell, y los seus hereus, o successors qualsevols sien ven y per causa y ocasió de la present venda concedeix a Balthasar Bacardí comerciant, ciutadá de Barcelona present, y als seus y a qui voldrá perpetuament, tota aquella porció de hort que conté de llargaria, o de fondo dende la eixida, o pou miter ahont se troba una subdivisió de tapia que en lo mitg de esta es oberta per la qual se entra al terreno que ell posseheix, dotse canas, set palms y quart fins a trobar lo hort que vuy posseheix lo avall escrit comprador que antes fonch den Ramoneda, y de amplaria deu casa menos un quart, al eixir de la casa de dit venedor al costat del terreni, y casa del Rnt. Francisco Matas Pbre. Y del ultim de dit terrenom, y en la part de dit comprador, y antes de dit Ramoneda te onse casas menos tres quarts per no ser la paret recta per tirar la paret mitgera mes endits. Los quals palms son limeals exclosos en tot los gruixos de las tapias y fonaments. La qual porció de hort se troba unida a las casas que ell te, y posseheix en lo carrer de la Cendra de la present ciutat, y aquella per dit Rnt. Francisco Matas ab acte rebut en poder de Joseph Font y Vidal notari publich de Barcelona y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de la present ciutat als vint i quatre Juny mil setcents quaranta vuyt, que fonch establerta al cens avall mencionador. Y afronta lo dit tros de terra que ab lo present se ven a solixent ab la casa que posseheix allí dit Pere Gano, que antes fou de Pau Matas teixidor de llí germá de dit Rnt. Francisco Masas; a mitgdia ab lo mateis Rnt. Francisco Matas, que es lo restant de dit hort, o porció de terra; y a ponent, y tremontana ab dit Baltasar Bacardí que antes fonch dels hereus de Ramoneda. Y se ha de saber que si be ab lo sobrechalendat establiment per dit Rnt. Francisco Matas a dit Gano fet se suposa que aquel establí a est un tros de terra de tinguda catorse canas, quatre palms de llargaria, y dotse canas dos palms de amplaria, lo qual es part, y de pertinencias de aquell hort que dit Rnt. Francisco Matas te, y posseheix en la present ciutat y en lo dit carrer de la Cendra, la veritat del fet es que la dita porció de hort pompresa ab dit estbliment es, y deu esser la sobre designada, conforme aixi resulta del acte de transacció, y concordia entre dit Gano de una, y lo expressat Rnt. Francisco Matas de altre firmada rebuda en poder del notari avall escrit als nou de Agost mil setcents vuytanta. Igualment se ha de saber que si be ab lo sobre chalendat establiment se diu, y expresa que lo dit Rnt. Francisco Matas possehida la dita porció de hort franca en alou, la veritat es que aquella en virtut de aquell, se te perlo mateix Rnt. Francisco Matas a cens de sinch lliuras en nuda percepció tots añs en dots terminis pagadoras a saber la mitat a vint y quatre Desembre, y la altre mitat a vint y quatre Juny. Y se ha també de saber que antes la dita porció de hort se tenia per dit Rnt. Francisco Matas al cens penció set lliuras, pero per las causas yrahons ab la sobre chalendada concordia expresadas quedá aquell rebuhit a las referidas sinch lliuras en dits terminis pagadoras, qual cens deurá pagar dit comprador sens dañs, ni despesas de dit venedor del dia present en avant. Y dit Rnt. Francisco Matas tindrá la dita porció de hort, com se te junt ab la restant porció de aquell per ell possehida, y ab la també possehida per Francisco Bergemir traginer de mar, ciutadá de Barcelona, en virtut de establiment per ell a est fet ab acte rbut en poder de dit Font notari als vint y quatre Juny mil setcents quaranta vuyt, y ab la també possehida per Isidro Casas revenedor, ciutadá de dita ciutat, per Joseph Vert teixidor de llana de la mateixa ciutat, y per Bonaventura Gaig rajoler de la Parroquia de Sant Vicens dels Horts, segons resulta del acte de establiment de dit hort, y de altres proprietats fet per Joan Batista Miquel sastre, ciutadá de Barcelona, y Paula Miquel y Esteve conjuges, y Joan Batista Miquel jove sastre de dits conjuges fill, a favor de Jaume Matas teixidor de llí, ciutadá de Barcelona pare de dit Rnt. Francisco Matas ab acte rebut en poder de Felix Cortés notari publich de Barcelona als catrose Agost mil setcents nou, entre eltres de tot lo referit hort clos de parets, y junt ab altres casas en lo propchalendat establiment designadas per los hereus, o successors de dits conjuges y fill Miquel al cens, penció quaranta sinch lliuras en domini mitjá tots añs lo dia de Nostra Señora del mes de Agost pagadoras. Del qual cens en virtut de facultat donada per dits conjuges, y fill Miquel a dit Jaume Matas ab acte rebut en poder de dit Cortes en lo referit dia catorse Agost mil setcents nou, se poden lluhir y quitar vint y sinch lliuras en pensió en nuda percepció per sinch centas lliuras en preu. Y dits hereus, o successors tenen las ditas cosas junt ab las casas allí contingudas a les hores posehidas per Barthomeu Pou hortolá, y moler de dita ciutat al cens peció vint lliuras tots añs en dos terminis pagadoras a saber la mitat lo dia de Nadal y la altre mitat lo dia de Sant Joan de Juny. Lo quel cens deuhen pagar los hereus, o successors de dit Joan Batista Miquel del cens imposat ab lo acte de establiment per ell fet a dit Pou ab acte rebut en poder de Pau Pi notari publich de Barcelona als sinch Desembre mil setcents, sens dañs, ni gastos de dit matas, ni de sos successors, no del dit Barthomeu Pou, ni dels seus. Lo qual Joseph Viñals junt ab altres casas que allí posseheix, ho te per lo administrador de la causa pia fndada per Juan Campllonch cotoner, ciutadá de Barcelona com a succehint a Pere Pau Codina botiguer de telas, ciutadá de la mateixa ciutat, lo qual havia succehit a Melciora Tolrrá muller de Blas Tolrrá també botiguer de telas com a succehint en la heretat, y bens que foren de Pere Caixa negociant de la vila de Tossa en la de Sant Feliu de Guixols Bisbat de Gerona domiciliat, a cens de deu lliuras tots añs pagadoras per Sant Joan de Juny. Lo qual ho te per lo Illustre Señor Paborde del Real Monastir de Sant Salvador de Breda del Ordre de Sant Benet de Benedictinos Claustrals, y baix domini, y alou de dita pabordia a cens de deu sous tots añs pagadors lo dia de Sant Miquel de Setembre, lo qual cens deu pagar dit Joseph Viñals a mes del cens de ditas deu lliuras sens dañs, ni gastos de dita administració, ni dels successors en dita causa pia. Emperó no obstant tots los dits cens del expressat Joseph Viñals, de dit Señor administrador, y de la referida Pabordia son, y los deuhen esser salvos, y seguirs tant sobre las ditas casas del dit Barthomeu Pou, com sobre lo dit hort. Y se ha de saber que antes lo dit hort junt ab las ditas casas del referit Barthomeu Pou se acostumavan tenir per dit Joseph Viñals a cens de vint y dos lliuras tots añs, en dits terminis pagadoras, pero despres per lo mateix Viñals lo dit cens penció vint y dos lliuras fonch reduhit a ditas vint lliuras, conforme de dita reducció consta ab acte rebut en poder de dit Pi notari als vint y quatre Octubre mil siscents noranta hu. Y s eha també de saber que del referit cens, penció ditas deu lliuras que se fa, y presta a dita causa pia se poden lluhir, y quitar en nuda percepció nou lliuras deu sous, per preu de cens noranta lliuras segons la facultat concedida per dit Pere Caixa a Fernando Quintana ab lo acte de establiment de las ditas cosas fet, rebut en poder de Lluis Torras notari publich de Barcelona als vint y quatre Maig mil sinch cents noranta dos. La qual venda fa aixi com millor dir, y entendrer se pot ab la prevenció seguent, a saber que dit Bacardí a sas costas dega fer una paret mitgera demanera que dit Gano a a àrt de ñas casas que em dot carrer posseheix puga posar, y arrimarhi fems, y carregar en ella, com millor li aparega. La qual paret deurá dividir la dita porció de hort que ab lo present se ven de las casas que dit Gano allí posseheix. Y ab dita prevenció y no altrement fa la present venda extrahent la dita porció de hort de ma, y poder seus, y aquella posant en ma y poder de dit comprador prometent entregarli pocessió corporal, real, actual o quasi de aquella, donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendre ab clausula de constitut, donant, cedint, y transferint a dit comprador tots los drets, y accions que en ditas cosas li competeixen dels quals puga usar en judici, y fora de ell, com millor li convinga, y fer tot lo demes que antes de la present venda podía fer constituhintlo en son procurador, com en cosa propria. Salvos los censos, lluhismes, y demes drets dominicals dels Señors sobre nomenats, y salvo també lo lluhisme devedor, per rahó de la present venda, lo qual deurá pagar dit comprador. Lo preu de la present es de seixanta lliuras moneda barcelonesa, las quals reb ab diner comptant realment y de fet, en presencia del ntoari y testimonis avall escrits. Y aixis renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut, a la ley ultra dimidium, y demes de son favor. Dona a dit comprador lo mes val, y puga valer la dita porció de hort. Convenint, y prometent que las ditas cosas li fará tenir, y possehir, y li estará de ferma y legal evicció en qualsevol cas ab restitució, y esmena de tots dañs, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas en obliga tots sos bens, y drets mobles, e immobles presents, y veniders, renunciant a qualsevol lley, o dret que afavorir li puga, y a la que prohibeix la general renunciació sens precehir, o subseguirse la especial. Y per major firmesa de ditas cosas jura a Deu Nostre Señor, y a sos sants quatre evangelis en ma, y poder del notari avall escrit que aquellas cumplirá, y contr ellas no fará, ni vindrá per causa, o rahó alguna. En virtut del qual jurament convé y promet no sols que contra las cosas no fará, ni vindrá en temps algú, sino també que lo present cotnracte no ha fet en frau del Señor dominicals sobre referits, no de sos drets. Y declara quedar advertit per lo notari avall escrit que del present acte se ha de haver que la deguda rahó en lo ofici de hiptoecas de la present ciutat dins sis dias proxims sens quals formalitat no fará fe en judici en virtut del manat per sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipotecas. Y aixis ho firma (conegut del notari avall escrit) en la present ciutat de Barcelona vuy que comptam als deu dias del mes de Maig any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta dos. Essent presents per testimonis Salvador Colomer y Bonaventura Llobet, escrivents en dita ciutat residints. Y lo dit otorgant ho rirma de sa ma.
Pere Gano, En poder de mi Felix Veguer y Avellá.